diaľnice a cesty

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany

Diaľnica D1 v úseku Dubná Skala – Turany je súčasťou základného diaľničného ťahu v Slovenskej republike v smere západ – východ. Je situovaná v trase multimodálneho koridoru č. V, vetva A celoeurópskej cestnej siete a európskej cesty E 50. Trasa diaľnice v svojom priebehu využíva dispozície územia Turčianskej kotliny na rozhraní národných parkov Veľká a Malá Fatra, chránených maloplošných území, v blízkosti  zástavby Vrútok, Martina, Sučian a Turian, pričom z väčšej časti je situovaná v inundácii rieky Váh, Krpelianskeho kanála a vedie vo voľnom súbehu s jestvujúcimi dopravnými trasami železničnej trate Košice – Žilina a cestou I/18.  Začiatok daného úseku diaľnice D1 je situovaný za tunelom Višňové stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala na hranici mimoúrovňovej križovatky s cestou I/18  Dubná Skala.   Úsek dlhý 16,405 km je budovaný v kategórii D 26,5/120 a končí dočasným pripojením na cestu I/18 v  križovatke Turany, kde by v budúcnosti mala diaľnica D1 pokračovať úsekom Turany – Hubová. Celkový rozsah stavby je definovaný 284 stavebnými objektmi a 12 prevádzkovými súbormi. Medzi najvýznamnejšie objekty patria mostné objekty budované technológiou letmej betonáže.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 12/2011
koniec: 12/2015
Dĺžka komunikácie (D): 16,405 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/120
Počet mimoúrovňových križovatiek: 4
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu