Posted by & filed under .

Areál národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce sa nachádza v mestskej časti Bratislava Rusovce v zastavanom území obce.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú obnovu parku na ploche 13,2 ha, objektu čeľadníka s plochou 3 800 m2 a ďalších objektov nachádzajúcich sa v parku.

Rekonštrukcia a obnova parku je zameraná na pôvodné krajinárske riešenia anglického lesoparku a historických záhrad z roku 1900. Zároveň však zohľadňuje novú funkčnú náplň objektu, ktorý bude slúžiť ako park prístupný verejnosti a rekreačné zázemie Rusoviec a celej Bratislavy. Jeho základ tvorí komunikačná sieť, ktorá sa po dlhom vývoji a rôznych prestavbách ustálila na súčasnom stave. Vzhľadom na fakt, že park bude rozdelený na verejnú a neverejnú časť je potrebné vytvoriť nové komunikačné prepojenia, ktoré umožnia vstup do parku a aj vstup na pôvodné chodníky. Novým chodníkom bude sprístupnené Rusovské rameno. Riešenie pozostáva z arboristických zásahov, úpravy krajinnej architektúry, zabezpečenie vybavenia parku vonkajším osvetlením, rozvodom vody i prvkami drobnej architektúry. Obnovená bude terasová záhrada, doplnená fontánou i bezbariérovým prístupom k nej. Novo navrhnuté v pôvodnom nezachovanom duchu budú historizujúce pergoly, treláže a altány. V navrhovanom riešení sa uvažuje s rekonštrukciou vodnej veže na rozhľadňu. Obnova objektu čeľadníka formou rekonštrukcie a obnovy zabezpečí v  nadzemnej časti pôvodný vzhľad objektu. Pôvodné oplotenie s cimburím, ktoré je v súčasnosti ukončené pri západnom nároží objektu čeľadníka bude formou kópie jestvujúceho pokračovať až po koniec pozemku v južnom cípe. Napojí sa na existujúce oplotenie kostola Sv. Víta, ktoré je pletivové.

Objekt čeľadníka je rozsiahlou obdĺžnikovou stavbou s otvoreným nádvorím. Po obnove bude slúžiť hlavne verejnosti. Na prízemí sú navrhnuté priestory pre múzeum, komunitné centrum, sobášnu sieň, viacúčelové sály pre podujatia obce, reštaurácia. Objekt bude hlavným vstupom návštevníkov do parku, ktorí v ňom môžu využívať služby poznania, občerstvenia i hygieny. Suterénne priestory slúžia pre technické a technologické vybavenie objektu i údržbu parku. Vybrané suterénne klenuté priestory sú určené pre verejnosť. Priestory v podkroví sú neverejné, zamerané hlavne na prechodné ubytovanie a správu areálu.

Posted by & filed under .

Areál národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce sa nachádza v mestskej časti Bratislava Rusovce v zastavanom území obce.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu a obnovu historického objektu kaštieľa a priľahlého parku v určenom rozsahu. Navrhnutý je samostatný uzavretý a oplotený areál o rozlohe 3,7 ha s objektom kaštieľa v centre dispozície.

Kaštieľ má po návrhu komplexnej pamiatkovej rekonštrukcie, sanácii a po zreštaurovaní slúžiť na reprezentačné, stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia na najvyššej spoločenskej úrovni, významné medzinárodné návštevy, organizáciu seminárov za účasti najvyšších ústavných činiteľov.

Vnútorné priestory kaštieľa okrem podkrovia budú riešené ako účelové a reprezentačné. Technické a technologické zázemie bude situované v technicko prevádzkovom objekte a trafostanici s náhradným zdrojom, ktoré sú situované mimo plochu kaštieľa ako výlučne podzemné objekty, ktoré nerušia priehľady z okolia na kaštieľ.

V rámci obnovy kaštieľa boli súčasťou projektových prác aj špecifické časti dokumentácie – podchytenie základov, sanácia drevených stropov, opatrenia na odstránenie drevokazných húb, výmena poškodených prvkov krovy, sanácia zavlhnutého muriva. Veľký rozsah dokumentácie sa zaoberá návrhom na reštaurovanie, vybavenie priestorov mobiliárom.

Zrekonštruovaná existujúca vrátnica a nový objekt vstupného pavilónu budú slúžiť na zabezpečenie špeciálneho režimu vstupu osôb a tovarov z hľadiska bezpečnosti a ochrany osôb a majetku.

V rámci stavby budú obnovené spevnené plochy v potrebnom rozsahu a vydláždené komunikácie. Priľahlá časť záhrad a parku bude revitalizovaná a obnovená do podoby v zmysle historických fotografií. Novým prvkom bude oplotenie s presklenou transparentnou výplňou oddeľujúcou areál od verejnej časti parku.

