urbanizmus, územné plánovanie, železnice

Dopravno-urbanistická štúdia prepojenia železničných koridorov č. IV projektu TEN – T 17 a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave


POPIS PROJEKTU

Dopravno-urbanistická štúdia prepojenia železničných koridorov č. IV projektu TEN – T 17 a napojenie letiska na železničnú sieť v Bratislave

Dopravno-urbanistická štúdia bola v súlade s § 4 ods.1 stavebného zákona spracovaná pre účely:

  • riešenia špecifických územno-technických, dopravných a urbanistických problémov vo vymedzenom území dotknutom prepojením železničných koridorov a riešenými železničnými stavbami,
  • zosúladenia koncepcie riešenia dopravy podľa platnej ÚPD a ÚPP v Bratislave s investíciou nového koľajového prepojenia železničných koridorov  na území Bratislavy v zmysle medzinárodných dohôd TEN-T,
  • overenia a zdokumentovania územno – technických súvislostí a dopadov vyplývajúcich z navrhovanej koncepcie riešenia železničnej dopravy v rámci projektu TEN-T, a vplyvu na dopravný systém mesta a na priestorové usporiadanie a funkčné využitie súvisiaceho územia,
  • spodrobnenia dopravného a urbanistického riešenia celomestskej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je  ÚPN hl. m. SR Bratislavy,
  • vypracovania podkladu pre spracovanie návrhu zmien a doplnkov platnej celomestskej územnoplánovacej dokumentácie,
  • spracovania podkladu pre územné rozhodovanie a usmerňovanie investičnej činnosti vo vymedzenom území.
  • určenia prepravných vzťahov medzi:
  • železničnými stanicami a zastávkami vybudovanými na navrhovanom prepojení
  • stanicami nosného systému MHD vo vymedzenom území
  • NS MHD a jednotlivými subsystémami doplnkovej MHD.

Vypracovaná štúdia potvrdila možnosť a vhodnosť implementácie projektu TEN-T č. 17 do hlavného mesta SR a vypracovala podklad pre jeho premietnutie do územného plánu Bratislavy formou zmien a doplnkov. Definovala v rámci ZaD verejnoprospešné stavby pre realizáciu projektu TEN-T.

Z riešení v dopravno-urbanistickej štúdii vyplynuli požiadavky na technické riešenie NS-MHD trasa B v úseku  Bosákova – Janíkov dvor. Hlavné mesto pripraví električkovú trať rozchodu 1000 mm pre úsek Šafárikovo námestie – Starý most – Bosákova ulica. V úseku Bosákova ulica – Janíkov dvor sa vybuduje združenou investíciou Železníc Slovenskej republiky a Bratislavy duálny systém rozchodu 1000 mm a 1435 mm. Železnice pripravia železničné prepojenie TEN-T koridorov, vrátane stanice a zastávok na spoločnej trase, a tiež tunel popod Dunaj. Na petržalskom brehu Dunaja sa koľaje budú rozvetvovať a zároveň sa oddelí železničná trať a trasa B NS MHD.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Miesto: Bratislava
Stupeň dokumentácie: Dopravno-urbanistická štúdia
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 01/2007
koniec: 01/2009
Riešené územie - dotknuté mestské časti: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Mestská časť Bratislava - Rača
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Mestská časť Bratislava – Petržalka
Vzhľadom na celomestské koncepčné otázky sú dotknuté
všetky mestské časti a Hl. mesto SR Bratislava.
Funkčné využitie územia: Dopravno-urbanistická štúdia primárne rieši využitie vymedzených plôch pre funkciu dopravy. Zároveň rieši aj využitie ostatných dotknutých plôch pre účely občianskej vybavenosti a pre umiestnenie prvkov technickej infraštruktúry.
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.