tunely

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - Tunel Žilina


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – Tunel Žilina

V priestore križovatky D1 s D3 v Dolnom Hričove je diaľnica D1 navrhnutá od km 24,118 na estakáde, ktorá križuje železničnú trať ŽSR Bratislava – Žilina, areál PD Agrofin, cestu I/18, údolie bezmenného potoka, jestvujúce poľné cesty, kde vchádza do tunela Ovčiarsko, ktorým prekonáva masív bradlového pásma v dĺžke 2 350 m, dostáva sa do Žilinskej kotliny, kde vedie južne od obce Bitarová v striedaní násypov, zárezov a mostných častí stavby nad údoliami. Križuje cestu III/5183, vchádza do širokého údolia Bitarovského potoka kde ide zväčša v násype. Morfologický výbežok Dúbravy prekonáva trasa tunelom Žilina v dĺžke 684 (687) m.  Tunel je  kategórie 2T 8/100.

Južná tunelová rúra je v smerovom oblúku Rmax=1200m , Rmin=720 m , výškovo v spáde +0,53% s priečnym sklonom vozovky max. +4,96% . Severná tunelová rúra je v smerovom oblúku Rmax=817,5 m ; Rmin=720m , výškovo v spáde 0,55% s priečnym  sklonom vozovky max. +4,96%.  Po vyústení z tunela sa trasa dostáva do doliny Rajčianky, ktorú prekleňuje medzi Lietavskou Lúčkou a Bytčicou estakádou. Územie tunela je budované paleogénnym súvrstvím ílovcov a pieskovcov s prevahou ílovcov. Súvrstvie je v celom úseku trasy tunela prekryté formácia kvartérnych pokryvných útvarov v zastúpení terasovým a deluviálnym sedimentov. Územie pred portálmi ako i v trase tunela má charakter poľnohospodárskej pôdy, lesov a lúk.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 04/2014
koniec: pokračuje
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D26,5/100
Názov tunela: Tunel Žilina
Kategória tunela: 2T 8/100
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu