Posted by & filed under .

Hlavný mostný objekt na Dunaji – výstavba nového dunajského mosta v rkm 1770,6 s nadväzujúcou cestnou sieťou, komunikácia  spája cestu I. triedy č. 1 na  maďarskej  strane , a cestu I. triedy č. I/63 na slovenskej strane.

Druh pozemnej komunikácie: cesta I. triedy
Kategória  v SR: C 11,5/80
Šírka vozovky 11,5 m ( 2 x 3,75 m dopravný pruh + 2 x 2,0 m bezpečnostný pruh). Šírka chodníka pre chodcov na jednej strane 1,80 m,  šírka cyklistického chodníka na jednej strane 2,50 m. Celková šírka 20,4 m.

Hlavný mostný objekt je jednopólový visutý most s 5 otvormi ( 66 + 252+ 120+ 96+ 66 ). Hlavný  nosník je otvorený trám s dvomi nosníkmi  z dosky dráhy z ortotropnej ocele. Celková dĺžka rozpätí je 600 m.  Most pozostáva z piatich polí, z ktorých tri sú nad korytom a dve sa nachádzajú   v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená  nosná konštrukcia s jedným  pylónom, na ktorú sú z obidvoch koncov pripojené spojité nosníky pri obidvoch  brehoch. Rozpätie hlavného poľa plavebným otvorom v kryte je 252 m, zadné kotviace  pole  je rozdelené jedným medziľahlým kotevným  pilierom na  dve časti. Usporiadanie pylónu  je asymetrické, je to oceľový pylón stojací na návodnej strane, naklonením nad most v priečnom smere. Jeho výška na niveletou po kotvenie najvyššie položeného kábla je 90,40 m. Usporiadanie závesov kotvených do hornej časti pylónu sa mierne rozširuje, je tzv. verájovej sústavy, pomocou ktorej je hlavný nosník otvoreného prierezu zavesený dvomi rovinami závesných káblov. Hlavný nosný rám je z dvoch nosníkov otvoreného prierezu s oceľovou ortrotropnou doskou. Kotvenia káblov v línii hlavných nosníkov sú umiestnené po 24 m.

Príslušenstvo mosta a vybavenie: Ložiská, mostné závery, zvodidlá a zábradlie
Iné zariadenia mosta: Signalizácia pre plavbu, osvetlenie mosta, technické priestory v hlavnom mostnom objekte, rozvody NN , návestidlá leteckej dopravy, radarová signalizácia, svetelná signalizácia , odvodnenie mosta.

Posted by & filed under .

Miesto stavby:
Záujmové územie sa nachádza v Bratislavskom kraji, na území hl.m. SR Bratislava, južne od Slovnaftu,a.s. v MČ Podunajské Biskupice a na území juhozápadne od obce Rovinka a Dunajská Lužná a severovýchodne od obce  Kalinkovo .
Okres stavby: Bratislava II, Senec
Kraj: Bratislavský
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice ( ZÚ- km 1,725 ) ,obec Bratislava , okr.Bratislava II.
Rovinka ( km 1,725-2,161), obec Rovinka, okres Senec
Nové Košariská ( km 2,161-3,750 ) ,obec Dunajská Lužná , okres Senec
Jánošíková ( km3,750- 8,225),obec Dunajská Lužná , okres Senec.

Účel stavby:
výstavba kapacitnej, smerovo  rozdelenej  štvorpruhovej  rýchlostnej  komunikácie, umiestnenej mimo zastavaného územia, s napojením  na existujúcu  a plánovanú komunikačnú sieť  diaľnica D4,  rýchlostná cesta  R7  BA Prístavný most – BA  Ketelec, cesta I/63.

Rozsah stavby a  Kategória cesty :
ZÚ v mimoúrovňovej križovatke MÚK „Ketelec“ (R7 s D4), kategória R 31,5/120, štvorpruh so širším stredným deliacim pásom tak, aby bolo možné jej výhľadové rozšírenie na 6–pruh smerom k osi rýchlostnej cesty
KÚ v mimoúrovňovej križovatke MÚK „Dunajská Lužná“ (R7 s c.I/63),
celková dĺžka : 8,225 km + 0,200 km pred ZÚ

Mimoúrovňové križovatky (MÚK):
– Križovatka „Ketelec“, R7 s diaľnicou D4
– Križovatka „Dunajská Lužná“, R7 s cestou I/63

Posted by & filed under .

Miesto stavby:
Kraj: Bratislavský, Trnavský
Okres: Senec, Dunajská Streda
Katastrálne územie:  Jánošíková, Šamorín, Kvetoslavov, Bučuháza, Čukárska Paka,Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Čéfa, Kostolná Gala,  Potheo Osada

Účel stavby:
Z hľadiska účelovej funkcie ide  o dopravnú stavbu, výstavbu rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužná – Holice.
Účelom pripravovanej stavby je výstavba kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie, v optimálnej trase z hľadiska plynulosti a bezpečnosti dopravy. Výstavbou a prevádzkou rýchlostnej cesty sa vylúči tranzitná doprava z územia priľahlých obcí a tým sa zlepší vplyv dopravy na obyvateľstvo a životné prostredie.

 

Na rýchlostnej ceste R7 sú navrhnuté nasledovné mimoúrovňové križovatky:

MÚK „Šamorín“
Mimoúrovňová križovatka R7 s cestou II/503 umiestnená medzi mestom Šamorín a obcou Kvetoslavov, navrhnutá v tvare úplnej osmičkovitej križovatky s priesečnými napojeniami na cestu II/503 (do týchto napojení  sa pripájajú aj preložka cesty III/06338 a preložka poľnej cesty). V mieste napojenia na cestu II/503 sú navrhnuté zaraďovacie a vyraďovacie pruhy na ceste II/503 z ohľadom na intenzity dopravy a plynulosť a bezpečnosť dopravy.

Na R7 sú navrhnuté pripájacie a odbočovacie pruhy v nasledovných dĺžkach:

 • odbočovacie pruhy sú v oboch smeroch v rovnakej dĺžke 185 m (Lv=80m, Ld=105m)
 • pripájacie pruhy sú v oboch smeroch v rovnakej dĺžke 350 m (La=120m, Lm=150m, Lz=80m)

 

MÚK „Holice“
Mimoúrovňová križovatka R7 s cestou III/06324 umiestnená medzi obcami Holice a Michal na Ostrove . MÚK je navrhnutá ako deltovitá križovatka. Z dôvodu nevyhovujúcich rozhľadových pomerov v mieste styku vetiev s cestou III/06324, je napojenie riešené umiestnením okružných križovatiek s priemerom 42m. Zároveň je do prvej okružnej križovatky K1 napojená preložka cesty III/06323 a do okružnej križovatky K2 je napojené SSÚR.

Na R7 sú navrhnuté pripájacie a odbočovacie pruhy v nasledovných dĺžkach:

 • odbočovací pruh v smere Bratislava – Holice je v dĺžke  dĺžke 230 m (Lv=80m, Ld=150m)
 • odbočovací pruh v smere Dun. Streda – Holice je v dĺžke  dĺžke 185 m (Lv=80m, Ld=105m)
 • pripájacie pruhy sú v oboch smeroch v rovnakej dĺžke 350 m (La=120m, Lm=150m, Lz=80m)

 

V trase rýchlostnej cesty sú navrhnuté ďaľšie mimoúrovňové križovania v:

 • km 0,813 Most na R7 nad migračným ťahom zveri, regionálny biokoridor Dunaj – Malý Dunaj, so svetlou šírkou 13 m, s podchodnou výškou 4,50 m,
 • km 3,265 Preložka poľnej cesty mostom ponad R7 v kategórii P 7/50 s celkovou šírkou asfaltovej vozovky 6,0 m, pre mimoúrovňový prechod poľnohospodárskej techniky na priľahlé pozemky a prístup z obce Kvetoslavov do mesta Šamorín,
 • km 4,108 Cyklistický chodník popod R7, s celkovou šírkou vozovky 4,0m,
 • km 4,684 Preložka cesty II/503 v križovatke Šamorín mostom ponad R7, v kategórii C9,5/70 so základnou šírkou vozovky 8,5 m,
 • km 5,793 Preložka poľnej cesty mostom ponad R7 v kategórii P 7/50 s celkovou šírkou asfaltovej vozovky 6,0 m, pre mimoúrovňový prechod poľnohospodárskej techniky na priľahlé pozemky,
 • km 7,499 Preložka cesty III/06311 mostom ponad R7 v kategórii C 7,5/70 s celkovou šírkou asfaltovej vozovky 7,0 m,
 • km 8,950 Ekodukt nad R7 pre zver dĺžky 270m, so stredovou šírkou 59m, s vegetačnými úpravami. R7 v km 8.950 R7. Na okraji ekoduktu je navrhnutá aj preložka existujúcej poľnej cesty v kategórii P 7/30 s celkovou šírkou asfaltovej vozovky 6,6m, pre mimoúrovňový prechod poľnohospodárskej techniky cez R7,
 • km 10,919 Preložka cesty III/06313 mostom ponad R7, v kategórii C7,5/50 s celkovou šírkou vozovky 7,0m,
 • km 12,099 Preložka cesty III/06317 mostom ponad R7, v kategórii C7,5/50 s celkovou šírkou vozovky 7,0m,
 • km 13,154 Preložka cesty III/06316 mostom ponad R7, v kategórii C7,5/70 s celkovou šírkou vozovky 7,0m,
 • km 15,232 Preložka poľnej cesty mostom ponad R7, v kategórii P7/30 s celkovou šírkou vozovky 6,0m,
 • km 16,776 Preložka cesty III/06324 mostom ponad R7 v križovatke Holice, v kategórii C9,5/60 s celkovou šírkou vozovky 8,50m.

Súčasťou predmetnej stavby sú :  úprava cesty I/63 v mieste napojenia cesty III/06324 a MÚK Holice, preložka cesty II/503, preložky ciest III. triedy a poľných ciest, výstavba mostných objektov, protihlukových stien a preložky dotknutých inžinierskych sietí.