diaľnice a cesty

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité

Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité na začiatku úpravy v km 31,535 00 nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D3 v úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec. V počiatočnom úseku trasy diaľnica prechádza mimoúrovňovou križovatkou Svrčinovec, ktorá je súčasťou objektu 101-02. V oblasti mimoúrovňovej križovatky sa trasa diaľnice zatáča severovýchodným smerom a na mostnom objekte 237-10 prekoná údolie Šlahorovho potoka, dvojkoľajnú elektrifikovanú trať ŽSR Žilina – Bohumín a cestu I/11. Nadväzne trasa v samostatne vedených dopravných pásoch vchádza do tunela Svrčinovec dĺžky 420 m navrhnutého v usporiadaní kategórie 2T 8,0, pričom v predmetnej etape výstavby sa vybuduje pravá tunelová rúra a v ľavej tunelovej rúre bude situovaná úniková štôlňa. Za tunelom Svrčinovec trasa diaľnice vedie v katastri Svrčinovca a z časti aj v katastri Čierneho okrajom zástavby, po svahoch údolia situovaných severne od rieky Čierňanky. Údolím rieky je vo vzdialenom súbehu s diaľnicou D3 až po hranicu SR/PR vedená cesta I/12 a železničná trať Čadca – Zwardoň. V uvedenom úseku vystupuje trasa na masív hrebeňa Valy, v ktorom vedie v hlbokých zárezoch územím početných svahových deformácií, ktorými je postihnuté úpätie a svahy tohto masívu. Priľahlé svahy sú prerušené. V danom území diaľnica na viacerých rozsiahlych mostných objektoch križuje hlboké údolia miestnych vodotokov, z ktorých významnejšie sú Markov, Čierny a Gorilov potok. V tomto úseku nad obcou Čierne je situované malé obojstranné odpočívadlo Čierne, z ktorého sa buduje v predmetnej stavbe časť na pravej strane diaľnice. Pre výhľadové ľavostranné odpočívadlo sa vybuduje  dopravné pripojenie.  Na východnej strane Valov sa diaľnica zatáča južným smerom a zostupuje z hrebeňa Valov a následne na jednom z dominantných mostných objektov preklenie údolie toku Čadečky. Za Poľnohospodárskym družstvom Čierne trasa opäť vstupuje  na sklonité , morfologicky členité a svahovými deformáciami porušené svahy situované  nad okrajom priľahlej  zástavby obce Skalité. Za hlbokým údolím potoka Rieka po vysokom mostnom objekte vchádza trasa diaľnice na smerovo samostatne vedených dopravných pásoch do masívu vrchu Poľany do rovnomenného tunela s dĺžkou cca 898 m. V tuneli kategórie 2T 8,0 sa vybuduje pravá tunelová rúra a v ľavej tunelovej rúre bude situovaná úniková štôlňa. Za tunelom vstupuje trasa v polohe strmých svahov do zloženej zosuvnej oblasti erodovanej depresiami miestnych tokov nad osadou Pazderovci. Na konci úpravy sa trasa diaľnice D3 napojí na úsek  diaľnice v úseku Skalité – hranica SR/PR vybudovaný v polovičnom profile. Stavba sa začala realizovať v októbri 2013 a do užívania bola odovzdaná v júni 2017. V rámci 23. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2017 získala stavba Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov.

 

Cena bola udelená odbornou porotou za:

  • najlepšie projektové riešenie stavebného diela v náročnom teréne a to z hľadiska tak stavebného ako aj dopravného projektovania
  • vysokú stavebnú kultúru a vysokú kvalitu diela s kvalitným technickým spracovaním a progresívnymi technológiami výstavby
  • optimálne, ekonomicky efektívne použitie progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii stavebného diela
  • citlivé zakomponovanie celej diaľnice do urbanistickej štruktúry územia, so zachovaním kontinuity k okolitým stavbám
  • vysoko náročné technické riešenie jednotlivých objektov mostov a tunelov

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: FTP, DRS, DZSD, DSRS, AD, IČ
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 03/2014
koniec: pokračuje
Dĺžka komunikácie (D): 12,282 km
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): D 24,5/80 ; R 11.5/80
Počet mimoúrovňových križovatiek: 1
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.