Property Law Settlement, engineering

Expressway R7 Bratislava - Dunajská Lužná


PROJECT DESCRIPTION

Expressway R7 Bratislava – Dunajská Lužná


TECHNICAL INFORMATION

Technical information and project details

Dátum poskytovanej IČ / MPV: začiatok: 23.3.2012
Inžinierska činnosť k územnému konaniu: 11.02.2014 preberací protokol s NDS
Protokol o vykonaní štátnej expertízy: MDVRR SR č.5/2013 zo dňa 16.7.2013
Stanoviská pre DÚR
Právoplatné územné rozhodnutie: vydané Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky
z 2.9.2013 č.ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve (právoplatnosť dňa 23.10.2013)
z 5.11.2013 č.ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve-1(právoplatnosť dňa 16.12.2013)
Dokumentácia pre územné rozhodnutie overená stavebným úradom
Inžinierska činnosť k stavebnému povoleniu: 21.7.2016 preberací protokol s NDS
Stanoviská k DSP
Rozhodnutia o vyňatí pôdy z PPF:
1.Rozhodnutie OÚ Dunajská Streda,PLO č.: OU-DS-PLO-015/000523-007 z 13.4.2015, právoplatné 14.05.2015
(odňatie PPF natrvalo)
2.Rozhodnutie OÚ Dunajská Streda,PLO č.: OU-DS-PLO-015/001067-003 z 27.4.2015 právoplatné 20.05.2015
(odňatie PPF dočasné na 10 rokov)
3.Rozhodnutie OÚ Senec ,PLOč.:OU-SC-PLO-2015/2064 Str zo dňa 06.02.2015, právoplatné 03.03.2015
(odňatie PPF natrvalo)
Rozhodnutia o vyňatí pôdy z LPF:
4.Rozhodnutie OÚ Dunajská Streda,PLO č.: OU-DS-PLO-2015/000643-3 z 18.02.2015, právoplatné 18.03.2015
(vyňatie LP na 1 a 4 roky dočasne a natrvalo)
5.Rozhodnutie OÚ Dunajská Streda,PLO č : OU-DS-PLO-2016/ 000892-7 z 16.03.2016, právoplatné 17.03.2016
(predĺženie lehoty vyňatia LP )
Právoplatné stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií z 23.9.2015 MDVRR SR č.19180/2015/C212-SCDPK/59072 (právoplatnosť 5.11.2015)
Dokumentácia pre stavebné povolenie overená stavebným úradom
Dodávateľ IČ / MPV: Združenie R7 Dunajská Lužná - Holice,
vedúci člen združenia: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava
Objednávateľ IČ / MPV: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
Read more
GALLERY

Project gallery