pozemné stavby a architektúra

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou — Stredisko správy a údržby Jablonov nad Turňou


POPIS PROJEKTU

Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou — Stredisko správy a údržby Jablonov nad Turňou

Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty je technickou základňou pre údržbu cesty R2, ktoré bude v budúcnosti spravovať zverený úsek dlhý cca 72 km a to od  križovatky Lipovník po križovatku Šaca. Stredisko je umiestnené v km 14,5 riešeného úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou.

V zmysle aktualizovanej koncepcie rozmiestnenia stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách SR stredisko pri Jablonove bude strediskom základného typu, pričom jeho hlavnou činnosťou bude zabezpečiť podmienky pre bezpečnú, plynulú a hospodárnu prevádzku rýchlostnej cesty a zabrániť postupnému zhoršovaniu jej stavebného stavu vplyvom účinku dopravy, poveternostných vplyvov a ďalších fyzikálno-mechanických, alebo fyzikálno-chemických vplyvov. V rámci letnej údržby budú vykonávané činnosti ako sú čistenie a upratovanie vozoviek, odpočívadiel a ostatných dopravných plôch obslužných zariadení, čistenie a udržovanie odvodňovacieho a kanalizačného systému, ošetrovanie mostných ložísk a dilatácií, čistenie dopravných značiek, smerových stĺpikov a nástavcov, zvodidiel, údržba slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a ošetrovanie trávnatých plôch a ostatnej výsadby. V rámci zimnej údržby sa budú vykonávať činnosti ako sú zabezpečenie zjazdnosti a funkcia všetkých príslušných zariadení a dopravného značenia, odstraňovanie a zmierňovanie následkov zimných poveternostných podmienok a vytváranie optimálnych možností plynulej a bezpečnej premávky.

Prístupová komunikácia do areálu sa napája na cestu I/50, na jej ľavej strane sa nachádzajú parkovacie plochy pre osobné vozidlá, ktoré slúžia pre verejnosť a pre zamestnancov SSÚR, HaZZ a DOPZ. Prístupová cesta na parkoviská je zároveň prístupovou cestou do areálu HaZZ a DOPZ.

V areáli HaZZ je umiestnená prevádzková budova slúžiaca potrebám HaZZ, za prevádzkovou budovou HaZZ je umiestnený areál DOPZ, v ktorom sa nachádza prístrešok pre havarované vozidlá a  prevádzková budova, obidva objekty slúžia potrebám DOPZ.

Pri vstupe do areálu SSÚR sa nachádza objekt prevádzkovej budovy strediska, odkiaľ sa vykonáva kontrola vstupu do areálu. Orientácia strediska je pozdĺžna v smere východ – západ, severná pozdĺžna strana areálu susedí s telesom cesty I/50, západná strana je ohraničená prístupovou komunikáciou vedúcou do strediska. Východná hranica susedí s privádzačom Jablonov, na juhu pokračujú poľnohospodársky využívané polia.

Objekty v stredisku sú umiestnené v troch radoch. Na severnej strane sú v rade umiestnené prístrešky a prístrešky so skladom značiek. V strednom rade sú umiestnené garáže pre sypače a garáže pre vozidlá a mechanizmy so vstupmi z dvoch pozdĺžnych protiľahlých strán, silá na soľ, objekt prípravy soľanky a požiarna nádrž. Na južnej strane sa nachádza udržovňa vozidiel a mechanizmov a čerpacia stanica pohonných hmôt. Na východnej strane vo výbežku uzavretom cestou I/50 a privádzačom sú umiestnené sklady s posypovým materiálom, sklad odpadov a šrotovisko. Doprava je v celom areáli jednosmerná, šírka komunikácií postačuje na prejazd vozidiel s radlicou a spevnené plochy pred garážami poskytujú dostatočný priestor pre bezpečný vjazd a výjazd z garáží. Z areálu nevedie núdzový výjazd. Návrh veľkosti objektov bol odvodený od veľkosti automobilov a mechanizmov používaných pri údržbe ciest, od požiadaviek na výkon činností a skladovanie materiálov a rozostupy objektov rešpektujú požiadavky technologickej prevádzky vozidiel a mechanizmov


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSP, DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok:07/2017
koniec:12/2018
Plocha riešenia územia celková: 41 054 m2
Stavebné objekty: Terénne úpravy
Sadovnícke úpravy SSÚR
Sadovnícke úpravy DOPZ
Sadovnícke úpravy HaZZ
Komunikácie a spevnené plochy SSÚR
Komunikácie a spevnené plochy DOPZ
Komunikácie a spevnené plochy HaZZ
Oporný múr
Prevádzková budova SSÚR
Prevádzková budova DOPZ
Prevádzková budova HaZZ
Garáže a prístrešok pre havarované vozidlá DOPZ
ČSPH
Udržovňa vozidiel a mechanizmov
Sklad značiek a prístrešky
Prístrešky
Silá na skladovanie soli
Príprava soľanky
Garáže pre sypače
Garáže pre vozidlá a mechanizmy
Sklad posypového materiálu
Sklad odpadov
Sklad inertného materiálu
Šrotovisko
Požiarna nádrž a čerpacia stanica
Oplotenie
Vonkajšia kanalizácia dažďová a ČSDV
Vonkajšia kanalizácia splašková a ČSOV
Vonkajšia kanalizácia jednotná a výustný objekt
Vonkajšia kanalizácia dažďová DOPZ
Vonkajšia kanalizácia splašková DOPZ
Vonkajšia kanalizácia dažďová HaZZ
Vonkajšia kanalizácia splašková HaZZ
Vnútroareálový vodovod pitný
Vnútroareálový rozvod požiarnej a úžitkovej vody
Vodovodná prípojka pre areál DOPZ
Vodovodná prípojka pre areál HaZZ
Vodovodná prípojka DN 100 pre stredisko Jablonov nad Turňou
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN
Vonkajšie osvetlenie
Trafostanica pre stredisko Jablonov nad Turňou
VN-22kV prípojka pre stredisko Jablonov nad Turňou
VN-22kV prípojka VSD pre stredisko Jablonov nad Turňou
Kábelová prípojka NN pre SSÚR
Kábelová prípojka NN pre DOPZ
Kábelová prípojka NN pre HaZZ
Telefónna prípojka pre stredisko Jablonov nad Turňou
Vonkajšie slaboprúdové rozvody
Zabezpečovací systém
Vonkajšie rozvody EPS
STL Vnútroareálový rozvod plynu
Plynovodná prípojka pre stredisko Jablonov nad Turňou
Odberné plynové a meracie zariadenia spotreby plynu
Plynovodná prípojka pre areál DOPZ
Plynovodná prípojka pre areál HaZZ
Prevádzkové súbory: Počítačový systém ISRC
Vstup do areálu SSÚR
Technologické vybavenie PB HaZZ
ČSPH – Strojná časť
ČSPH – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Umývanie vozidiel + ČOV
Údržba vozidiel a mechanizmov
Dielenské zázemie
Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu
Náhradný zdroj prúdu – Strojná časť
Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Údržba vozidiel a mechanizmov – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Skladovanie značiek, hutného materiálu a dreva, garážovanie mechanizmov
Sklad plynov, garážovanie mechanizmov
Skladovanie soli
Garážovanie vozidiel
Skladovanie odpadov
Tlaková stanica požiarnej vody
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.