diaľnice a cesty

Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia rýchlostnej cesty R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní


POPIS PROJEKTU

Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia rýchlostnej cesty R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – Diaľnica D1 v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní

 

Predchádzajúce súvisiace dokumentácie:

Rýchlostná cesta R3 Dolný Kubín – diaľnica D1, technická štúdia (DOPRAVOPROJEKT, 2010)

 Komplexná štúdia koordinácie technického riešenia R3 v úsekoch Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1  v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní“ bola spracovaná na objednávku NDS a.s. Bratislava s cieľom navrhnúť technické riešenie rýchlostnej cesty R3 v úseku Oravský Podzámok – diaľnica D1 v dvoch koridoroch:

  • s ukončením v mimoúrovňovej križovatke diaľnice D1 Hubová,
  • s ukončením v križovatke diaľnice D1 Likavka

 

V rámci spracovania projektu a jeho prerokovávania s dotknutými obcami bolo objednávateľom upustené od doštudovania koridoru smerujúceho do križovatky Hubová z dôvodu pretrvávajúceho odmietavého postoja obce Komjatná k vedeniu RC R3 údolím potoka Komjatná prechádzajúcim katastrom obce. Z toho dôvodu boli komplexne doštudované len varianty smerujúce do križovatky Likavka.

Rýchlostná cesta R3 je v novej polohe navrhnutá v návrhových parametroch R 11,5/80. V úsekoch, kde zaberá existujúcu cestu I/59 preberá jej parametre, čo je R 11,5/60. Je riešená v dvoch základných variantoch:

  • Modrý variant V1 (tunelový)
  • Zelený variant V2 (mestský)


V rámci zeleného variantu je v jeho najkomplikovanejšom úseku prechádzajúcom novým koridorom zastavanej časti Dolného Kubína (v križovatke ulíc Matúškova, Medzihradská a Jánoškova) navrhnutý oranžový subvariant V2a.

Oba základné varianty začínajú napojením na existujúcu RC R3 pri závode OFZ v Širokej pri Oravskom Podzámku v novonavrhovanej križovatke Široká. Pokračujú v spoločnej trase vedenej vpravo od existujúcej cesty I/59 smerom na západ. Pred Dolným Kubínom sa varianty rozdelia, pričom modrý variant V1 obchádza mesto Dolný Kubín z východu prakticky mimo zastavaných častí mesta a susedných obcí s uvažovaním dvoch tunelových úsekov. Zelený variant pokračuje zväčša v trase existujúcej cesty I/59 cez mesto Dolný Kubín, pričom prechádza širším centrom mesta v novej polohe, čo si vyžiada asanáciu niekoľkých obytných objektov. Za mestom sa oba varianty opäť spoja, obídu obec Vyšný Kubín zo severozápadu a pri Jasenovej sa napoja na existujúcu cestu I/59, kde bol nedávno dobudovaný prídavný pruh pre pomalé vozidlá až do sedla Brestová na rozhraní okresov Dolný Kubín a Ružomberok. V tomto úseku sa uvažuje aj s dvomi jednostrannými odpočívadlami typu D. Na vrchole Brestovej sa trasa odkláňa vľavo od cesty I/59, zo západu obchádza obec Valaská Dubová a pokračuje údolím potoka Likavka smerom na juh, kde sa pripojí na diaľnicu D1 v dnes budovanej križovatke Likavka v rámci stavby D1 Hubová – Ivachnová.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Dátum spracovania dokumentácie: Začiatok: 5.6.2018
Koniec: 2.5.2019
Dĺžka komunikácie (RC R3): 18 692 m (modrý variant V1)
19 650 m (zelený variant V2)
19 625 m (oranžový subvariant V2A)
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): R 11,5/80 (60)
Počet mimoúrovňových križovatiek: 4 ks (modrý variant V1)
6 ks (zelený variant V2)
6 ks (oranžový subvariant V2A)
Počet mostov / celková dĺžka mostov: 18 ks / 2 152 m (modrý variant V1)
18 ks / 1 516 m (zelený variant V2)
17 ks / 1 256 m (oranžový subvariant V2A)
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu