Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1958


Most cez rameno Dunaja pri obci Medveďov

Montované mostné konštrukcie zo železo-betónových prefabrikátov svetlosti 3 – 9 m typu „Hájek“

Most cez Hron v Kalnej nad Hronom na štátnej ceste č. 51

Štátny smerný typový podklad „Cestné priepustky“

Úvodný typový podklad „Cestné mosty nad dvojkoľajovými traťami MO-NA-KO“

1957


Most cez Nitru v Nových Zámkoch na štátnej ceste č. 64

Most cez Laborec v Krásnom Brode na štátnej ceste č. 575

Normálie cestných mostov z predpätého betónu svetlosti 10 – 18 m typu „Vlošák“

Smerová a výšková úprava štátnej cesty č. 502 v úseku Dubová – Častá (asi 4,5 km)

1956


Preložka štátnej ceste č. 50 v Žiari nad Hronom

Most cez kanál na vodnom diele Krpeľany – Sučany – Lipovec

Most cez Hron v Tlmačoch na štátnej ceste č. 2071

Most cez Laborec v Michalovciach na štátnej ceste III. triedy Michalovce – Jovsa

1955


Most cez Váh pri Lipovci na štátnej ceste III. triedy Vrútky – Kľačany

Most cez Turiec pri obci Príbovce na štátnej ceste č. 519

Preložka štátnej cesty č. 59 (523) v úseku Ružomberok – Likavka

Most cez Hornád na štátnej ceste III. triedy Kysak – Košice