inžinierska činnosť, majetkoprávne vysporiadanie

Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná


POPIS PROJEKTU

Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná

Miesto stavby:
Záujmové územie sa nachádza v Bratislavskom kraji, na území hl.m. SR Bratislava, južne od Slovnaftu,a.s. v MČ Podunajské Biskupice a na území juhozápadne od obce Rovinka a Dunajská Lužná a severovýchodne od obce  Kalinkovo .
Okres stavby: Bratislava II, Senec
Kraj: Bratislavský
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice ( ZÚ- km 1,725 ) ,obec Bratislava , okr.Bratislava II.
Rovinka ( km 1,725-2,161), obec Rovinka, okres Senec
Nové Košariská ( km 2,161-3,750 ) ,obec Dunajská Lužná , okres Senec
Jánošíková ( km3,750- 8,225),obec Dunajská Lužná , okres Senec.

Účel stavby:
výstavba kapacitnej, smerovo  rozdelenej  štvorpruhovej  rýchlostnej  komunikácie, umiestnenej mimo zastavaného územia, s napojením  na existujúcu  a plánovanú komunikačnú sieť  diaľnica D4,  rýchlostná cesta  R7  BA Prístavný most – BA  Ketelec, cesta I/63.

Rozsah stavby a  Kategória cesty :
ZÚ v mimoúrovňovej križovatke MÚK „Ketelec“ (R7 s D4), kategória R 31,5/120, štvorpruh so širším stredným deliacim pásom tak, aby bolo možné jej výhľadové rozšírenie na 6–pruh smerom k osi rýchlostnej cesty
KÚ v mimoúrovňovej križovatke MÚK „Dunajská Lužná“ (R7 s c.I/63),
celková dĺžka : 8,225 km + 0,200 km pred ZÚ

Mimoúrovňové križovatky (MÚK):
– Križovatka „Ketelec“, R7 s diaľnicou D4
– Križovatka „Dunajská Lužná“, R7 s cestou I/63


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Dátum poskytovanej IČ / MPV: začiatok: 26.10.2011
Inžinierska činnosť k územnému konaniu: .8.2014 preberací protokol s NDS
Protokol o vykonaní štátnej expertízy: MDVRR SR č. 7/2013 zo dňa 30.8..2013
Stanoviská pre DÚR
Právoplatné územné rozhodnutie: vydané Okresným úradom Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky z 27.3.2014 č. OU-BA-OVBP2-2014/22061-KOL (právoplatnosť dňa 27.6.2014)
v spojení s Rozhodnutím Ministerstva dopravy SR , odbor štátnej stavebnej správy z 9.6.2014 č.16018/2014/B621-SV 36077/Tu (právoplatnosť dňa 27.6.2014)
Dokumentácia pre územné rozhodnutie overená stavebným úradom
Inžinierska činnosť k stavebnému povoleniu: 29.7.2016 preberací protokol s NDS
Stanoviská k DSP
Rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF:
1.Rozhodnutie OÚ Bratislava,PLO č.: OU-BA-PLO-014/61059,č.k.5368/14-GRO z 15.10.2015, právoplatnosť
19.10.2015 (odňatie PP natrvalo k.ú. Podunajské Biskupice)
2.Rozhodnutie OÚ Senec,PLO č.: OU-SC-PLO-2015/11462/Str z 20.10.2015, právoplatnosť 11.11.2015 (odňatie PP natrvalo k.ú.: Rovinka, Nové Košariská, Jánošíková )
3.Rozhodnutie OÚ Senec ,PLO č.:OU-SC-PLO-2015/11458/Str z 20.10.2015, právoplatnosť 11.11.2015 (dočasné odňatie PP od 05(2016-05/2020 k.ú. Jánošíková )
Rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF:
4.Rozhodnutie OÚ Bratislava,PLO č.: OU-BA-PLO-2015/58870-Har z 07.07.2015, právoplatnosť 03.08.2015 (trvalé vyňatie LP k.ú.Podunajské Biskupice)
5.Rozhodnutie OÚ Senec,PLO č : OU-SC-PLO-2015/ 9383-3-Vár. z 29.09.2015, právoplatnosť 05.10.2015 (trvalé vyňatie LP k.ú. :Rovinka, Nové Košariská, Jánošíková)
6.Rozhodnutie OÚ Senec,PLO č. : OU-SC-PLO-2015/9382-3-Vár. z 30.09.2015, právoplatnosť 05.10.2015 (dočasné vyňatie LPF na dobu 1 roka: k.ú. Jánošíková)
Právoplatné stavebné povolenie:
vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií rozhodnutie MDVRR SR č.04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo dňa 9.5.2016, ( právoplatnosť dňa 15.06.2016)
Dokumentácia pre stavebné povolenie overená stavebným úradom
Dodávateľ IČ / MPV: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
Objednávateľ IČ / MPV: Národná diaľničná spoločnosť ,a.s. Bratislava
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu