Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou


NAPíSALI O NáS

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou

DÁTUM: 16. 09. 2016

Jedným z pripravovaných úsekov rýchlostnej cesty R2 od Chocholnej po Košické Oľšany je úsek R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorý prekonáva horský masív Národného parku Slovenský kras.

Tento úsek rýchlostnej cesty je ďalším z pripravovaných úsekov medzi mestami Zvolen a Košice. Pre plánované vydanie stavebného povolenia koncom roka 2017 a následnú výstavbu treba v blízkej budúcnosti ukončiť prebiehajúce procesy projektovej prípravy vypracovaním dokumentácie na stavebné povolenie a procesy investičnej prípravy stavby, predovšetkým v oblasti majetkovoprávneho vyrovnania.

Doterajšia príprava úseku diaľnice

Tunel Soroška s priľahlým úsekom rýchlostnej cesty bol predmetom štúdií v 90. rokoch. Jeho presnejšia poloha bola neskôr navrhnutá v technickej štúdii z roku 2009, ktorej súčasťou bol okrem tunelového variantu aj povrchový variant. Na základe správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie bolo v roku 2010 vydané Záverečné stanovisko MŽP SR s odporúčaným tunelovým variantom vzhľadom na situovanie úseku rýchlostnej cesty cez Národný park Slovenský kras. V roku 2012 bola spracovaná dokumentácia na územné rozhodnutie a v roku 2014 bolo vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. V roku 2014 bola spracovaná štúdia realizovateľnosti úseku R2 Tornaľa – Včeláre (jej súčasťou je aj úsek s tunelom Soroška), ktorá zároveň potvrdila opodstatnenosť prípravy uvedeného úseku rýchlostnej cesty.

V súčasnosti prebieha proces prípravy spracovania dokumentácie na stavebné povolenie s predpokladaným vydaním tohto povolenia v roku 2017. Plánovaný začiatok výstavby úseku rýchlostnej cesty je v roku 2018 a predpokladané uvedenie do užívania v roku 2023. Za obmedzujúce faktory prípravy úseku diaľnice sa považujú územný plán VÚC Košického samosprávneho kraja a proces EIA. Rýchlostná cesta R2 prechádza z Rožňavskej kotliny do Košickej kotliny, pričom tunelom Soroška prekonáva Slovenský kras. Územie sa v súčasnosti z väčšej časti využíva na poľnohospodárske účely, no nachádza sa tu aj niekoľko významných chránených veľkoplošných a maloplošných území, území NATURA 2000, vodných zdrojov a krasových jaskýň zapísaných v zozname UNESCO.

Technické riešenie

Začiatok rýchlostnej cesty je situovaný v mimoúrovňovej križovatke Rožňava na ceste I/50 na južnom okraji mesta Rožňava. Poloha rýchlostnej cesty je v súlade s územným plánom VÚC Košického samosprávneho kraja. Do etapovito budovanej križovatky Rožňava sa v budúcnosti zapojí úsek Gombasek – Rožňava. Križovatka Rožňava, juh zabezpečí dopravné prepojenie celého regiónu Rožňavskej kotliny s cestami I/50 a I/67. Z križovatky Rožňava smeruje rýchlostná cesta južným smerom cez k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, Jovice a Lipovník. Západný portál tunela Soroška sa nachádza západne od obce Lipovník, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras. Východný portál tunela Soroška sa nachádza v údolí potoka Turňa, západne od obce Jablonov nad Turňou, mimo územia Národného parku Slovenský kras. Východne od obce Jablonov nad Turňou sa v rovnomennej križovatke napája rýchlostná cesta na cestu I/50. Tu sa zároveň plánuje stredisko správy a údržby rýchlostných ciest (SSÚR). Celková dĺžka navrhovanej rýchlostnej cesty je 14,1 km.

Rozhodujúce časti stavby

Stavba pozostáva z 213 častí, medzi ktoré patria 2 mimoúrovňové križovatky, tunel Soroška s dĺžkou 4 282 m, 12 mostných objektov, stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Jablonov nad Turňou, jednostranné veľké odpočívadlo Jovice, 7 prístupových ciest na stavbou rozdelené pozemky a 3 objekty oporných a zárubných múrov. Rozhodujúcimi časťami stavby sú:

Rýchlostná cesta R2

Kategória navrhovanej rýchlostnej cesty je R 24,5/120 s polomermi smerových oblúkov od 1 800 do 6 000 m a s pozdĺžnym sklonom od 0,64 do 3,47 %. Výhľadové dopravné zaťaženie predmetného úseku rýchlostnej cesty v roku 2040 je podľa predpokladov 13 045 vozidiel/24 hod. v oboch smeroch. Na základe predpokladanej intenzity dopravného prúdu do roku 2040 a v zmysle výsledkov štúdie realizovateľnosti sa bude pravdepodobne tento úsek rýchlostnej cesty budovať etapovite v polovičnom profile s jednou tunelovou rúrou. Na diaľnici sa navrhuje asfaltový kryt vozovky.

Mimoúrovňová križovatka Rožňava

Mimoúrovňová križovatka Rožňava s deltovitým tvarom je situovaná na južnom okraji zastavaného územia mesta Rožňava a zabezpečuje prepojenie rýchlostnej cesty R2 s cestami I/50 (smerom na Zvolen a Krásnohorské Podhradie) a I/67 (smerom na Dobšinú). Vetvy mimoúrovňovej križovatky sú napojené na okružnú križovatku s piatimi ramenami. V rámci výhľadového pokračovania úseku R2 Gombasek – Rožňava sa nad okružnou križovatkou a železničnou traťou vybuduje mostný objekt. Križovatka zabezpečí úplné prepojenie všetkých smerov. Zároveň predstavuje poslednú križovatku pred tunelom Soroška, takže v prípade jeho uzávierky sa doprava v tejto križovatke odkloní na pôvodnú cestu I/50 cez horský priechod Soroška. Križovatka má spolu 7 vetiev s celkovou súhrnnou dĺžkou 2,43 km.

Tunel Soroška

Tunel Soroška s dĺžkou 4 282 m (južná tunelová rúra má dĺžku 4 282 m, severná tunelová rúra 4 270 m) má podľa DÚR navrhované dve samostatné tunelové rúry určené na jednosmernú premávku. Tunel je zaradený do kategórie 2T 8,0/100 s pozdĺžnym sklonom tunelových rúr 1,71 %, klesajúcim z Rožňavskej kotliny do Košickej kotliny. Prevýšenie medzi západným a východným portálom je približne 100 m, takže sa tu výraznejšie prejavuje „komínový“ efekt. Tunelové rúry sú vedené v osovej vzdialenosti 40 m, v mieste portálových objektov je to asi 25 m. V tuneli sa navrhuje 5 núdzových zálivov s prejazdnými priečnymi prepojeniami, 5 priechodných priečnych prepojení, 7 priechodných priečnych prepojení s rozvodňami technológie tunela a 1 priečne prepojenie na odvetranie tunelových rúr do vetracej šachty. Vzhľadom na svoju dĺžku má tunel navrhovanú vetraciu šachtu s výduchovým objektom v blízkosti vrcholu horského priechodu Soroška.

S ohľadom na predpokladané dopravné zaťaženie a pozdĺžny sklon tunelových rúr sa počas prevádzky navrhuje pozdĺžne vetranie, pričom približne 1/3 tunela je odvetrávaná cez východný portál a približne 2/3 sú odvetrávané cez západný portál. V prípade mimoriadnej situácie v tuneli bude tunel odvetrávaný pomocou vetracej šachty. Tunel je rozdelený na 15 stavebných a 23 technologických častí. Približne v 1/3 od východného portálu križuje tunel jestvujúci železničný tunel, pričom ho podchádza vo výškovej vzdialenosti približne 50 m. V blízkosti východného portálu tunela sa nachádza chránená krasová Hrušovská jaskyňa, zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zároveň sa tu nachádzajú aj významné vodné zdroje Jablonova nad Turňou, tieto lokality však nie sú priamo dotknuté tunelom a jeho výstavbou.

Vzhľadom na veľkú šikmosť kríženia rýchlostnej cesty s traťou ŽSR bolo potrebné premostiť hlavným poľom s dĺžkou 47 m.

Informačný diaľnice

Vzhľadom na situovanie tunela Soroška na úseku rýchlostnej cesty a najmä s ohľadom na chýbajúce nadväzné úseky R2 je súčasťou stavby aj riadiace centrum v navrhovanom SSÚR Jablonov nad Turňou, z ktorého sa bude aj prostredníctvom informačného systému rýchlostnej cesty s pevnými a premennými dopravnými značkami riadiť premávka v tuneli Soroška a na priľahlých úsekoch rýchlostných ciest.

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Jablonov nad Turňou

V rámci stavby sa bude realizovať aj výstavba strediska správy a údržby rýchlostných ciest Jablonov nad Turňou, ktorého súčasťou sú aj prevádzkové budovy správcu komunikácie, Policajného zboru SR a Hasičského a záchranného zboru SR. Medzi prevádzkovou budovou správcu komunikácie a prevádzkovou budovou Policajného zboru SR sa bude nachádzať operátorské pracovisko zabezpečujúce riadenie premávky a prevádzky tunela Soroška a rýchlostnej cesty R2. V areáli SSÚR sa budú nachádzať garáže pre techniku, sklady a opravovne techniky, sklady soli, ako aj technické a technologické vybavenie strediska. Stredisko bude v križovatke Jablonov nad Turňou napojené priamo na cestu I/50 s výhľadovým zabezpečením prevádzky priľahlých navrhovaných úsekov rýchlostnej cesty R2.

Most 203 premosťuje trať ŽSR č. 160 Košice – Zvolen.

Mostné objekty

Na predmetnom úseku R2 je navrhnutých 12 mostných objektov, 10 z nich je navrhnutých na rýchlostnej ceste, jeden na vetve križovatky a jeden na prístupovej ceste.
Aj keď tento úsek
rýchlostnej cesty nepatrí medzi mostársky náročné, celková dĺžka mostov na ňom predstavuje 1 100 m. V návrhu sa uvažuje o použití troch typov nosných konštrukcií, a to:

nosná konštrukcia z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých železobetónovou doskou,
    monolitická dvojtrámová nosná konštrukcia,
    spriahnutá oceľobetónová nosná konštrukcia.

K najzaujímavejším mostom na rýchlostnej ceste patria mosty SO 206 a SO 203.

Most 206 je najdlhším mostom stavby s celkovou dĺžkou 380 m. Mostný objekt s 11 poľami premosťuje údolie, prístupovú cestu a potok Čremošná. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako dvojtrámová, z monolitického predpätého betónu s rozpätiami polí 27,0 + 9 × 35,0 + 27,0 m. Výška mosta nad terénom je 18 m. Postup výstavby nosnej konštrukcie je navrhnutý technológiou na podpernej skruži systémom pole/konzola.
Most 203 premosťuje trať ŽSR č. 160 Košice – Zvolen. Vzhľadom na veľkú šikmosť kríženia
rýchlostnej cesty s traťou ŽSR bolo potrebné premostiť hlavným poľom s dĺžkou 47 m. Z dôvodu eliminácie pomocných konštrukcií a obmedzení na trati ŽSR bola nosná konštrukcia navrhnutá ako spriahnutá oceľobetónová s rozpätiami polí 37,0 + 47,0 + 37,0 m.

Odpočívadlo Jovice

Súčasťou stavby je aj veľké jednostranné odpočívadlo Jovice situované vľavo od rýchlostnej cesty R2, napojené z oboch smerov v k. ú. Jovice, v km 2,0 medzi Majstrovským potokom a železničnou traťou Košice – Zvolen. Na kríženie dopravného napojenia z pravého jazdného pásu sa využíva mostný objekt cez Majstrovský potok v km 1,9. Lokalita odpočívadla sa nachádza na miernej vyvýšenine s výhľadom na hrad Krásna Hôrka. V súčasnosti sa tu nachádzajú poľnohospodársky využívané pozemky s prístupom od obce Jovice cez podjazd železničnej trate.

Odpočívadlo je rozdelené na 13 stavebných častí. Z hľadiska vybavenia obsahuje:

plochu pre výhľadovú čerpaciu stanicu pohonných hmôt na vstupe na odpočívadlo,
    objekt rýchleho občerstvenia,
    odstavné plochy pre 71 osobných vozidiel (z toho 2 státia na dobíjanie elektromobilov) a 4 karavany,
    odstavné plochy pre 9 autobusov,
    odstavné plochy pre 33 nákladných vozidiel,
    odpočinkové plochy a detské ihrisko,
    chodníky a plochy zelene.

Odpočívadlo Jovice

Riešenie úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou je vzhľadom na situovanie v horskom masíve Slovenského krasu a blízkosť významných chránených území jedným z najnáročnejších úsekov na R2. Jeho výstavba prispeje k zvýšeniu bezpečnosti, cestovného komfortu či rýchlosti, najmä však k odstráneniu prejazdu cez horský priechod Soroška, situovaný priamo v Národnom parku Slovenský kras.


NA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.