Property Law Settlement, engineering

New road bridge across the Danube between Komárno - Komárom


PROJECT DESCRIPTION

New road bridge across the Danube between Komárno – Komárom


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Dátum poskytovanej IČ / MPV: začiatok: 02.06.2014
koniec: 31.12.2014
Inžinierska činnosť k stavebnému povoleniu: získavanie podkladov a informácií v spojitosti s prípravou hore uvedenej stavby
zabezpečenie všetkých stanovísk, súhlasov, výnimiek, vyjadrení, rozhodnutí a povolení potrebných k vydaniu stavebného povolenia pre hore uvedenú stavbu
prerokovanie projektu stavby s dotknutými orgánmi verejnej správy a s ostatnými dotknutými orgánmi
zastupovanie v jednotlivých konaniach potrebných k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia ( napr. stavebné povolenie, konanie na vydanie súhlasu na výrub drevín, odvolacie konanie a iné správne konania) s výnimkou konania na súdoch
vypracovanie a podanie návrhov, žiadostí a pod. na začatie jednotlivých konaní
prerokovanie návrhov, žiadostí a pod , s príslušnými správnymi orgánmi
podávanie námietok, stanovísk a vyjadrení a pod. v konaniach týkajúcich sa hore uvedenej stavby
preberanie stanovísk, súhlasov , výnimiek, vyjadrení, rozhodnutí, povolení a pod. osobne prostredníctvom zamestnancov splnomocnenca, alebo doručovaním na adresu sídla splnomocnenca
preberanie poštových zásielok
zabezpečenie podania prípadných oprávnených prostriedkov voči rozhodnutiam alebo vzdanie sa odvolania voči príslušným rozhodnutiam
Rozsah majetkoprávneho vysporiadania: zabezpečenie podkladov a dokladov z príslušného Katastrálneho úradu - Správy katastra, pozemkových úradov, orgánov verejnej správy, Registra obyvateľov MV SR a od iných právnych subjektov pre potreby majetkovo - právneho usporiadania nehnuteľností dotknutých výstavbou predmetnej stavby v rozsahu podľa príslušných geometrických plánov a iných podkladov,
príprava a vypracovanie finálnych návrhov kúpnej zmluvy , zmluva o budúcej kúpnej zmluve ,nájomnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene, zmluvy o budúcom vecnom bremene, zámennej zmluvy alebo súhlasu vlastníka,
vypracovanie a zabezpečenie znaleckých posudkov a iných podkladov k zmluvám, ktorými sa zabezpečuje majetkovo - právne usporiadanie stavby,

Uzavretých bolo :
- Nájomné zmluvy v počte 37 ks
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v počte 19 ks
- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve v počte v počte 7 ks
Dočasné zábery: Rozhodnutie na odňatie poľ. pôdy dočasný záber 2 3219 m2
Trvalé zábery: Rozhodnutie na odňatie poľ. pôdy trvalý záber 1 501 m2
Read more
GALLERY

Project gallery