pozemné stavby a architektúra

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ul.č.9 v Bratislave


POPIS PROJEKTU

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ul.č.9 v Bratislave

Objekt jednotného centra riadenia dopravy (ďalej len JCRD) je spracovaný podľa záväzného podkladu „Koncepcia jednotného centra riadenia dopravy.

Cieľom uvedeného záväzného podkladu je navrhnúť a popísať koncepciu jednotného centra riadenia dopravy na úsekoch diaľničného prieťahu Bratislavou a v širšom okolí. Diaľnice a rýchlostné cesty, v rámci prieťahu na území hlavného mesta SR Bratislavy a širšom okolí, sú zložené z už vybudovaných a pripravovaných úsekov a zasahujú až na územia Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja v dĺžke 374,35 km vrátane dvoch tunelov Sitina 1 440 m a Karpaty 10 990 m.

V jednotnom centre riadenia dopravy v Bratislave budú zoskupené viaceré zložky dohľadu a riadenia dopravy vrátane bezpečnostných zložiek. Jadrom celej budovy JCRD bude riadiace centrum dopravy (RCD). Riadiace centrum dopravy bude koncipované ako veľká centrálna operátorská miestnosť – sála riadenia dopravy, v ktorej budú integrované v rámci spoločného operátorského pracoviska nasledovné pracoviská:

  • centrálne operátorské pracovisko (COP),
  • regionálne operátorské pracovisko pre región západ a (čiastočne) stred (ROP),
  • lokálne operátorské pracovisko pre Bratislavu, tunel Sitina a tunel Karpaty – vrátane novo budovanej PPP diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 (LOP),
  • pracovisko PZ SR, spoločné s priestorom pre riadenie krízových situácií.

 

Priestorové rozdelenie jednotlivých pracovísk sa odvíja od rozmerov a usporiadania centrálnej veľkoplošnej zobrazovacej steny, ktorá je zdieľaná jednotlivým pracoviskám. Pre zobrazovanie spoločne zdieľaných bude navrhnutá videostena so spätnou projekciou v konfigurácii 4 x 10 zobrazovacích jednotiek s rozmerom 72“.

Riadiace centrum dopravy bude celkovo vybavené 11 operátorskými stanicami. Tieto operátorské stanice sú založené na báze počítačov PC ako klientských staníc, ktoré komunikujú so servermi vizualizácie umiestnenými v serverovni budovy JCRD (serverovňa A) a serverovni v existujúcich priestoroch budovy NDS na Domkárskej č.9 (serverovňa B). Prevádzka bude zabezpečovaná nepretržite 24/7/365.

Ku skupine miestností riadiaceho centra dopravy radíme aj kanceláriu pre pracovníkov Call centra. Miestnosť bude vybavená dvomi pracovnými miestami pre administratívne práce a obsluhu PC. Funkciu Call centra budú zabezpečovať 2 pracovníci na zmenu, prevádzka Call centra bude zabezpečovaná nepretržite 24/7/365.

Z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti riadenia dopravy v riešenej oblasti, bude existujúce riadiace centrum na Domkárskej č.9 zachované a technicky preorganizované tak, aby mohlo byť použité ako dočasné (záložné) pracovisko pre riadenie dopravy.

Pre zabezpečenie chodu uvedených činností je pre pracovníkov potrebné zabezpečiť prislúchajúce priestory pre oddych a hygienu, vzdelávacie a rokovacie miestnosti, potrebné technické a technologické priestory.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: Dispozično prevádzková štúdia
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok:06/2018
koniec:07/2018
Plocha riešeného územia celková: 3 456 m2
Stavebné objekty: Príprava územia
Vegetačné úpravy
Komunikácie a spevnené plochy
Objekt JCRD
Náhradný zdroj - stavebná časť
Vonkajšia kanalizácia dažďová a ORL
Kanalizačná prípojka
Vodovodná prípojka
Vonkajšia prípojka VN
Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie silnoprúdové rozvody
Prepojenie informačného systému diaľnice a slaboprúdových rozvodov
STL plynovodná prípojka
Prekládky a ochrana inžinierskych sietí
Prevádzkové súbory: Operátorské pracovisko a príslušenstvo
Samohasiace zariadenie
Náhradný zdroj – technologická časť
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.