mosty

Nový cestný most medzi mestami Komárom - Komárno


POPIS PROJEKTU

Nový cestný most medzi mestami Komárom – Komárno

Na projektovanom moste medzi mestami Komárom – Komárno prechádza úsek cestnej komunikácie kategórie C 11,5 s dvomi jazdnými pruhmi spájajúca hlavnú cestu č.1 na maďarskej strane so štátnou cestou I/63 na slovenskej strane. Dĺžka projektovanej cesty je 2404 m a z toho vlastné premostenie má dĺžku 600 m.

Projektovaný nový cestný most je umiestnený vo vzdialenosti 170 m od železničného mosta (oproti prúdu smerom na západ). Je vo vzdialenosti 2,8 km od Alžbetinho mosta nachádzajúceho sa v centre mesta. V staničení 1,545 220 km (štátna hranica=prúdnica rieky=priečny rez) nová komunikácia križuje rieku Dunaj v riečnom km 1770,6.

Šírka vozovky medzi zvodidlami je 11,5 m (jazdné pruhy: 2 x 3,75 m + bezpečnostné pruhy: 2 x 2,0 m). Na protiprúdnej strane mosta je umiestnený chodník pre chodcov šírky 1,8 m s dvoma jazdnými pruhmi. Na poprúdnej strane mosta je vedený cyklistický chodník s dvomi jazdnými pruhmi šírky 2,5 m, ktorý je napojený na cyklistickú magistrálu EUROVELO 6.

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárom a Komárno je oceľový nesymetricky zavesený cestný most na jednom šikmom pylóne ktorý je naklonený v priečnom smere. Most má závesy usporiadané do tzv. vejárovej sústavy. Usporiadanie pylónu je asymetrické, je naklonený nad most v priečnom smere. Práve toto robí tento most výnimočným. Most s takýmto typom pylónu je vo svete veľmi zriedkavý.

Most je zavesený na jednom pylóne, výška ktorého je 94,5 m nad vozovkou. Celková dĺžka mosta je 600 m. rozpätia jednotlivých polí sú nasledovné: 66+252+120+96+66 m. Šírka mosta je 20,4 m a celková výška od dna rieky po vrchol pylónu je cca 118 m.

Pevné kotvenie závesov je navrhnuté pri tráme. Napínanie závesov je navrhnuté v hornej časti pylóna. V pylóne je navrhnuté schodisko od úrovni vozovky až po posledné horné kotvenie závesu. Ťahové sily zadných závesov sú prenášané cez mostný trám pomocou tiahel do dvoch pilierov na slovenskej strane brehu Dunaja. Závesy sú navrhnuté ako paralelné multistrandy. Pylón je navrhnutý ako spriahnutý oceľobetónový v tvare nad vozovku priečne nakloneného písmena L. Uzavretý priečny rez pylóna podobajúci sa na písmeno U v tlačenej časti prierezu je vyplnený betónom. V dolnej betónovej časti podpery je navrhnutá obetónovaná oceľová vzpera. Veľkosť základového bloku pylóna je 16,9 x 41 m s hrúbkou 4,0 m a je tu navrhnutých 38 ks pilót priemeru 1,5 m a dĺžky 15,0 m. V pylóne sú navrhnuté aj predpínacie káble, ktoré slúžia na eliminovanie deformácií pylóna od zmrašťovania a dotvarovania betónu.

Hlavný nosný trám je otvoreného prierezu, ktorý sa skladá z dvoch šikmých nosníkov a ortotropnej mostovky. Kotvenie závesov je navrhnuté v línií hlavných nosníkov nad niveletou. Celková výška nosného trámu vrátane konštrukcie vozovky je 2,869 m (L/88).


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSZ, DUR, DSP, DRS, EIA, ŠU, DVP, DSRS
Dátum spracovania dokumentácie: DSZ, DUR, EIA (SK), DSP:
začiatok: august 2006; koniec: december 2007

EIA (akt), DSP (akt), ŠU, DRS:
začiatok: október 2013; koniec: marec 2015

DVP, DSRS:
začiatok: september 2017; koniec: máj 2020
Dĺžka komunikácie (D, RC, C): 1158 m (HU) + 600 m (most) + 646 m (SK
Kategória Komunikácie (Hlavnej trasy): C 11,5/80
Názov mostu: Nový cestný most medzi mestami Komárom-Komárno
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.