Posted by & filed under .

Objekt haly pre umývač je situovaný v areáli Dopravného podniku mesta Košice, na mieste existujúceho objektu pre umývanie električiek, ktorý bude asanovaný. Objekt bude slúžiť na denné umývanie a dočisťovanie električiek.  V hale  budú inštalované dve nezávislé umývacie linky so stredovým velínom na výjazde z haly. Objekt je riešený ako jednolodná, jednopodlažná oceľová hala s prístavkom, v ktorom sú umiestnené priestory zázemia zamestnancov obsluhujúcich umývaciu linku a vykonávajúcich čistenie interiéru. Súčasťou objektu sú šatne s nevyhnutným hygienickým a technickým zázemím.

V rámci predmetnej zákazky DOPRAVOPROJEKT, a.s. spracoval v rámci projektovej prípravy dokumentáciu v stupni DÚR a DSP.

Základňa technickej infraštruktúry DPB, a. s. Jurajov Dvor - l. etapa

Posted by & filed under .

Cieľom projektu bolo navrhnúť v areáli Jurajov dvor plnohodnotné priestory pre prevádzky, ktoré boli pôvodne fungovali v areáli na Olejkárskej ulici v  kapacitne, technicky i hygienicky nevyhovujúcich priestoroch. Prvou je prevádzka pre cestné motorové vozidlá (CMV), ktorá zabezpečuje opravy a údržbu osobných a nákladných automobilov a  stavebných mechanizmov celého DPB a. s. Bratislava. Výroba je umiestnená v halových priestoroch.  V sociálno-prevádzkovej časti sa nachádzajú priestory zázemia pre zamestnancov a kancelárie. Samostatnú časť tejto prevádzky tvorí umyváreň vozidiel.  Druhou prevádzkou umiestnenou v objekte je prevádzka koľajových tratí (KT), ktorá zabezpečuje výrobu a opravy častí oceľových konštrukcií koľají, údržbu výhybiek a údržbu a opravy samotných koľajových tratí. Prevádzka zabezpečuje svoje činnosti v dielenských priestoroch,  na vonkajších pracoviskách a  v sociálno-prevádzkovej časti sa nachádzajú obslužné priestory pre zamestnancov (šatne a hygienické zariadenia) a kancelárie v nevyhnutnom rozsahu.

Rekonštrukcia a modernizácia budovy č. súp. 315 - Námestie Republika č. 26 - Lučenec

Posted by & filed under .

Administratívna budova je dominantnou budovou na centrálnom námestí mesta Lučenec. Hmotovo je rozdelená na dve časti – osempodlažný administratívny blok situovaný v severo-južnom smere uzatvárajúci západnú stranu námestia a nižšiu dvojpodlažnú rokovacia časť. V prevádzke je od roku 1971, sídlia v nej niektoré zložky Okresného úradu a v súčasnosti nevyhovuje dispozične ani svojimi energetickými nárokmi. Investor preto pristúpil k zámeru rekonštrukcie a modernizácie budovy s cieľom vytvoriť priestory v plnom rozsahu spĺňajúce dnešné dispozično-prevádzkové požiadavky. Po ukončení rekonštrukcie bude budova  využívaná 178 zamestnancami Mestského a Okresného úradu v Lučenci.

Lokalitný program bol šitý na mieru konkrétnym zložkám oboch úradov a zodpovedá mu dispozičné riešenie jednotlivých podlaží, rozdelenie skladovacích priestorov, garáží, ako aj priestory technického zázemia.

V rokovacej časti budovy bude sídliť Mestská polícia, pričom verejná časť v pôvodnom priestore jedálne je rozšírená o sobášnu sieň.

V rámci modernizácie je riešené – komplexné zateplenie budovy s výmenou strešných plášťov a výmenou okenných a dverných výplní,  sú navrhnuté nové povrchové úpravy podláh, stien a stropov, nové dverné konštrukcie s určenou požiarnou odolnosťou a v neposlednom rade nové zábradlia na schodištiach. V súlade so zníženými energetickými nárokmi zateplenej budovy sa zrealizuje výmena zdroja tepla v kotolni. Navrhnuté sú nové rozvody tepla a radiátory, plynofikácia kotolne, nové rozvody bleskozvodov a elektroinštalácie, doplnená bude štruktúrovaná kabeláž, kamerový systém, zabezpečovací systém. Taktiež sú navrhnuté nový požiarny rozhlas, ozvučenie a elektrická požiarna signalizácia, nový systém vetrania a chladenia budovy najmä zasadacích miestností a kontaktného centra a ostatných doplnkových priestorov, nové rozvody studenej a teplej vody, kanalizácie, príprava teplej úžitkovej vody – čiže komplexné technické vybavenie budovy. Návrh je prispôsobený užívaniu všetkých verejných priestorov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Priemyselno-logistické centrum Zavar

Posted by & filed under .

