pozemné stavby a architektúra

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, SSÚD Považská Bystrica - Stredisko správy a údržby diaľnic Považská Bystrica


POPIS PROJEKTU

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, SSÚD Považská Bystrica – Stredisko správy a údržby diaľnic Považská Bystrica

Stredisko správy a údržby diaľnic 5 Považská Bystrica je stredisko základného typu, ktoré plní úlohy na úseku údržby a bežných opráv diaľničných vozoviek a vozoviek ostatných dopravných plôch, odvodnenia diaľničného telesa, bezpečnostných zariadení a ostatných súčastí diaľnic, vegetácie, mostných objektov, zvislého a vodorovného dopravného značenia a objektov areálu SSÚD.

Urbanistický a architektonický návrh SSÚD bol vypracovaný s prihliadnutím na priestorové možnosti daného územia, mimoúrovňové napojenie preložky cesty I/61 na diaľnicu D1 a v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa. Návrh objektov vychádza z rozmerovej rady automobilov a mechanizmov, ktoré budú umiestnené v stredisku pričom zastavovací plán areálu rešpektuje technológiu prevádzky. Hlavný vstup do areálu je z preložky cesty I/61. Pri vstupe sa nachádza objekt prevádzkovej budovy strediska s odstavnými plochami pre osobné vozidlá a komunikácia vedúca pred prevádzkovou budovou strediska údržby diaľnic umožňuje prístup do areálu diaľničného oddelenia policajného zboru (DO PZ) s parkoviskom osobných vozidiel, prevádzkovou budovou a prístreškom pre havarované vozidlá a garáže. V areáli SSÚD sú ďalej  súbežne s preložkou cesty situované garáže a odstavné plochy pre osobné vozidlá, dielne pre údržbu vozidiel a mechanizmov, sklad MTZ, sklad značiek, trafostanica, sklad odpadov a voľná plocha šrotoviska, v rade vo svahu nad nimi sú ČSPH, požiarna nádrž, anténny stožiar rádiového spojenia, garáže, sklad soli, prístrešky a sklad značiek.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DUR, DSP, DRS, DSVS, AD
Dátum spracovania dokumentácie: 2004, 2008, 2009, 2011-2012
Stavebné objekty: stredisko správy a údržby diaľnic
Plocha riešeného územia celková: 47 675 m2
Zastavaná plocha celková / z toho nadzemná časť: 8 630 m2
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu