Property Law Settlement, engineering

Expressway R7 Bratislava - Dunajská Lužná


PROJECT DESCRIPTION

Expressway R7 Bratislava – Dunajská Lužná


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Dátum poskytovanej IČ / MPV: začiatok: 26.10.2011
Inžinierska činnosť k územnému konaniu: .8.2014 preberací protokol s NDS
Protokol o vykonaní štátnej expertízy: MDVRR SR č. 7/2013 zo dňa 30.8..2013
Stanoviská pre DÚR
Právoplatné územné rozhodnutie: vydané Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky z 27.3.2014 č. OU-BA-OVBP2-2014/22061-KOL (právoplatnosť dňa 27.6.2014)
v spojení s Rozhodnutím Ministerstva dopravy SR , odbor štátnej stavebnej správy z 9.6.2014 č.16018/2014/B621-SV 36077/Tu (právoplatnosť dňa 27.6.2014)
Dokumentácia pre územné rozhodnutie overená stavebným úradom
Inžinierska činnosť k stavebnému povoleniu: 29.7.2016 preberací protokol s NDS
Stanoviská k DSP
Rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF:
1.Rozhodnutie OÚ Bratislava,PLO č.: OU-BA-PLO-014/61059,č.k.5368/14-GRO z 15.10.2015, právoplatnosť
19.10.2015 (odňatie PP natrvalo k.ú. Podunajské Biskupice)
2.Rozhodnutie OÚ Senec,PLO č.: OU-SC-PLO-2015/11462/Str z 20.10.2015, právoplatnosť 11.11.2015 (odňatie PP natrvalo k.ú.: Rovinka, Nové Košariská, Jánošíková )
3.Rozhodnutie OÚ Senec ,PLO č.:OU-SC-PLO-2015/11458/Str z 20.10.2015, právoplatnosť 11.11.2015 (dočasné odňatie PP od 05(2016-05/2020 k.ú. Jánošíková )
Rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF:
4.Rozhodnutie OÚ Bratislava,PLO č.: OU-BA-PLO-2015/58870-Har z 07.07.2015, právoplatnosť 03.08.2015 (trvalé vyňatie LP k.ú.Podunajské Biskupice)
5.Rozhodnutie OÚ Senec,PLO č : OU-SC-PLO-2015/ 9383-3-Vár. z 29.09.2015, právoplatnosť 05.10.2015 (trvalé vyňatie LP k.ú. :Rovinka, Nové Košariská, Jánošíková)
6.Rozhodnutie OÚ Senec,PLO č. : OU-SC-PLO-2015/9382-3-Vár. z 30.09.2015, právoplatnosť 05.10.2015 (dočasné vyňatie LPF na dobu 1 roka: k.ú. Jánošíková)
Právoplatné stavebné povolenie:
vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií rozhodnutie MDVRR SR č.04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo dňa 9.5.2016, ( právoplatnosť dňa 15.06.2016)
Dokumentácia pre stavebné povolenie overená stavebným úradom
Dodávateľ IČ / MPV: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
Objednávateľ IČ / MPV: Národná diaľničná spoločnosť ,a.s. Bratislava
Read more
GALLERY

Project gallery