diaľnice a cesty

Rýchlostná cesta R3 (I/66) Krupina - obchvat


POPIS PROJEKTU

Rýchlostná cesta R3 (I/66) Krupina – obchvat

Predchádzajúce súvisiace  dokumentácie:

  1. Technická štúdia úseku „R3 Šahy/Štúrovo – Levice – Hronský Beňadik“ a úseku „R3 Šahy – Zvolen“, DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava, 06/2008
  1. R3 Zvolen – Šahy, Správa o hodnotení vplyvov na ŽP, DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava, 10/2018

 

 Preložka cesty I/66 Krupina obchvat vychádza zo štúdie realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy (HBH Projekt s.r.o. 2015)“ a Správy o hodnotení vplyvov na ŽP uvedenej stavby (DOPRAVOPROJEKT a.s. 2018) s určitými úpravami a optimalizáciami. Je vedená v trase plánovanej rýchlostnej cesty R3 západne od mesta Krupina a jej výstavbou sa odkloní tranzitná  doprava prechádzajúca v súčasnosti centrom mesta.

Stavba má dĺžku 6,530 41 km a je riešená v návrhovej kategórii C 11,5/100, bez uvažovania možnosti budúceho rozšírenia na štvorpruhovú kategóriu. Napojenie obchvatu na existujúcu dopravnú sieť zabezpečí dvojica križovatiek na začiatku a konci úseku s pracovnými názvami Krupina sever a Krupina juh. V oboch prípadoch ide o prepojenie obchvatu s cestou I/66, pričom obe križovatky sú v DÚR riešené v dvoch variantoch:

  1. Ako výhľadové – predstavujú výhľadové mimoúrovňové križovanie a prepojenie plánovanej RC R3 s cestou I/66 po vybudovaní jej nadväzujúcich úsekov. Tieto sú spracované len v stupni DÚR pre potreby rezervovania územia do budúcnosti.
  2. Ako dočasné – predstavujú dočasné úrovňové prepojenie obchvatu s cestou I/66 do času vybudovania nadväzujúcich úsekov RC R3. Tieto budú spracované vo všetkých stupňoch PD a vybudované v rámci výstavby obchvatu Krupiny.

V prípade výhľadového variantu MUK Krupina sever ide o neúplnú križovatku vychádzajúcu z osmičkovitej križovatky a zabezpečujúcu prepojenie R3 (I/66) s cestou I/66 len v smere Krupina – Zvolen a späť. Výsledný návrh uvažuje s prekrižovaním R3 (I/66) cestou I/66 na mostnom objekte (SO210). Výsledný tvar križovatky je uvažovaný ako výhľadový a bude sa budovať až v rámci nadväzujúceho úseku R3 Krupina – Zvolen. V rámci predkladanej stavby obchvatu Krupiny sa vybuduje len dočasné napojenie preložky cesty I/66 na pôvodnú cestu úrovňovou stykovou križovatkou.

V prípade výhľadového variantu MUK Krupina juh ide o úplnú osmičkovitú križovatku zabezpečujúcu prepojenie R3 (I/66) s cestou I/66 v smeroch Krupina – Zvolen, Krupina – Šahy  a späť. Výsledný návrh uvažuje s prekrižovaním R3 (I/66) cestou I/66 na mostnom objekte (SO211) a vybudovaní dvoch stykových križovatiek na cestu I/66 (návrh vychádza z riešenia spracovaného v rámci Správy o hodnotení). Výsledný tvar križovatky je uvažovaný ako výhľadový a bude sa budovať až v rámci nadväzujúceho úseku R3 Krupina – Šahy. V rámci predkladaného obchvatu Krupiny sa vybuduje len dočasné napojenie preložky cesty I/66 na pôvodnú cestu priesečnou križovatkou.

Vyvolanými investíciami stavby sú aj preložky existujúcej cesty I/66, miestnych a účelových komunikácií.

Stavba zahŕňa vybudovanie 9-tich mostných objektov + dva výhľadové mosty po dobudovaní súvisiacich úsekov, z ktorých je šesť na hlavnej trase a tri na cestách nižšieho významu, vedúcich ponad preložku I/66. Najdlhším mostným objektom je SO 203 „Most na R3 v km 1,430 nad potokom Vajsov a cestou III/2562“ s dĺžkou takmer 615 m.

Na zníženie hlukovej záťaže sú navrhnuté tri protihlukové steny a sekundárne protihlukové opatrenia.

Ostatné vyvolané investície zahŕňajú preložku potoka Bebrava, preložky vodovodov a závlahových potrubí, silno a slabo prúdových vedení a plynovodov. Pre potreby zabezpečenia prejazdnosti komunikácií počas výstavby je navrhnutých šesť dočasných obchádzkových komunikácií.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Dátum spracovania dokumentácie: Začiatok: 6.2.2019
Koniec: 16.9.2019
(odovzdaný koncept DÚR, DSZ)
Dĺžka komunikácie (C): 6 530 m
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): C 11,5/100
Počet križovatiek: 2
Počet mostov / celková dĺžka mostov: 11 ks / 1 068 m
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu