mestská infraštruktúra

Električková trať Vajnorská radiála


POPIS PROJEKTU

Električková trať Vajnorská radiála

Projekt rieši modernizáciu jestvujúcej električkovej trate (Vajnorská radiála) situovanej v intraviláne mesta, ktorá prechádza ulicami Vajnorská a Stará Vajnorská až po obratisko Zlaté piesky, doplnenú o úsek v ulici Tomášikova a obratisko Žst. Nové mesto. Cieľom modernizácie je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky ako aj realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií na zvýšenie kvality prepravy cestujúcich. Modernizáciou sa zlepšia základné parametre ako zníženie hluku a vibrácií, zvýšenie cestovnej rýchlosti, skvalitnenie obsluhy územia, skvalitnenie samotnej prevádzky električkovej dopravy a zníženie nákladov na údržbu. V rámci stavby sa zrealizuje komplexná rekonštrukcia (modernizácia) el. trate – električkový spodok a zvršok, odvodnenie, nástupištia a ich vybavenie, informačný systém, trolejové vedenie a napájací systém, elektrické ovládanie a ohrev výhybiek s doplnením mazacích zariadení, rekonštrukcia existujúcich zariadení cestnej dopravnej signalizácie a dobudovanie nových v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné pre zaistenie prednosti prejazdu električkových vlakov, a vyvolané investície – úprava komunikácií a chodníkov, preložky a ochrana inžinierskych sietí. V trase sa nachádza 11 modernizovaných zastávok, ktoré budú vybavené novými nástupišťami štandardnej dĺžky 66 m a šírky 3,5 m, výšky 200 mm príp. 250 mm nad spojnicou temien koľajnicových pásov, bezbariérovými prístupmi, novými prístreškami s príslušným mobiliárom a informačnými tabuľami s automatickým ovládaním. Projekt rieši možnosť presunu obratiska a zastávky Nové mesto pred staničnú budovu a poštu pre skrátenie prestupnej vzdialenosti a vhodnejšie stavebno-technické riešenie nástupíšť.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: Zámer (EIA), DSZ, DÚR
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 2013
koniec: neukončené
Dĺžka úseku koľají / z toho rekonštrukcia: 5790 m / 5790 m
Počet zastávok: 11
Počet nástupíšť / Plocha nástupíšť: 22 / 6240 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu