Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1985


Výstavba štátnej cesty I/18 Žilina, 2. stavba

Trolejbusová doprava MHD Banská Bystrica, 1. stavba

Štátna cesta I/50 Kriváň – Podkriváň

Električková trať v Bratislave: Jurajov dvor – Zlaté piesky

Štúdia I. súboru stavieb rýchlodráhy v Bratislave

Traťové a staničné úseky rýchlodráhy Bratislava v Petržalke

Opravovňa lichterov a kontajnerov v zátoke Bazarčuk v ZSSR

Diaľnica D1 Ličartovce – Budimír

Premostenie Dunaja v Bratislave pri Lafranconi, spodná stavba objekt 201

1984


Diaľnica D1v Bratislave v úseku Bajkalská ulica – Senecká cesta; mostné objekty

Dopravný závod (ďalej DZ) ČSAD Trnava

ČSAO Lučenec, 2. stavba Štátna cesta I/51 – severný obchvat Nitry

Ústredné dielne DPMB v Bratislave: Jurajov dvor, 1. stavba

Autobusová stanica ČSAD Levice

Autobusová stanica ČSAD Kežmarok, 1. stavba

Premostenie Dunaja v Bratislave pri Lafranconi

DZ ČSAD Prešov, DZ ČSAD Trenčín; štúdia súboru stavieb

1983


Výhľadová štúdia rýchlodráhy v Bratislave, 1. stavba; štúdia

Rozvojová štúdia rýchlodráhy v Bratislave do roku 2000; štúdia

Rýchlodráha v Bratislave, I. etapa

Rýchlodráha v Bratislave, 1. stavba, II. etapa

Obchvat Serede na štátnej ceste I/51

Diaľnica D61 (dnes D1) v úseku Piešťany – Horná Streda

Diaľnica D61 (dnes D1) v Bratislave v úseku Bajkalská ulica – Senecká cesta

1982


Preložka štátnej cesty I/50 Nováky – Prievidza

Električková trať v Bratislave: Rača – Komisárky

Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica

Diaľnično-železničný most cez Dunaj v Bratislave; objekty

Preložka štátnej cesty I/18 Fričovce – Chminianska Nová Ves, 3. stavba

Diaľnica D1 Chminianska Nová Ves – Prešov juh; štúdia súboru stavieb

Typizačná štúdia objektov vozovní pre MHD