pozemné stavby a architektúra

Rekonštrukcia hangáru BCD


POPIS PROJEKTU

Rekonštrukcia hangáru BCD

Štúdia preverila variantné možnosti prestavby jestvujúcich hangárov B, C a D pre vytvorenie možnosti opráv vybraných typov lietadiel.  Riešené haly sú situované v areáli Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Predmetom prehodnocovaných variantov bolo zväčšenie svetlej výšky hangárových hál v jednotlivých moduloch v priečnom aj pozdĺžnom smere a preverenie možnosti umiestnenia lietadiel rôznych veľkostných typov v súvislosti s očakávanými investičnými nákladmi. Celková úžitková plocha riešených hál je hangár B 3771 m2, hangár C 3711 m2. Celkový obostavaný priestor je v závislosti od variantných riešení 41 310 m3 až 57 115 m3.

Projekt pre územné rozhodnutie rieši 1. etapu prestavby  hangárov B, C a D zväčšením svetlej výšky strednej lode v hangári C, uvoľnením dispozície a s tým súvisiace statické zabezpečenie celého objektu. Súčasťou návrhu je okrem nových oceľových konštrukcií v zdvihnutej časti haly aj zabezpečenie jestvujúcich oceľových konštrukcií v zmysle požiadaviek aktuálnych noriem. Strecha v strednej časti v pozdĺžnom module M2 bude zdvihnutá na úroveň strechy v module M1. Stĺp v strede dispozície na rozhraní modulov M2 a M3 bude odstránený a jeho statická funkcia bude nahradená novým priehradovým nosníkom nad rovinou strechy.

Dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby podrobne rozpracovala návrhy predchádzajúcich stupňov PD a realizácia ich previedla v zmysle návrhov. Hangárová hala C je skolaudovaná, odovzdaná do užívania a slúži pre servisovanie väčších typov lietadiel v zmysle požiadaviek nájomcu.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Miesto: Bratislava
Stupeň dokumentácie: Štúdia, DUR – 1. etapa, DSP, DRS, AD
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 05/2015
koniec: 04/2017
Plocha riešeného areálu celková: 15 284 m2
Objekty pozemných stavieb: Hangár B, C, D, Hangár C-1. etapa
ZASTAVANÁ PLOCHA CELKOVÁ:
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.