Posted by & filed under .

Mostný objekt tvoria dve súbežné diaľničné estakády. Nosná konštrukcia má komorový priečny rez z monolitického dodatočne predpätého betónu s prefabrikovanými vzperami podopierajúcimi mostovkovú dosku. Tvarová koncepcia priečneho rezu je zosúladená s tvarom priečneho rezu objektu 207 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj. Výška NK bude konštantná 2,80 m pre oba mosty.

Posted by & filed under .

Estakáda v Dolnom Hričove prechádza územím, kde sa križuje s traťou ŽSR a diaľnicou D3. Je navrhnutá ako dva súbežné mosty rozdelená na 2 dillatačné celky DC1 a DC2 , pri DC2 LM  sa odbočovacou vetvou napája na už vybudovaný úsek. Výškovo je niveleta mosta v oblúku R=10000 m ,  smerovo  v oblúku R=1750m. Nosnú konštrukciu  DC1 PM a LM tvorí spojitý 9 poľový predpätý priamopásový nosník s jednokomôrkovým priečnym rezom v výškou 3,585m – 4,500m. DC1 sa buduje technológiou  postupného výsuvu jednotlivých taktov z výrobne situovanej pred oporou č.1 za pomoci do čela ukotveného pomocného oceľového výsuvného nosa dĺžky 39,0 m. Spodná stavba pozostáva z krajnej opory a  medziľahlých pilierov tvorených dvojicou stĺpov s tiahlom, pri dobudovávaní pilierov pri D3 aj so stenou a hlavicou so založením kombinovaným t.j. plošným resp. hĺbkovo. Stykový pilier č. 10 je stykovým prvkom pre DC1 i DC2.  Spodná stavba pozostáva z krajných opory a  medziľahlých pilierov tvorených dvojicou stĺpov s tiahlom, pri dobudovávaní pilierov pri D3 aj so stenou a hlavicou so založením  plošným resp. hĺbkovým.

Nosnú konštrukciu  DC2 PM a LM tvorí spojitý 6 poľový predpätý priamopásový nosník s jednokomôrkovým priečnym rezom v výškou 3,100 m. DC2 sa buduje vrátane vetvy  na pevnej podpornej skruži systémom pole + konzola. Spodná stavba pozostáva z krajnej opory a  medziľahlých pilierov tvorených dvojicou osemuholníkových stĺpov s tiahlom. Piliere sú   založené kombinovane t.j. plošne resp. hĺbkovo.

Posted by & filed under .

Technická špecifikácia: popis technických údajov a špecifických výnimočných riešení projektu
Spodná stavba pozostáva z dvojice krajných opôr pre každý most, desiatich medziľahlých podpier pre každý most a jednej spoločnej podpery pre pravý a ľavý most. Súčasťou tejto podpery sú aj nízke pylóny.
Nosná konštrukcia staticky pôsobí ako dvanásť-poľový, spojitý, staticky neurčitý nosník a tvorí jeden dilatačný celok. Teplotnú os dilatačného celku uvažujeme nad podperou č.8.

Posted by & filed under .

Myšlienka zabezpečiť bezpečný prechod cyklistov na tzv. „Malý žitný ostrov“ nie je nová. Atraktívny priestor, ktorý sa nachádza medzi starým korytom Dunaja a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo ako blízkosť hlavného mesta je priamo predurčený pre rozvoj turistiky. Úzky priechodný prierez vozovky Vodného diela Čunovo bez chodníkov neumožňuje bezpečný prechod chodcov a cyklistov do tohto územia. V roku 2008 boli študované varianty vybudovania cyklomosta využitím spodnej stavby VD Čunovo.

Projekt hraničného mosta napokon bol vypracovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Pri spracovaní projektu bola využitá cesta prechádzajúca cez už exitujúce VD Dunakiliti. Prepojením „Malého žitného ostrova“ na slovenskej a Szigetközu na maďarskej strane sa zvýšia turistické možnosti tohto prekrásneho priestoru pozdĺž rieky Dunaj.

Premostenie hraničnej rieky s celkovou dĺžkou 497,65 m a so šírkou 4,9 m pozostáva z troch dilatačných celkov. Konštrukciu pravobrežného mosta na území Maďarska dĺžky 137,20 m a ľavobrežného (dĺžky 110,20 m) dilatačného celku tvoria tyčové prefabrikáty. Konštrukciu stredného dilatačného celku mosta nad starým korytom tvorí trojpoľový zavesený nosný mostný trám z ocele s dĺžkou  250,25 m. Cyklotrasa je ukončená za Lávkou pre peších a cyklistov pri malej vodnej elektrárni Dobrohošť..

Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti je navrhnutý ako dvojpylónová zavesená sústava so spriahnutou oceľo-betónovou mostovkou a spriahnutými pylónmi tvaru písmena „H“. Závesy umiestnené v dvoch šikmých rovinách vytvárajú semiharfovú sústavu.

Na moste sú navrhnuté dva oceľobetónové spriahnuté pylóny výšky 43,27 m a 42,85 m. Pylóny mosta sú tvaru H so šikmými stojkami odkláňajúcimi sa od osi mosta smerom hore aj dole od priečle. Sklon je rovnobežný so sklonom stien hlavného nosníka. Na priečli je uložený hlavný nosník. Most prevádza cyklistickú komunikáciu šírky 4,0 m, celková šírka mosta je 4,9 m.

Na moste je navrhnutých 24 závesov, ktoré sú umiestnené v dvoch rovinách a sú navrhnuté z oceľových vinutých lán (D80). Zadné závesy vytvárajú zápornú reakciu na nosnom tráme a táto reakcia je prenášaná pomocou pilierov do ktorých je nosná konštrukcia zakotvená.

Nosná konštrukcia mostného objektu tvorí jeden statický konštrukčný a dilatačný celok s výrazným architektonickým účinkom. Vejárovo usporiadaná (semiharfová) sústava závesov, vo dvoch šikmých rovinách, optimalizuje rozloženie vnútorných síl mostného trámu vo všetkých poliach. Hlavný nosný trám je z dvoch šikmých nosníkov otvoreného prierezu so spriahnutou železobetónovou doskou. Výška nosnej konštrukcie aj so spriahajúcou doskou je 1,9 m. Spriahajúca doska je navrhnutá z filigránových dosiek a monolitickej dobetonávky. Takýto návrh je oproti oceľovej ortotropnej mostovke ekonomickejší a časovo menej náročný pri výstavbe.

Posted by & filed under .

Konštrukciu mosta tvorí 7-poľový spojitý nosník s rozpätiami 51,70 + 5×70,50 + 51,70 m pre celú šírku diaľnice D4. Celková dĺžka mosta je 431,30 m. Priečny rez mosta tvorí jednokomorový monolit s prefabrikovanými vzperami, ktoré podopierajú dobetónovanú mostovku. Celková šírka konštrukcie v úrovni hornej dosky je po celej dĺžke konštantná 40,16 m, v úrovni spodnej dosky je šírka 12,00 m. Hrúbka spodnej dosky a trámov je po dĺžke mosta premenná. Hornú dosku budú dopĺňať rebrá s výškou 0,75 m, ktoré sú od seba vzdialené 2,35m v pozdĺžnom smere mosta. Výška prierezu je v pozdĺžnom smere konštantná 5,0 m. Nosná konštrukcia bude budovaná po etapách, technológiou letmej betonáže. V jednom zábere sa vybetónuje jadro lamely s dĺžkou 4,7 m. Po zmonolitnení nosnej konštrukcie v pozdĺžnom smere sa k jadru lamiel osadia prefabrikované vzpery, ktoré budú prichytené dvomi predpínacími tyčami. Po osadení vzpier bude dobudovaná horná doska. Výsledne vznikne prierez s tromi otvormi.

Posted by & filed under .

Mostný objekt tvoria dve súbežné diaľničné estakády. Nosná konštrukcia má komorový priečny rez z monolitického dodatočne predpätého betónu s prefabrikovanými vzperami podopierajúcimi mostovkovú dosku. Tvarová koncepcia priečneho rezu je zosúladená s tvarom priečneho rezu objektu 204 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj. Výška NK bude konštantná 2,80 m pre oba mosty. Šírka NK pre ľavý most bude konštantná 18,59 m a pre pravý most premenná od 17,09 m až po 18,59 m.

Posted by & filed under .

Konštrukciu mosta tvorí 9-poľový spojitý nosník s rozpätiami 51,70 + 7×70,50 + 51,70 m pre celú šírku diaľnice D4. Celková dĺžka mosta je 604,05 m. Priečny rez mosta tvorí jednokomorový monolit s prefabrikovanými vzperami, ktoré podopierajú dobetónovanú mostovku. Celková šírka konštrukcie v úrovni hornej dosky je po celej dĺžke konštantná 40,16 m, v úrovni spodnej dosky je šírka 12,00 m. Hrúbka spodnej dosky a trámov je po dĺžke mosta premenná. Hornú dosku budú dopĺňať rebrá s výškou 0,75 m, ktoré sú od seba vzdialené 2,35m v pozdĺžnom smere mosta. Výška prierezu je v pozdĺžnom smere konštantná 5,0 m. Nosná konštrukcia bude budovaná po etapách, technológiou letmej betonáže. V jednom zábere sa vybetónuje jadro lamely s dĺžkou 4,7 m. Po zmonolitnení nosnej konštrukcie v pozdĺžnom smere sa k jadru lamiel osadia prefabrikované vzpery, ktoré budú prichytené dvomi predpínacími tyčami. Po osadení vzpier bude dobudovaná horná doska. Výsledne vznikne prierez s tromi otvormi.

Diaľnica D4 Bratislava, Most cez Dunaj

Posted by & filed under .

Mostný objekt tvoria dva dilatačné celky DC1 a DC2. Každý celok predstavuje  päťpoľový zavesený oceľový most s 2 pylónmi a každý so 7 pármi závesov. Nosná konštrukcia dilatačného celku má trojkomorový prierez. Šírka nosnej konštrukcie bude 42,20 m ( na celú šírku diaľnice a priľahlých chodníkov ), výška nosnej konštrukcie bude 5,00 m. Podpery mosta pod pylónmi sú stenové a pod ostatnými podperami tvorené dvojicou stien. Na ľavej strane mosta je navrhnutý chodník pre peších šírky 3,0 m, na pravej strane chodník pre cyklistov šírky 3,0 m a na obidvoch stranách mosta v priestore medzi clonami proti vtákom a zvodidlami bude umiestnený služobný chodník šírky 0,75 m.

Posted by & filed under .

Mostný objekt prechádza údolnou nivou rieky Slatiny. Premosťuje rieku , cestu III/05098  a výhľadovo cyklochodník. Niveleta je vo výškovom oblúku s  polomerom R=10000 m . Trasa rýchlostnej cesty R2 v danom úseku sa nachádza v prechodnici a v smerovom oblúku R=930 m. Priečny sklon je premenný, jednostranný max.  4,0%. SO 211-00 je navrhnutý ako dva súbežné, samostatné mosty so 14-timi poľami s oceľovou spriahnutou nosnou konštrukciou  pozostávajúcou zo štyroch hlavných oceľových nosníkov. Nad vnútornými podperami sú hlavné nosníky spojené priehradovými priečnikmi. Spodná stavba pozostáva z dvoch železobetónových krajných opôr a trinástich medziľahlých pilierov. Piliere  sú tvorené dvomi stĺpmi kruhového prierezu spojenými úložným prahom.  Založenie spodnej stavby je hĺbkové.