Systém kvality


SYSTÉM KVALITY

Integrovaného manažérskeho systému kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s. má od novembra 2009 zavedený Integrovaný manažérsky systém v členení:

  • systém manažérstva kvality
  • systém environmentálneho manažérstva
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 
Integrovaný manažérsky systém je certifikovaný podľa platných noriem – kvality ISO 9001: 2015, environmentálneho manažérstva ISO 14001: 2015 a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001: 2018 s predmetom certifikácie: Projektové práce a konzultačné služby, inžinierska činnosť a majetkovoprávne vysporiadanie pre dopravné, inžinierske, pozemné, podzemné a vodohospodárske stavby, geotechnické a environmentálne projekty a stavebný dozor.


SYSTÉM KVALITY

BIM - Building Information Modeling

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava je od roku 2019 členom BIM asociácie Slovensko. Občianske združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby (BIM – Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu budovy.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. využíva BIM technológiu na podporu projektovania vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie s cieľom zabezpečiť vyššiu kvalitu samotných projektov. BIM technológia pomáha zvyšovať efektivitu a znižovať riziká v procese prípravy projektovej dokumentácia. Nespornou výhodou tejto technológie je odstránenie problémov v koordinácii návrhu a vyššia informovanosť všetkých účastníkov v procese prípravy dokumentácie komplexných stavebných projektov.


SYSTÉM KVALITY

Etický kódex

Etický kódex formuluje všeobecne uznávané etické zásady a pravidlá správania sa, ich uplatňovanie a dodržiavanie v súlade s predmetom činnosti a hodnotami spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., a to vo vzťahu k spoločnosti, vo vzťahu k zákazníkom a obchodným partnerom ako aj ku konkurencii.

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s., ako líder na domácom trhu projektových prác a konzultačných služieb najmä v oblasti dopravných stavieb, má záujem sústavne potvrdzovať túto pozíciu a byť žiadanou firmou pre poskytovanie multidisciplinárnych služieb na slovenskom a európskom trhu. Poslaním spoločnosti je poskytovať služby na vysokej profesionálnej úrovni s dôrazom na etiku konania, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Spoločnosť sa zaväzuje naďalej vytvárať motivačné pracovné prostredie pre zamestnancov s cieľom získavať a vychovávať odborníkov pre poskytovanie profesionálnych služieb zákazníkom a tak zabezpečovať trvalú prosperitu firmy a jej ďalší rozvoj. Zvyšovaním prosperity zhodnocovať majetok spoločnosti a uspokojovať očakávania akcionárov. V širšom kontexte má spoločnosť snahu neustále prispievať k rozvoju profesie a jej vyššiemu spoločenskému uznaniu.

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. má záujem na rozvíjaní pozitívnych vzťahov v spoločnosti, so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Dôraz je kladený na zdržanie sa akýchkoľvek činností, ktoré by boli v rozpore s právnymi predpismi, odbornými normami a etickými princípmi, na predchádzanie vzniku rizík trestnoprávnej zodpovednosti, a to pri všetkých konaniach zodpovedných osôb, zamestnancov a partnerov spoločnosti.

Cieľom je priebežné zabezpečovanie optimalizácie a súladu činností a procesov spoločnosti ako s vnútornými, tak so všeobecne záväznými právnymi predpismi, štandardmi, pravidlami a etickými princípmi za účelom eliminovania rizík a finančných strát.

Záväzok zdržať sa konania, ktoré môže byť v rozpore s etikou a konať eticky je jedným z najdôležitejších princípov fungovania a zachovávania dobrého mena spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. a jednotlivcov.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Významné ocenenia spoločnosti

Cesta R1 – Hronský Beňadik – Nová Baňa – Rudno

Cena Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky za stavebné dielo s najväčším ekologickým a priestorovým prínosom udelená v rámci 10. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2004

2004

Most Apollo (Košická) cez Dunaj v Bratislave

Európska cena pre oceľové konštrukcie udelená európskym združením pre oceľové konštrukcie

2005

Cena americkej spoločnosti stavebných inžinierov OPAL Award 2006 (OCEA AWARD of Merit)

2006

Hlavná cena a titul Stavba roka 2006 udelená na 12. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2006

2006

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy udelená v rámci 12. Ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2006

2006

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za osobité architektonické riešenie stavebných konštrukčných prvkov udelená v rámci 12. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2006

2006

Estakáda nad motokrosovým areálom na diaľnici D1 Ladce – Sverepec

Cena Slovenského národného komitétu FIB za najlepšiu betónovú konštrukciu 2002 – 2006

2006

Cena Slovenského zväzu stavebných inžinierov – Inžinierska stavba roka 2006 udelená v rámci 12. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2006

2006

Tunel Horelica na ceste I/11 – obchvat mesta Čadca

Cena Slovenského národného komitétu FIB za najlepšiu betónovú konštrukciu 2002 – 2006; za mimoriadne estetický návrh a kvalitnú realizáciu diela

2006

Rýchlostná cesta R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov, udelená v rámci 13. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2007.

2007

Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta – Staré grunty s tunelom Sitina

Hlavná cena a titul „Stavba roka 2008“ udelená v rámci 14. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2008

2008

Cena primátora hlavného mesta SR udelená v rámci 14. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2008

2008

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie, udelená v rámci 14. ročníka celoštátnej verejnej súťaže stavba roka 2008

2008

Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, KM 0,000 – 4,900, mestská estakáda, Považská Bystrica

Hlavná cenu a titul „Stavby roka 2010“ na 16. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2010

2010

Cena ministra hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky udelená v rámci 16. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2010

2010

Cena Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela udelená v rámci 16. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2010

2010

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Čestné uznanie predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s. pri príležitosti 65. výročia založenia spoločnosti za významnú projektovú činnosť a prínos pre slovenské stavebníctvo

2014

I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova Dolina

Cena Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky udelená v rámci 22. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2016

2016

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov udelená na 23. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2017

2017

Diaľnica D3 Žilina - Strážov — Žilina - Brodno

Hlavná cena a titul „Stavba roka 2017“ udelená na 23. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2017

2017

Cena Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky udelená na 23. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2017

2017

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Ocenenie Slovenského  národného  komitétu FIB za inovatívny prístup k návrhu a realizácii mostného objektu Dubná Skala udelené na Konferencii Betón na Slovensku 2014-2018

2018

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Pamätná medaila pri príležitosti  25. Výročia založenia SNK FIB udelená Slovenským národným komitétom FIB za dlhodobú a významnú spoluprácu na Konferencii Betón na Slovensku 2014-2018

2018

Most Ružín

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov udelená na 24. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2018

2018

Most Monoštor

Cena kvality stavebného priemyslu v kategórii dopravné stavby, Budapešť.

2021