inžinierska činnosť, majetkoprávne vysporiadanie

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice


POPIS PROJEKTU

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice

Miesto stavby:
Kraj: Bratislavský, Trnavský
Okres: Senec, Dunajská Streda
Katastrálne územie:  Jánošíková, Šamorín, Kvetoslavov, Bučuháza, Čukárska Paka,Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Čéfa, Kostolná Gala,  Potheo Osada

Účel stavby:
Z hľadiska účelovej funkcie ide  o dopravnú stavbu, výstavbu rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužná – Holice.
Účelom pripravovanej stavby je výstavba kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie, v optimálnej trase z hľadiska plynulosti a bezpečnosti dopravy. Výstavbou a prevádzkou rýchlostnej cesty sa vylúči tranzitná doprava z územia priľahlých obcí a tým sa zlepší vplyv dopravy na obyvateľstvo a životné prostredie.

 

Na rýchlostnej ceste R7 sú navrhnuté nasledovné mimoúrovňové križovatky:

MÚK „Šamorín“
Mimoúrovňová križovatka R7 s cestou II/503 umiestnená medzi mestom Šamorín a obcou Kvetoslavov, navrhnutá v tvare úplnej osmičkovitej križovatky s priesečnými napojeniami na cestu II/503 (do týchto napojení  sa pripájajú aj preložka cesty III/06338 a preložka poľnej cesty). V mieste napojenia na cestu II/503 sú navrhnuté zaraďovacie a vyraďovacie pruhy na ceste II/503 z ohľadom na intenzity dopravy a plynulosť a bezpečnosť dopravy.

Na R7 sú navrhnuté pripájacie a odbočovacie pruhy v nasledovných dĺžkach:

 • odbočovacie pruhy sú v oboch smeroch v rovnakej dĺžke 185 m (Lv=80m, Ld=105m)
 • pripájacie pruhy sú v oboch smeroch v rovnakej dĺžke 350 m (La=120m, Lm=150m, Lz=80m)

 

MÚK „Holice“
Mimoúrovňová križovatka R7 s cestou III/06324 umiestnená medzi obcami Holice a Michal na Ostrove . MÚK je navrhnutá ako deltovitá križovatka. Z dôvodu nevyhovujúcich rozhľadových pomerov v mieste styku vetiev s cestou III/06324, je napojenie riešené umiestnením okružných križovatiek s priemerom 42m. Zároveň je do prvej okružnej križovatky K1 napojená preložka cesty III/06323 a do okružnej križovatky K2 je napojené SSÚR.

Na R7 sú navrhnuté pripájacie a odbočovacie pruhy v nasledovných dĺžkach:

 • odbočovací pruh v smere Bratislava – Holice je v dĺžke  dĺžke 230 m (Lv=80m, Ld=150m)
 • odbočovací pruh v smere Dun. Streda – Holice je v dĺžke  dĺžke 185 m (Lv=80m, Ld=105m)
 • pripájacie pruhy sú v oboch smeroch v rovnakej dĺžke 350 m (La=120m, Lm=150m, Lz=80m)

 

V trase rýchlostnej cesty sú navrhnuté ďaľšie mimoúrovňové križovania v:

 • km 0,813 Most na R7 nad migračným ťahom zveri, regionálny biokoridor Dunaj – Malý Dunaj, so svetlou šírkou 13 m, s podchodnou výškou 4,50 m,
 • km 3,265 Preložka poľnej cesty mostom ponad R7 v kategórii P 7/50 s celkovou šírkou asfaltovej vozovky 6,0 m, pre mimoúrovňový prechod poľnohospodárskej techniky na priľahlé pozemky a prístup z obce Kvetoslavov do mesta Šamorín,
 • km 4,108 Cyklistický chodník popod R7, s celkovou šírkou vozovky 4,0m,
 • km 4,684 Preložka cesty II/503 v križovatke Šamorín mostom ponad R7, v kategórii C9,5/70 so základnou šírkou vozovky 8,5 m,
 • km 5,793 Preložka poľnej cesty mostom ponad R7 v kategórii P 7/50 s celkovou šírkou asfaltovej vozovky 6,0 m, pre mimoúrovňový prechod poľnohospodárskej techniky na priľahlé pozemky,
 • km 7,499 Preložka cesty III/06311 mostom ponad R7 v kategórii C 7,5/70 s celkovou šírkou asfaltovej vozovky 7,0 m,
 • km 8,950 Ekodukt nad R7 pre zver dĺžky 270m, so stredovou šírkou 59m, s vegetačnými úpravami. R7 v km 8.950 R7. Na okraji ekoduktu je navrhnutá aj preložka existujúcej poľnej cesty v kategórii P 7/30 s celkovou šírkou asfaltovej vozovky 6,6m, pre mimoúrovňový prechod poľnohospodárskej techniky cez R7,
 • km 10,919 Preložka cesty III/06313 mostom ponad R7, v kategórii C7,5/50 s celkovou šírkou vozovky 7,0m,
 • km 12,099 Preložka cesty III/06317 mostom ponad R7, v kategórii C7,5/50 s celkovou šírkou vozovky 7,0m,
 • km 13,154 Preložka cesty III/06316 mostom ponad R7, v kategórii C7,5/70 s celkovou šírkou vozovky 7,0m,
 • km 15,232 Preložka poľnej cesty mostom ponad R7, v kategórii P7/30 s celkovou šírkou vozovky 6,0m,
 • km 16,776 Preložka cesty III/06324 mostom ponad R7 v križovatke Holice, v kategórii C9,5/60 s celkovou šírkou vozovky 8,50m.

Súčasťou predmetnej stavby sú :  úprava cesty I/63 v mieste napojenia cesty III/06324 a MÚK Holice, preložka cesty II/503, preložky ciest III. triedy a poľných ciest, výstavba mostných objektov, protihlukových stien a preložky dotknutých inžinierskych sietí.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Dátum poskytovanej IČ / MPV: začiatok: 23.3.2012
Inžinierska činnosť k územnému konaniu: 11.02.2014 preberací protokol s NDS
Protokol o vykonaní štátnej expertízy: MDVRR SR č.5/2013 zo dňa 16.7.2013
Stanoviská pre DÚR
Právoplatné územné rozhodnutie: vydané Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky
z 2.9.2013 č.ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve (právoplatnosť dňa 23.10.2013)
z 5.11.2013 č.ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve-1(právoplatnosť dňa 16.12.2013)
Dokumentácia pre územné rozhodnutie overená stavebným úradom
Inžinierska činnosť k stavebnému povoleniu: 21.7.2016 preberací protokol s NDS
Stanoviská k DSP
Rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF:
1.Rozhodnutie OÚ Dunajská Streda,PLO č.: OU-DS-PLO-015/000523-007 z 13.4.2015, právoplatné 14.05.2015
(odňatie PPF natrvalo)
2.Rozhodnutie OÚ Dunajská Streda,PLO č.: OU-DS-PLO-015/001067-003 z 27.4.2015 právoplatné 20.05.2015
(odňatie PPF dočasné na 10 rokov)
3.Rozhodnutie OÚ Senec ,PLOč.:OU-SC-PLO-2015/2064 Str zo dňa 06.02.2015, právoplatné 03.03.2015
(odňatie PPF natrvalo)
Rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF:
4.Rozhodnutie OÚ Dunajská Streda,PLO č.: OU-DS-PLO-2015/000643-3 z 18.02.2015, právoplatné 18.03.2015
(vyňatie LP na 1 a 4 roky dočasne a natrvalo)
5.Rozhodnutie OÚ Dunajská Streda,PLO č : OU-DS-PLO-2016/ 000892-7 z 16.03.2016, právoplatné 17.03.2016
(predĺženie lehoty vyňatia LP )
Právoplatné stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií z 23.9.2015 MDVRR SR č.19180/2015/C212-SCDPK/59072 (právoplatnosť 5.11.2015)
Dokumentácia pre stavebné povolenie overená stavebným úradom
Dodávateľ IČ / MPV: Združenie R7 Dunajská Lužná - Holice,
vedúci člen združenia: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
Objednávateľ IČ / MPV: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu