O ROZVOJ STAVEBNÍCTVA SA NEBOJÍM...


NAPíSALI O NáS

O ROZVOJ STAVEBNÍCTVA SA NEBOJÍM…

DÁTUM: 16. 09. 2016

Spoločnosť Dopravoprojekt, a.s., minulý rok výrazne navýšila tržby oproti roku 2014 a stala sa opäť lídrom medzi inžiniersko -projektovými organizáciami, s výrazným náskokom pred ostatnými projektovo-inžinierskymi firmami. Pod výborné výsledky sa podpísali najmä práce na projektoch vybraných úsekov diaľnice D1, ale aj projekt pre Jaguar Land Rover pri Nitre. S generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Ing. arch. Gabrielom Koczkášom sme sa rozprávali aj o aktuálnej situácii v stavebníctve a v projektovej praxi na Slovensku. Hovorí, že pri splnení určitých predpokladov, sa o rozvoj stavebníctva na Slovensku nebojí....

* Ktoré minuloročné projekty sa najviac podpísali pod vaše výborné výsledky za rok 2015?

Minulý rok priniesol po dlhšej dobe opäť viac pracovných príležitostí, čo sa pozitívne odzrkadlilo aj na tržbách našej spoločnosti. Najdôležitejšou a nosnou zákazkou pre nás v minulom roku bolo spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie pripravovaného diaľničného obchvatu Bratislavy – Diaľnice D4 v úseku Jarovce – Rača. Druhou dôležitou časťou našej pracovnej náplne bolo zabezpečovanie projektovej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti a doplňujúceho majetkovoprávneho vysporiadania, ktoré je potrebné pri výstavbe v súčasnosti realizovaných úsekov diaľnic a rýchlostných komunikácií. V úlohe generálneho dodávateľa projektových prác sme pracovali pre realizačné stavebné združenia na stavbách diaľnice v úsekoch D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka; D1 Dubná Skala – Turany; D1 Hubová -Ivachnová; D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno); D3 Svrčinovec – Skalité a rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ – Pstruša; R2 Pstruša – Kriváň. Ďalším významným a ostro sledovaným projektom, ktorý sme zabezpečovali, bolo vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DP pre stavbu Strategického parku Nitra, v ktorom okrem iných bude sídliť aj automobilka Jaguar Land Rover. Naše aktivity v oblasti koľajových a pozemných stavieb sa sústredili najmä na terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, záchytné parkoviská pre Integrovaný dopravný systém BSK a rekonštrukcia Hangárov „B, C, D“ Letisko M. R. Štefánika Bratislava.

* Ako máte pokrytú zákazkovú náplň na tento rok?

V tomto roku budeme pokračovať v spracovaní potrebnej projektovej dokumentácie a poskytovaní inžinierskej činnosti aj na už spomenutých diaľničných úsekoch a úsekoch rýchlostných komunikácií vo výstavbe, ale hlavne budeme spracovávať nové projektové dokumentácie pre nášho najväčšieho klienta – Národnú diaľničnú spoločnosť prípadne Železnice Slovenskej republiky. Očakávame, že v najbližších dňoch príde k uzatvoreniam zmlúv vzišlých z verejného obstarávania a budeme sa môcť pustiť do práce. Určite významnú pracovnú náplň pre našu spoločnosť bude predstavovať aj projektPPP D4/R7“ (obchvat Bratislavy), na ktorom s najväčšou pravdepodobnosťou budeme zabezpečovať komplexne celú prípravu PD pre víťazného koncesionára.

* Na akých zákazkách pracujete v súčasnosti?

V týchto týždňoch dokončujeme predovšetkým projektové práce pre realizáciu diaľnic, D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), D3 Svrčinovec – Skalité, R2 Zvolen východ – Pstruša, R2 Mníchova Lehota – Ruskovce, ako aj D1 Turany – Hubová.

* Ako ste boli úspešní vo vypísaných súťažiach?

Aj napriek silnému konkurenčnému prostrediu sa nám podarilo byť úspešnými vo viacerých verejných obstarávaniach, čo dáva predpoklad, že základná pracovná náplň pre našich zamestnancov v najbližšom období bude zabezpečená.

* Ako hodnotíte súčasný stav v stavebníctve?

V súčasnosti sa stále realizuje množstvo stavieb, ktoré sú financované z fondov EÚ a boli začaté v rokoch 2012 – 2015. Viaceré procesy verejného obstarávania na realizáciu stavieb a prípravu projektových dokumentácií, ktoré boli začaté v minulom roku, zatiaľ nie sú ukončené. Ak by sa však naplnili všetky tieto predpoklady, o rozvoj stavebníctva sa nebojím.

* Čo by mohlo pomôcť k zlepšeniu podmienok vášho podnikania v oblasti stavebníctva?

Naša spoločnosť pracuje v rozhodujúcej miere na príprave dopravnej infraštruktúry, t. j. na zákazkách zadávaných verejným sektorom. Jednou z podmienok férového a dobrého podnikania v rámci týchto zákaziek je aj kvalitné zadefinovanie podmienok v procesoch verejného obstarávania. Podmienky by mali umožňovať, aby sa súťaží zúčastňovali len relevantné firmy, ktoré pôsobia v danom segmente, majú vlastné referencie, dostatok vlastných kapacít, potrebných na kvalitné a včasné zrealizovanie diela. Dôležité je, aby počas realizácie zákazky, či už spracovania projektovej dokumentácie alebo realizácie stavby, nedochádzalo k zmenám pravidiel. Objednávateľ by mal trvať na tom, aby dielo bolo realizované výrobnými kapacitami a personálom, deklarovaným v ponuke, najmä referenciách poskytnutých tzv. tretími stranami. Ďalším vylepšením by mohla byť plynulosť prípravy výstavby bez zbytočných zásahov tretích strán alebo aj politických rozhodnutí.

* Už dlhodobo sa kritizujú neúmerne nízke ceny za projektové práce, na ktoré tlačia investori. Zaznamenali ste zmenu v nastavení cenových hladín za projekty?

V uplynulých rokoch sme prešli obdobím s nedostatkom pracovných príležitostí v príprave a realizácií stavieb, ktoré malo za následok prudký pokles cien prác. Následne museli investori riešiť množstvo problémov s kvalitou prác a ich realizáciou, v zmysle predpokladaných časových harmonogramov. V súčasnosti je zreteľný posun verejných aj súkromných investorov v pohľade na výber budúceho zmluvného partnera. Aj aprílová novela zákona o verejnom obstarávaní výraznejšie otvára možnosti na používanie viacerých kritérií vyhodnotenia zákaziek a snáď sa končí obdobie, keď jediným kritériom na výber bola najnižšia cena. Dúfame, že sa v najbližších rokoch nebude opakovať situácia nedostatku pracovných príležitostí v stavebníctve a práve naopak, ich dostatok a kontinuita bude mať pozitívny vplyv aj na zreálnenie cien za projektové práce. Treba si uvedomiť, že cena je vždy úmerná primeranej kvalite alebo naopak.

* V stavebníctve je veľkou budúcnosťou nasadenie BIM technológie nielen v pozemnom ale aj inžinierskom a dopravnom staviteľstve. Uvažujete so širším využívaním BIM v projektoch, ktoré pripravujete?

BIM je „len“ iný spôsob prezentácie výsledku procesu návrhu. Jeho zavedenie v architektúre a v pozemnom staviteľstve bude oveľa jednoduchšie ako v dopravnom staviteľstve. Aj keď sa to laikom nezdá, každá naša stavba je unikátom, špeciálne navrhnutým na dané geografické, geomorfologické, geologické, klimatické a iné podmienky, so zohľadnením všetkých národných špecifík – od noriem až po zaužívané postupy stavebného priemyslu. Naviac, v dopravnom staviteľstve v porovnaní s pozemným, sa používa málo výrobkov. Z týchto dôvodov vytvorenie knižnice prvkov, ktorá je nevyhnutným základom pre BIM, predovšetkým jeho vyšších foriem, ako D5, bude závisieť aj od kvality softvéru, jeho spoľahlivosti, užívateľského komfortu a požiadaviek na hardvér. V každom prípade naša spoločnosť uvažuje o rozsiahlejšom nasadení Civilu 3D pre cestné a mostné objekty, ktorý je podporou pre BIM. Ako prví na Slovensku ideme nasadiť BIM technológie v procese projektovania líniových stavieb a to na úseku D1 Budimír Bidovce pre firmu Skanska.

* Dopravoprojekt, a.s., sa prioritne zameriava na inžiniersko-projektovú činnosť. Máte ambíciu vstúpiť aj na pôdu pozemného staviteľstva?

My sme na pôde pozemného stavebníctva. Navrhujeme strediská správy a údržby, odpočívadlá pri diaľniciach a rýchlostných cestách, terminály integrovanej osobnej prepravy a železničné stanice, ale aj priemyselné parky, prevádzkové a administratívne budovy. Naša divízia pozemných stavieb, kde dominujú architekti a statici, je vybavená so všetkými profesiami, ktoré sú potrebné pre návrh bežných, ale aj špeciálnych budov v odbore pozemných stavieb. Táto divízia je konkurencieschopná aj tým najväčším projektovým ateliérom na Slovensku. V budúcnosti by sme sa chceli viac venovať urbanizmu a Smart City infraštruktúre, založenej na ekonomickej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, ale predovšetkým komplexnému riešeniu hromadnej prepravy v mestách, v čom napr. Bratislava už dnes výrazne zaostáva.


NA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.