Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1949


Detailný návrh hradskej Devín – Devínska Nová Ves

Podrobný návrh mosta cez Topľu pri obci Marhaň, okres Giraltovce

Podrobný návrh mosta cez potok Hutianka v obci Huty

Podrobný návrh mosta cez rieku Belú v Liptovskom Hrádku

Stavba mosta č. 88 cez Nitru v Šimonovanoch, okres Topoľčany

Generálny projekt stavby mosta č. 107 cez rieku Belá pri obci Liptovský Hrádok