mestská infraštruktúra

Električková trať Ružinovská radiála


POPIS PROJEKTU

Električková trať Ružinovská radiála

Projekt rieši modernizáciu jestvujúcej električkovej trate (Ružinovská radiála) situovanej v intraviláne mesta, ktorá prechádza ulicami Špitálska, Krížna, Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská až po križovatku s Čmelíkovou ulicou. Cieľom modernizácie je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky ako aj realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií na zvýšenie kvality prepravy cestujúcich. Modernizáciou sa zlepšia základné parametre ako zníženie hluku a vibrácií, zvýšenie cestovnej rýchlosti, skvalitnenie obsluhy územia, skvalitnenie samotnej prevádzky električkovej dopravy a zníženie nákladov na údržbu. V rámci stavby sa zrealizuje komplexná rekonštrukcia (modernizácia) el. trate – električkový spodok a zvršok, odvodnenie, nástupištia a ich vybavenie, informačný systém, trolejové vedenie a napájací systém, elektrické ovládanie a ohrev výhybiek s doplnením mazacích zariadení, rekonštrukcia existujúcich zariadení cestnej dopravnej signalizácie a dobudovanie nových v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné pre zaistenie prednosti prejazdu električkových vlakov, a vyvolané investície – úprava komunikácií a chodníkov, preložky a ochrana inžinierskych sietí. V trase sa nachádza 10 modernizovaných zastávok, ktoré budú vybavené novými nástupišťami štandardnej dĺžky 66 m a šírky 3,5 m, výšky 200 mm príp. 250 mm nad spojnicou temien koľajnicových pásov, bezbariérovými prístupmi, novými prístreškami s príslušným mobiliárom a informačnými tabuľami s automatickým ovládaním. Projekt rieši nevhodné dispozičné riešenie neúplných susedných zastávok Americké námestie a Odborárske námestie (majúce len po jednom nástupišti) ich zlúčením na Americké námestie, kde dochádza ku komplexnej prestavbe tohto dopravného uzla.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: Zámer (EIA), DSZ, DÚR
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 2013
koniec: neukončené
Dĺžka úseku koľají / z toho rekonštrukcia: 4990 m / 4990 m
Počet zastávok: 10
Počet nástupíšť / Plocha nástupíšť: 21 / 6280 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu