mosty

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany - most na diaľnici v km 15,004


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany – most na diaľnici v km 15,004

Mostný objekt 225-00 zabezpečuje mimoúrovňové kríženie diaľnice s dvojkoľajnou traťou ŽSR Košice – Žilina, Krpelianskym kanálom vrátane ľavostrannej hrádze, preloženou poľnou cestou , jestvujúcou poľnou cestou a umožňuje prechod pre zver. Smerovo vedie trasa diaľnice na moste SO 225-00  v oblúku polomeru R=1200,0m s priečnym sklonom  2,6%.  Niveleta je v stúpaní  s vrcholovým oblúkom o polomere R=12000 m.

Nosná konštrukcia DC1 oboch mostov je navrhnutá ako 4-poľová spojitá trámová konštrukcia z predpätých prefabrikovaných tyčových nosníkov uložených na prefabrikované priečniky, spriahnutých  železobetónovou doskou. Medziľahlé podpory DC1 sú tvorené  dvojicou stojok kruhového prierezu so založením v časti plošne resp. hĺbkovo. Stykový pilier č.9,10 tvorí základový blok a štvorica samostatných kruhových stojok.

Nosná konštrukcia DC2 oboch mostov je navrhnutá ako trojpoľová spojitá monolitická z predpätého betónu komôrkového prierezu s premennou výškou od 2,65 do 5,50m, realizovaná technológiou letmej betonáže a čiastočne aj na pevnej podpernej skruži. Medziľahlé podpory DC2 tvoria  stenové piliere oválneho tvaru s úložnou hlavicou pod ložiská. Zakladanie bude hĺbkové na pilótach. Krajné opory oboch celkov sú tvorené úložným prahom, driekom a základovým blokom s hĺbkovým základom. Medziľahlé piliere sú stenové s rozšírenou hlavou. Driek i hlava piliera sú obdĺžnikového tvaru, v kratšej časti opatrené polkruhovým zaoblením. Sú votknuté do základovej pätky a hĺbkovo založené. Krajné opory sú tvorené úložným prahom, driekom a základovým blokom s hĺbkovým základom.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 12/2011
koniec: 12/2015
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 16,405 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/120
Názov mostu: most na diaľnici v km 15,004 D1 nad traťou ŽSR a Krpelianskym kanálom
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu