inžinierska činnosť, majetkoprávne vysporiadanie

Výstavba nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom


POPIS PROJEKTU

Výstavba nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom

Hlavný mostný objekt na Dunaji – výstavba nového dunajského mosta v rkm 1770,6 s nadväzujúcou cestnou sieťou, komunikácia  spája cestu I. triedy č. 1 na  maďarskej  strane , a cestu I. triedy č. I/63 na slovenskej strane.

Druh pozemnej komunikácie: cesta I. triedy
Kategória  v SR: C 11,5/80
Šírka vozovky 11,5 m ( 2 x 3,75 m dopravný pruh + 2 x 2,0 m bezpečnostný pruh). Šírka chodníka pre chodcov na jednej strane 1,80 m,  šírka cyklistického chodníka na jednej strane 2,50 m. Celková šírka 20,4 m.

Hlavný mostný objekt je jednopólový visutý most s 5 otvormi ( 66 + 252+ 120+ 96+ 66 ). Hlavný  nosník je otvorený trám s dvomi nosníkmi  z dosky dráhy z ortotropnej ocele. Celková dĺžka rozpätí je 600 m.  Most pozostáva z piatich polí, z ktorých tri sú nad korytom a dve sa nachádzajú   v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená  nosná konštrukcia s jedným  pylónom, na ktorú sú z obidvoch koncov pripojené spojité nosníky pri obidvoch  brehoch. Rozpätie hlavného poľa plavebným otvorom v kryte je 252 m, zadné kotviace  pole  je rozdelené jedným medziľahlým kotevným  pilierom na  dve časti. Usporiadanie pylónu  je asymetrické, je to oceľový pylón stojací na návodnej strane, naklonením nad most v priečnom smere. Jeho výška na niveletou po kotvenie najvyššie položeného kábla je 90,40 m. Usporiadanie závesov kotvených do hornej časti pylónu sa mierne rozširuje, je tzv. verájovej sústavy, pomocou ktorej je hlavný nosník otvoreného prierezu zavesený dvomi rovinami závesných káblov. Hlavný nosný rám je z dvoch nosníkov otvoreného prierezu s oceľovou ortrotropnou doskou. Kotvenia káblov v línii hlavných nosníkov sú umiestnené po 24 m.

Príslušenstvo mosta a vybavenie: Ložiská, mostné závery, zvodidlá a zábradlie
Iné zariadenia mosta: Signalizácia pre plavbu, osvetlenie mosta, technické priestory v hlavnom mostnom objekte, rozvody NN , návestidlá leteckej dopravy, radarová signalizácia, svetelná signalizácia , odvodnenie mosta.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Dátum poskytovanej IČ / MPV: začiatok: 02.06.2014
koniec: 31.12.2014
Inžinierska činnosť k stavebnému povoleniu: získavanie podkladov a informácií v spojitosti s prípravou hore uvedenej stavby
zabezpečenie všetkých stanovísk, súhlasov, výnimiek, vyjadrení, rozhodnutí a povolení potrebných k vydaniu stavebného povolenia pre hore uvedenú stavbu
prerokovanie projektu stavby s dotknutými orgánmi verejnej správy a s ostatnými dotknutými orgánmi
zastupovanie v jednotlivých konaniach potrebných k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia ( napr. stavebné povolenie, konanie na vydanie súhlasu na výrub drevín, odvolacie konanie a iné správne konania) s výnimkou konania na súdoch
vypracovanie a podanie návrhov, žiadostí a pod. na začatie jednotlivých konaní
prerokovanie návrhov, žiadostí a pod , s príslušnými správnymi orgánmi
podávanie námietok, stanovísk a vyjadrení a pod. v konaniach týkajúcich sa hore uvedenej stavby
preberanie stanovísk, súhlasov , výnimiek, vyjadrení, rozhodnutí, povolení a pod. osobne prostredníctvom zamestnancov splnomocnenca, alebo doručovaním na adresu sídla splnomocnenca
preberanie poštových zásielok
zabezpečenie podania prípadných oprávnených prostriedkov voči rozhodnutiam alebo vzdanie sa odvolania voči príslušným rozhodnutiam
Rozsah majetkoprávneho vysporiadania: zabezpečenie podkladov a dokladov z príslušného Katastrálneho úradu - Správy katastra, pozemkových úradov, orgánov verejnej správy, Registra obyvateľov MV SR a od iných právnych subjektov pre potreby majetkovo - právneho usporiadania nehnuteľností dotknutých výstavbou predmetnej stavby v rozsahu podľa príslušných geometrických plánov a iných podkladov,
príprava a vypracovanie finálnych návrhov kúpnej zmluvy , zmluva o budúcej kúpnej zmluve ,nájomnej zmluvy, zmluvy o vecnom bremene, zmluvy o budúcom vecnom bremene, zámennej zmluvy alebo súhlasu vlastníka,
vypracovanie a zabezpečenie znaleckých posudkov a iných podkladov k zmluvám, ktorými sa zabezpečuje majetkovo - právne usporiadanie stavby,

Uzavretých bolo :
- Nájomné zmluvy v počte 37 ks
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v počte 19 ks
- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve v počte v počte 7 ks
Dočasné zábery: Rozhodnutie na odňatie poľ. pôdy dočasný záber 2 3219 m2
Trvalé zábery: Rozhodnutie na odňatie poľ. pôdy trvalý záber 1 501 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu