pozemné stavby a architektúra, železnice

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, projektová príprava II. časť - Nové Zámky, Hala opráv EU železničných koľajových vozidiel Nové Zámky


POPIS PROJEKTU

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, projektová príprava II. časť – Nové Zámky, Hala opráv EU železničných koľajových vozidiel Nové Zámky

Nová hala opráv bude umiestnená v jestvujúcom areáli železničnej stanice Nové Zámky. Hala opráv európskych železničných koľajových vozidiel bude slúžiť na vykonávanie opráv a údržby železničných koľajových vozidiel v rozsahu opráv a umývania skupín a agregátov vlakových vozidiel,  elektronického váženia, povrchovej úpravy vozidiel, skúšok VN komponentov vozidiel a pod.

V súčasnosti v opravovni koľajových vozidiel v Nových Zámkoch nepostačujú opravárenské kapacity pre opravy zvýšeného počtu nových motorových a elektrických jednotiek – osobných súprav a osobných vozňov ZSSK. Jestvujúce koľajové zariadenia, vetvenia a napojenia už nezodpovedajú dnešnému štandardu a vek niektorých sa odhaduje na cca 40-50 rokov. Preto sa stavebník rozhodol inovovať opravárenskú základňu a postupne pristúpiť k výstavbe nových priestorov haly opráv železničných koľajových vozidiel a s tým súvisiacim novým koľajovým napojením a rozvetvením a zaústením do jestvujúcich koľají ako aj novým spojením z koľajiskom technicko-hospodárskej údržby (prvá etapa stavby – THU Nové Zámky). Nové priestory majú slúžiť na opravy ŽKV nie len z oblasti Nových Zámkov, ale aj z oblasti Humenného, Zvolena a Žiliny.

Celé koľajisko v tvare a usporiadaní ako je dnes sa znesie. Na jeho mieste je navrhnutá hala opráv s dĺžkou takmer 250 m (dlhšia časť haly) a cca 160 m (kratšia časť). Vymení sa a nanovo sa vybuduje železničný zvršok, ekologicky sa zneškodní staré koľajové lôžko, vzhľadom na neúnosné podložie sa v stavbe počíta s novým železničným spodkom. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia úrovňového priecestia a priľahlých úsekov vnútroareálovej komunikácie a prekládky inžinierskych sietí z dôvodu zmeny usporiadania a konfigurácie koľajiska, ktorého návrh bol na niektorých miestach limitovaný stiesnenými pomermi pri napojení do jestvujúceho koľajiska a nového koľajiska THU Nové Zámky, ako aj novej haly opráv.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DUR, DSP
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 2015
koniec: 2015
Plocha riešeného územia celková: 19 900 m2
Zastavaná plocha celková / z toho nadzemná časť: 7 858 m2
Úžitková plocha celková / z toho nadzemná časť: 8 336 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.