mosty

Diaľnično-železničný most cez Dunaj v Bratislave – Prístavný most


POPIS PROJEKTU

Diaľnično-železničný most cez Dunaj v Bratislave – Prístavný most

Prístavný most (pôvodne do roku 1993 Most hrdinov Dukly) je dvojpodlažný diaľnično-železničný most cez Dunaj v Bratislave, v oblasti bratislavského dunajského nákladného prístavu.

Most je súčasťou diaľnice D1, ktorá je vedená na hornej mostovke. Na spodnej mostovke je umiestnená dvojkoľajná železničná trať. Po bokoch na konzolách sú 3 m široké lávky pre cyklistov a chodcov. Na lávky sú zavesené kolektory, v ktorých sú umiestnené inžinierske siete  – vodovodné, plynovodné a ďalšie vedenia.

Celé premostenie sa skladá z hlavného mostného objektu preklenujúceho Dunaj štyrmi poľami s rozpätím 102,4+204,8+64,0+89,6 m (celkovej dĺžky 460,8 m), na ktoré nadväzujú diaľničné a železničné estakády spolu s lávkami pre peších a cyklistov. Celková dĺžka cestného mosta s estakádami je  2 582 m. Celková dĺžka železničných estakád je 1 831 m, čo spolu s hlavným mostným objektom je 2 295 m. Dodržaný je plavebný otvor šírky 200 m a výšky 10 m nad maximálnou plavebnou hladinou. Hlavný mostný objekt má päť pilierov.

Výstavba prebiehala v rokoch 1977 – 1985, pričom železničná časť bola daná do prevádzky už v roku 1983. Generálnym projektantom bol štátny ústav DOPRAVOPROJEKT Bratislava.

Základy okrem pravobrežnej opory, ktorá je založená na pilótach, sú plošné. Podpera v koryte bola vybudovaná na umelom ostrove v cca 100 m vzdialenosti od pravého petržalského brehu Dunaja. Prístup na 70 m dlhý a 35 m široký ostrov bol zabezpečený pomocou dočasného viacpoľového priehradového mosta. Základová železobetónová doska stupňovite (3 m + 2 m) usporiadaná má pôdorysný rozmer 14×28 m.

Hlavnú nosnú sústavu tvorí priestorová prútová konštrukcia s tuhými styčníkmi. Tvoria ju tri zvislé priehradové nosníky a ich spojovacie prúty v rovine horného a dolného pásu. Pásy a diagonály hlavných nosníkov sú uzavretého zvarovaného,  prielezného prierezu. Všetky montážne styky boli realizované dôsledne pomocou vysokopevnostných skrutiek M24, M30 a M36. V moste bolo zabudovaných až 323 tisíc.

Horná diaľničná mostovka je samostatne pôsobiaca plávajúca poloprefabrikovaná železobetónová doska spojitá po celej ploche mosta, spriahnutá v priečnom smere priečnikmi. Celý tento mostovkový konštrukčný prvok je uložený na 5 radách 1265 ks gumo-plechových vrstvených ložiskách. Železobetónová doska má hrúbku 15 cm, šírku 27,6 m a dĺžku 460,8 m. Priečniky osovej vzdialenosti po 1,829 m sú z dvojice nosníkov I 34. Spriahnutie je zaistené oceľovými tŕňmi. Na priečniky boli ukladané prefabrikované panely „filigrány“ hrúbky 6 cm so zabudovanou nosnou výstužou mostovky. Prefabrikáty sú súčasťou nosnej konštrukcie mostovky ale tvorili aj debnenie pre jej dobetónovanie na plnú výšku

Medzi hlavnými nosníkmi – ich osová vzdialenosť je 6,5 m – je umiestnená železničná mostovka klasického usporiadania. Spojité pozdĺžniky boli spojené s hlavnou nosnou sústavou až po zabudovaní stáleho zaťaženia (oceľová konštrukcia + železobetónová spriahnutá mostovka + chodníky + asfaltový koberec), t.j. prenášajú len účinky zaťaženia od dopravy.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: postupne všetky stupne
Dátum spracovania dokumentácie: 1969 -1978
Komunikácie (D, RC, C): Diaľnica D1
Kategória komunikácie (hlavnej trasy): diaľnično – železničný most
Názov mosta: Prístavný most
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu