Referencie


REFERENCIE

Významné práce

Potvrdenia o kvalite poskytovaných služieb spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., t.j. Referencie na zákazky o poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vyhotovené verejnými obstarávateľmi / obstarávateľmi sú prístupné v sekcii Evidencia referencií v rámci Informačného systému verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie.

1966


Most cez Dunaj v r. km 1,869.1 v Bratislave, Prístavný most

Preložka štátnej cesty č. 11 v km 7,8 – 9,7 v intraviláne mesta Čadca

Rekonštrukcia štátnej cesty č. 537 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica

1965


Mimoúrovňový prejazd Martin Sever – Martin Podháj

Most cez rieku Poprad v Starej Ľubovni

Most cez Kysucu v Čadci na Ulici 9. mája

Nadjazd nad železničnou traťou v Galante na štátnej ceste č. 561

Most cez Topľu v Giraltovciach na preložke štátnej cesty č. 576

1964


Sklopný most v Komárne cez prístavné rameno Dunaja na štátnej ceste č. 64 Komárom – Komárno

Most cez Váh v Ľubochni na štátnej ceste III. triedy 018 101

Vodné dielo Ružín – preložka štátnej cesty č. 547 v Košických Hámroch; most v km 1,704

Most cez Kysucu pri Čadci na štátnej ceste č. 11

Most cez Malý Dunaj na štátnej ceste III. triedy Veľký Biel – Tomášov

1963


Most č. 7 cez Váh na preložke štátnej cesty č. 50 Drietoma – Trenčianske Jastrabie

Nadjazd nad železničnou traťou Nové Zámky – Zvolen

Leviciach na štátnej ceste č. 51

Most cez Laborec v Krásnom Brode na štátnej ceste č. 575

Preložka štátnej ceste č. 18 južne od Popradu s nadchodom nad železničnou traťou Poprad –Košice

Sídlisko Štrkovec v Bratislave – nadchody mimoúrovňovej križovatky Bajkalská ulica a Záhradnícká ulica

Vodné dielo Ružín – preložka štátnej cesty č. 547 v Košických Hámroch

Most cez Hron v obci Zámostie na štátnej ceste č. 66

Konštrukcie cestných mostov z prefabrikátov dĺžky 36,0 m