Činnosti


Činnosti

Činnosť spoločnosti DOPRAVOPROJEKT

Činnosť spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. sa dotýka všetkých etáp prípravy, zhotovovania, posudzovania a realizácie projektov, predovšetkým dopravných stavieb, počínajúc spracovaním rôznych prieskumov, všetkých stupňov plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie a končiac výkonom dozoru v priebehu výstavby.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. využíva BIM technológiu (Building Information Modeling) na podporu projektovania vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu samotných projektov.

Projektovanie:

 • strategické, vyhľadávacie, predinvestičné a investičné štúdie realizovateľnosti včítane technických, ekonomických, dopravno-inžinierskych, environmentálnych, hlukových a iných štúdií;
 • dokumentácie stavebného zámeru, dokumentácie na územné rozhodnutie a dokumentácie na stavebné povolenie;
 • dokumentácie na ponuku a dokumentácie na realizáciu stavby, dokumentácie na vykonanie prác
 • dokumentácie na zmenu stavby pred dokončením a dokumentácie skutočného realizovania stavby;
 • súbor dokumentácií pre EIA proces najmä zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie;
 • dopravno-inžinierske prieskumy, dopravno-urbanistické analýzy, generely dopravy a iné dokumentácie;
 • geodetické práce;

Inžinierska činnosť a majetkoprávne vysporiadanie:

 • inžinierske činnosti pri príprave stavieb, vrátane zabezpečenia právoplatných územných rozhodnutí, stavebných povolení a schvaľovacích rozhodnutí;
 • majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností;

Dozory:

 • autorské dozory
 • stavebné dozory
 • geologické, geotechnické a geodetické dozory;

Konzultačná, poradenská a expertízna činnosť:

 • posúdenie inžinierskych stavieb, návrhy na opravy, sanácie a rekonštrukcie objektov;
 • konzultačná, poradenská činnosť
 • legislatívne poradenstvo

Činnosti

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. sa zameriava najmä na tieto oblasti:

Projektovanie:

 • diaľnice a cesty
 • železnice
 • mestská infraštruktúra
 • mosty
 • tunely
 • pozemné stavby a architektúra

Inžinierska činnosť a majetkoprávne vysporiadanie:

 • inžinierska činnosť pre povoľovanie stavieb
 • inžinierska činnosť súvisiaca s realizáciou a kolaudáciou stavieb
 • majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností

Stavebné dozory:

 • pre diaľničné a cestné stavby
 • pre železničné stavby
 • pre vodohospodárske stavby
 • pre rozvody ropy a plynu
 • pre pozemné stavby