pozemné stavby a architektúra

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany II. úsek — Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce


POPIS PROJEKTU

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany II. úsek — Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce

Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty je technickou základňou pre údržbu cesty R2, ktoré bude v budúcnosti spravovať zverený úsek dlhý cca 54 km, úsek R4 v úseku okružná križovatka R4 s cestou I/17 – štátna hranica SR/MR, dĺžka 14,175 km  a úsek R2 v úseku Moldava nad Bodvou – Košické Olšany, dĺžka úseku 39,84 km.

V zmysle aktualizovanej koncepcie rozmiestnenia stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách SR stredisko pri Šebastovciach bude strediskom základného typu. Areál bude patriť pod správu SSÚR Košice ako vysunuté stredisko. V dôsledku toho je v areály znížený rozsah priestorov pre vedenie SSÚR a ďalšie doplnkové administratívne funkcie.

Hlavnou činnosťou strediska bude zabezpečiť podmienky pre bezpečnú, plynulú a hospodárnu prevádzku rýchlostnej cesty a zabrániť postupnému zhoršovaniu jej stavebného stavu vplyvom účinku dopravy, poveternostných vplyvov a ďalších fyzikálno-mechanických, alebo fyzikálno-chemických vplyvov. V rámci letnej údržby budú vykonávané činnosti ako sú čistenie a upratovanie vozoviek, odpočívadiel a ostatných dopravných plôch obslužných zariadení, čistenie a udržovanie odvodňovacieho a kanalizačného systému, ošetrovanie mostných ložísk a dilatácií, čistenie dopravných značiek, smerových stĺpikov a nástavcov, zvodidiel, údržba slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a ošetrovanie trávnatých plôch a ostatnej výsadby. V rámci zimnej údržby sa budú vykonávať činnosti ako sú zabezpečenie zjazdnosti a funkcia všetkých príslušných zariadení a dopravného značenia, odstraňovanie a zmierňovanie následkov zimných poveternostných podmienok a vytváranie optimálnych možností plynulej a bezpečnej premávky.

Areál SSUR je dopravne napojený na cestu I/17 Košice – Milhosť, ktorá spolu s rýchlostnými cestami R2 a R4 vytvára križovatku Košice – juh.

Pri vstupe do areálu SSÚR sa nachádza objekt prevádzkovej budovy strediska, odkiaľ sa vykonáva kontrola vstupu do areálu. Orientácia strediska je pozdĺžna v smere sever – juh, Územie je v  zábere vymedzené z východu cestou I/17, zo severozápadu rýchlostnou cestou R4 a z juhu násypom širokorozchodnej trate.

Objekty v stredisku sú umiestnené v troch radoch. Prvý rad objektov situovaných súbežne s rýchlostnou cestou R4 tvoria udržovňa vozidiel a mechanizmov a prevádzková budova SSUR s kontrolovaným vjazdom vozidiel a osôb. Za prevádzkovou budovou sa nachádza garáž a prístrešok pre osobné vozidlá. Od vjazdu do areálu sú objekty rovnobežné so štátnou cestou funkčne určené ako prístrešky, garáže, sklad odpadov, inertného materiálu, šrotovisko. V čele v severnej časti areálu sa nachádzajú silá pre skladovanie soli a príprava soľanky. V čele na južnej strane je situovaná čerpacia stanica pohonných hmôt a váha.

Doprava je v celom areály jednosmerná, šírka komunikácií postačuje na prejazd vozidiel s radlicou a spevnené plochy pred garážami poskytujú dostatočný priestor pre bezpečný vjazd a výjazd z garáží. Z areálu vedie núdzový výjazd. Návrh veľkosti objektov bol odvodený od veľkosti automobilov a mechanizmov používaných pri údržbe ciest, od požiadaviek na výkon činností a skladovanie materiálov a rozostupy objektov rešpektujú požiadavky technologickej prevádzky vozidiel a mechanizmov


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: DSP, DRS
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok:01/2018
koniec:12/2018
Plocha riešeného územia celková: 34 336 m2
Stavebné objekty: Terénne úpravy
Sadovnícke úpravy
Komunikácie a spevnené plochy
Prevádzková budova
Garáže pre OV
Nádrž a studňa požiarnej a úžitkovej vody
ČSPH
Prístrešky I
Prístrešky II
Garáže I
Garáže II
Odpady a šrotovisko
Sklad soli
Údržovňa vozidiel a mechanizmov
Sklad značiek
Sklad inertného materiálu
Oplotenie
Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL
Vonkajšia kanalizácia splašková
Kanalizačná prípojka
Vnútro areálový vodovod pitný
Vnútro areálový rozvod požiarnej a úžitkovej vody
Vodovodná prípojka
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN
Vonkajšie osvetlenie
Trafostanica pre SSÚR Šebastovce
VN - 22kV prípojka pre SSÚR Šebastovce
VN - 22kV prípojka pre SSÚR Šebastovce-spínací prvok VSD
Vonkajšie slaboprúdové rozvody
Zabezpečovací systém
Vonkajšie rozvody EPS
Telekomunikačná prípojka
STL Vnútro areálový rozvod plynu
STL Plynovodná prípojka pre SSÚR
Regulačné, odberné a meracie zariadenie
Váha-stavebná časť
Prevádzkové súbory: Operátorské pracovisko
Vstup do areálu
Tlaková stanica úžitkovej vody
ČSPH – Strojná časť
ČSPH – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Sklad dreva, hutného materiálu a plynov, garážovanie mechanizmov
Garážovanie vozidiel
Skladovanie odpadov
Skladovanie soli
Umývanie vozidiel + ČOV
Údržba vozidiel a mechanizmov
Dielenské zázemie
Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu
Údržba vozidiel a mechanizmov-Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Náhradný zdroj prúdu-Strojná časť
Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač NN-Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Skladovanie značiek
Váha –technologická časť
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.