Dokumentácia rieši návrh areálu pre priemyselne – logistické centrum pri obci Zavar v tesnej blízkosti výrobného závodu PSA Peugeot Trnava. Územie areálu tvoria tri sektory a rezervovaná plocha pre vybudovanie ČOV.

Náplňou stavby je vybudovanie napojenia areálu na komunikácie, vybudovanie areálových komunikácií a spevnených plôch, logistických hál, vnútroareálových  inžinierskych sietí, trafostaníc, retenčných nádrží, oplotenia  a sadových úprav. Stavba  pripraví aj body napojenia pre areálové prípojky plynu, vody, kanalizácie, elektriny a slaboprúdu.

Navrhnuté univerzálne haly zabezpečia hlavnú funkciu priemyselno-logistického centra. Umožnia vytvoriť logisticko-skladovacie priestory, technické priestory pre prevádzku a prostredie pre pracovníkov.  Areál má potenciál zamestnať až 2400 pracovníkov.

ŽSR, Bratislava predmestie - Bratislava Filialka - Bratislava - Bratislava Petržálka - prepojenie koridorov 1. Etapa - Železničná stanica Bratislava Filiálka

Posted by & filed under .

Projekt navrhuje podzemnú železničnú stanicu integrujúcu prevádzku  medzinárodných, vnútroštátnych, regionálnych ako aj  mestských vlakov, ktoré budú súčasťou systému MHD v dopravnom uzle námestia Trnavské mýto.

Železničná stanica Bratislava filiálka je navrhnutá v území nefunkčného koľajiska pôvodnej železničnej stanice. Dominantná hmota hlavného vstupu do stanice je navrhnutá v mieste súčasného parkoviska Domu odborov na Trnavskom mýte – čo najbližšie k zastávkam MHD. Ďalšie vstupy sú orientované do predpokladaných komunikačných prepojení v území. Riešenie ponecháva na povrchu rezervy vo forme zelených pásov, aby sa nezamedzilo budúcemu urbanistickému rozvoju územia.

Stanica je situovaná na priamom úseku železničnej trate. Má päť koľají a dve ostrovné nástupiská s dĺžkou nástupnej hrany 400 m, šírka nástupiska – 11,66 m. Stanica má štyri podzemné a jedno nadzemné podlažie. V najnižšom podlaží sú technické priestory, Nástupiská a koľajisko sú na 3. podzemnom podlaží. Zvislé komunikácie sú riešené ako chránené únikové cesty  výťahmi, trojicami eskalátorov, prípadne schodiskom a eskalátorom. 2. podzemné podlažie má výlučne technický charakter a tvoria ho  priebežné VZT odsávacie kanály, ktoré sú prístupné len pre potreby revízie a údržby. V 1. podzemnom podlaží je hlavná centrálne umiestnená  staničná hala. Na tomto podlaží sa nachádzajú priestory prístupné verejnosti, priestory vybavenia stanice, sociálne priestory, technické priestory, priestory pošty a priestory policajného oddelenia sú situované po bokoch  pozdĺž stanice. Komunikačné plochy vertikálnych komunikácií a verejné priestory tvoria hlavný priestor staničnej haly priebežnej po celej dĺžke stanice. Na halu nadväzujú čakacie priestory a služby pre cestujúcich. V južnej časti staničná hala v úrovni 1. podzemného podlažia prechádza pod Kukučínovou ulicou do priestoru hlavného vstupu na námestí Trnavské mýto. Na úrovni terénu sa nachádzajú tri hlavné vstupné vestibuly. Ďalšími nadzemnými objektmi sú  vyústenia únikových komunikácií a  evakuačných výťahov a vetracie objekty jednotlivých vyústení odvodov dymu a tepla požiarnej vzduchotechniky a pod.

Architektonický koncept vnútorných priestorov stanice je zameraný na zabezpečenie jasného a prehľadného pohybu cestujúcich vo všetkých verejných priestoroch od predstaničného priestoru po nástup do vlaku a naopak od výstupu z vlaku po výstupy do jednotlivých lokalít v území. Tejto základnej podmienke je prispôsobené dispozičné riešenie služieb pre cestujúcu verejnosť, informačný systém zahrňujúci informácie o vlakoch, nadväzujúcej MHD a službách poskytovaných v stanici a jej záujmovom území ako aj exteriérové vstupy.

Posted by & filed under .

