Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1961


Preložka štátnej cesty č. 59 v úseku Ružomberok – Likavka

Prestavba mosta cez Hron v obci Jalná na štátnej ceste č. 3301

Most cez Hron vo Zvolene na štátnej ceste č. 50

Typové podklady masívnych spodných stavieb mostov

Preložka štátnej cesty č. 552 pri obci Vojany

Preložka štátnej cesty č. 552 Košice – Krásna nad Hornádom

Rekonštrukcia štátnej cesty č. 18 v prieťahu mesta Liptovský Mikuláš

1960


Most cez Laborec pri obci Vojany na štátnej ceste č. 552

Most cez Ondavu pri obci Sirník na štátnej ceste č. 552

Štúdia diaľnice „Západ – východ“ územím Slovenska – južný variant

Štúdia diaľnice „Západ – východ“ územím Slovenska – severný variant

1959


Štúdia diaľnice „Západ – Východ“ územím Slovenska – stredný variant

Montované spodné stavby cestných mostov; časť I.: truhlíkové prefabrikáty na pilótovom základe

Montované spodné stavby cestných mostov; II. etapa: pilóty systému „Benoto“

Most cez Váh na štátnej ceste č. 515 Nové Mesto nad Váhom – Rakoľuby

Most cez Hron v obci Nemecká na štátnej ceste č. 56

Most cez Váh v Hlohovci na štátnej ceste č. 513

Preložka štátnej cesty č. 18 v úseku Žilina – Strečno

Viadukty pri Mojšovej Lúčke a pri Zlatnom na preložke štátnej cesty č. 18 v úseku Žilina – Strečno

Preložka štátnej cesty č. 66 v Banskej Bystrici

Normalizované železo-betónové chodníkové panely

1958


Most cez rameno Dunaja pri obci Medveďov

Montované mostné konštrukcie zo železo-betónových prefabrikátov svetlosti 3 – 9 m typu „Hájek“

Most cez Hron v Kalnej nad Hronom na štátnej ceste č. 51

Štátny smerný typový podklad „Cestné priepustky“

Úvodný typový podklad „Cestné mosty nad dvojkoľajovými traťami MO-NA-KO“