O NÁS


O NÁS

Multidisciplinárne projektové práce a inžiniersko-konzultačné služby

Predmetom činnosti spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. je projektovanie. Vypracúva štúdie, stavebné zámery, dokumentácie pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ako aj realizačné dokumentácie. S cieľom zabezpečiť komplexné služby investorom vykonáva konzultačné služby, inžinierske činnosti, výkon autorského a stavebného dozoru v priebehu výstavby a zameriava sa aj na majetkovoprávne vysporiadanie území. Predmetom projektových dokumentácií sú predovšetkým diaľničné a cestné stavby, železničné stavby, ale aj mestské komunikácie a rôzne druhy pozemných a vodohospodárskych stavieb.

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. je špecializovaná aj na riešenie systémov hromadnej dopravy vrátane koľajovej dopravy, objekty pre riečnu dopravu a prístavy, preložky vodných tokov a inžinierskych sietí. Jej odborníci riešia zložité geotechnické problémy, prieskumné úlohy a technologické problémy. Spoločnosť sa nemalou časťou podieľa aj na projektoch z oblasti ekonomiky dopravy, ako aj hodnotenia vplyvov stavieb na životné a prírodné prostredie. DOPRAVOPROJEKT, a. s., má tiež rozsiahle skúsenosti zo spolupráce s mnohými významnými zahraničnými konzultačno-projektovými spoločnosťami.

 

Profil spoločnosti

Orgány a štruktúra

Systém kvality