Nová hala opráv bude umiestnená v jestvujúcom areáli železničnej stanice Nové Zámky. Hala opráv európskych železničných koľajových vozidiel bude slúžiť na vykonávanie opráv a údržby železničných koľajových vozidiel v rozsahu opráv a umývania skupín a agregátov vlakových vozidiel,  elektronického váženia, povrchovej úpravy vozidiel, skúšok VN komponentov vozidiel a pod.

V súčasnosti v opravovni koľajových vozidiel v Nových Zámkoch nepostačujú opravárenské kapacity pre opravy zvýšeného počtu nových motorových a elektrických jednotiek – osobných súprav a osobných vozňov ZSSK. Jestvujúce koľajové zariadenia, vetvenia a napojenia už nezodpovedajú dnešnému štandardu a vek niektorých sa odhaduje na cca 40-50 rokov. Preto sa stavebník rozhodol inovovať opravárenskú základňu a postupne pristúpiť k výstavbe nových priestorov haly opráv železničných koľajových vozidiel a s tým súvisiacim novým koľajovým napojením a rozvetvením a zaústením do jestvujúcich koľají ako aj novým spojením z koľajiskom technicko-hospodárskej údržby (prvá etapa stavby – THU Nové Zámky). Nové priestory majú slúžiť na opravy ŽKV nie len z oblasti Nových Zámkov, ale aj z oblasti Humenného, Zvolena a Žiliny.

Celé koľajisko v tvare a usporiadaní ako je dnes sa znesie. Na jeho mieste je navrhnutá hala opráv s dĺžkou takmer 250 m (dlhšia časť haly) a cca 160 m (kratšia časť). Vymení sa a nanovo sa vybuduje železničný zvršok, ekologicky sa zneškodní staré koľajové lôžko, vzhľadom na neúnosné podložie sa v stavbe počíta s novým železničným spodkom. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia úrovňového priecestia a priľahlých úsekov vnútroareálovej komunikácie a prekládky inžinierskych sietí z dôvodu zmeny usporiadania a konfigurácie koľajiska, ktorého návrh bol na niektorých miestach limitovaný stiesnenými pomermi pri napojení do jestvujúceho koľajiska a nového koľajiska THU Nové Zámky, ako aj novej haly opráv.

Veľké odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo.

Posted by & filed under .

Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia je situovaný v nadväznosti na pešie ťahy vedúce po odpočívadle. Sú v ňom umiestnené priestory pre poskytnutie štandardných služby pre návštevníkov odpočívadla: rýchle občerstvenie a hygienické zariadenia. Objekt je dispozične tvorený dvomi navzájom prepojenými samostatnými časťami.

V časti hygienického vybavenia sú umiestnené toalety pre mužov, ženy a imobilných zákazníkov a miestnosť pre upratovačku. V časti rýchleho občerstvenia sa nachádza ústredný odbytový priestor pre konzumáciu občerstvenia a v zázemí sú obslužné priestory pre manipuláciu, skladovanie a drobnú prípravu jedál a nápojov, ako aj miestnosti pre personál – šatňa pre zamestnancov, umyváreň, WC a kancelária.

Posted by & filed under .

Cieľom dokumentácie je návrh obojstranného odpočívadla na novovybudovanej rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť pri vstupe na územie Slovenskej republiky z Maďarskej republiky. Funkcia a umiestnenie obojstranného odpočívadla vyplýva zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry (hraničné distribučné miesto pre služby mýta – poskytovanie palubných jednotiek, predaj diaľničných nálepiek) a z projektu vstupných brán (informačno – predajné miesto, predaj diaľničných známok).
Pripájací a odbočovací pruh pravého odpočívadla, jednosmerná jednopruhová vetva šírky 8,0 m, pri napojení na r4 4,5 m od vonkajšej hrany vodiaceho prúžku r4.
Pripájací a odbočovací pruh ľavého odpočívadla, jednosmerná jednopruhová vetva šírky 8,0 m, pri napojení na r4 4,5 m od vonkajšej hrany vodiaceho prúžku r4.

Navrhované objekty budú poskytovať užívateľom rýchlostnej komunikácie nasledovné služby:

  • zariadenie pre osobnú hygienu vodičov kamiónov, samostatne pre cestujúcu verejnosť
  • služby mýtneho systému – predaj diaľničných známok a palubných jednotiek
  • informačné stredisko s predajom diaľničných známok

Polyfunkčný objekt sa nachádza v ťažisku odpočívky, situovaný je rovnobežne s osou komunikácie. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Dispozične a hmotovo je rozdelený do celkov zodpovedajúcich projektovaným funkciám.
Drobná architektúra pozostáva z objektov : stoly a lavičky, odpadkové koše, súbor zariadení pre aktívny oddych, informačný pilón, informačné tabule v priestore odpočívok.