urbanizmus, územné plánovanie

Zóna Filiálka


POPIS PROJEKTU

Zóna Filiálka

Cieľom urbanistickej  štúdie bolo preveriť potenciál širšieho územia areálu bývalej železničnej stanice Bratislava Filiálka vo väzbe na novonavrhovanú  podzemnú rovnomennú železničnú stanicu, ktorá je súčasťou Projektu TEN-T č. 17 a výhľadovej stanice budúceho nosného systému MHD (metra). Riešenie funkčného využitia územia uvažovalo s administratívou, občianskou vybavenosťou v rozsahu obchody, služby, šport, kultúra, voľný čas, s bývaním a riešením statickej dopravy. Navrhované funkcie boli riešené s prepojením na spomínanú železničnú stanicu. Riešené územie bolo rozdelené do štyroch blokov. Pre každý blok je charakteristická iná hmotovo-priestorvá štruktúra vychádzajúca z daností pozemku, možností dopravného napojenia, svetlotechnických podmienok a z rešpektovania podzemných a nadzemných zariadení ŽSR.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: Urbanistická štúdia
Dátum spracovania dokumentácie: 2008
Plocha riešeného územia celková: 79 130 m2
Kapacitné údaje: nadzemné
podzemné
Administratíva: 61 982 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.