pozemné stavby a architektúra

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ul.č.9 v Bratislave


POPIS PROJEKTU

Jednotné centrum riadenia dopravy na Domkárskej ul.č.9 v Bratislave

Cieľom spracovanej PD bolo navrhnúť jednotné centrum riadenia dopravy pre úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy a širšom okolí. V jednotnom riadiacom centre dopravy v Bratislave budú zoskupené viaceré zložky dohľadu a riadenia dopravy vrátane bezpečnostných zložiek.

V spoločných priestoroch objektu JCRD budú sídliť nasledovné zložky:

  • centrálne operátorské pracovisko (COP)
  • regionálne operátorské pracovisko (ROP) pre región západ a (čiastočne) stred (toto si ale vyžaduje existenciu kompletnej optickej infraštruktúry medzi jednotlivými strediskami SSÚD/R) a po transformácií na Celoslovenské operátorské pracovisko sem budú vyvedené všetky kamerové systémy z celej SR,
  • lokálne operátorské pracovisko pre Bratislavu, tunel Sitina a tunel Karpaty (vrátane novo budovanej PPP diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7),
  • Call centrum NDS pre celé Slovensko pre komunikáciu s verejnosťou (organizačne bude spadať pod COP)
  • archív NDS z oblasti informačných a riadiacich systémov diaľnic (IRSD),

 

Do budúcna možno uvažovať, že sa do týchto priestorov presťahujú aj ďalšie inštitúcie, ako je Polícia SR – zložka diaľničnej polície pre dohľad a riadenie D a RC v dopravnom uzle Bratislava.

Všetky tieto zložky budú sídliť v budove, ktorá bude vybudovaná ako nová v tesnej blízkosti SSÚD 2 Bratislava na Domkárskej ulici č. 9. V tejto budove bude mať každá zložka svoje pracovisko s príslušným zázemím.

V jednotnom riadiacom centre dopravy bude možné zbierať a vyhodnocovať informácie z informačných systémov všetkých jestvujúcich a pripravovaných úsekov v Bratislave a okolí. Aby to bolo možné je potrebné vytvoriť zázemie – objekt s priestormi pre prácu so zariadeniami a priestormi na umiestnenie informačných technológií.  Jednotné centrum riadenia dopravy pre úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy a širšom okolí a pre pripravované úseky, ktoré zasahujú až na územia Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja v dĺžke 374,35 km vrátane dvoch tunelov Sitina 1 440 m a Karpaty 10 990 m, je budova umiestnená v blízkosti SSÚD 2 Bratislava, so zabezpečeným prepojením na jestvujúce operátorské pracovisko v prevádzkovej budove SSÚD. Z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti riadenia dopravy v riešenej oblasti, bude existujúce riadiace centrum na Domkárskej č.9 zachované a technicky preorganizované tak, aby mohlo byť v prípade potreby použité ako záložné pracovisko pre riadenie dopravy.

Jednotné riadiace centrum dopravy je samostatne stojaca budova, stojaca v blízkosti hranice areálu SSÚD 2, pri núdzovom výjazde. Objekt sa dotýka svojou severnou stenou línie oplotenia SSÚD. Pri budove je umiestnená kiosková trafostanica, zabezpečujúca napojenie na elektrickú energiu, budova je napojená na plynovodnú prípojku a na kanalizáciu a vodovody v správe SSÚD 2. Na prístupovú komunikáciu k vjazdu do SSÚD je napojené nové parkovisko pre zamestnancov. Objekty JCRD sú umiestnené na voľnom pozemku patriacom NDS.

Objekt JCRD je rozčlenený na dve objemové časti, v dvojpodlažnej, severnej  časti je na I. NP umiestnené technické zázemie pre riadiace centrum dopravy umiestnené na II. NP.  V trojpodlažnej časti sa nachádzajú priestory prislúchajúce výkonu činnosti pracovníkov NDS a bezpečnostných zložiek. Ide o vstupné priestory s rokovacou miestnosťou, informátorom a strážnou službou na I.NP,  o priestory bezpečnostných zložiek, šatne a školiacu miestnosť na II. NP a o miestnosť Call centra, vedúceho JCRD, IT špecialistu a oddychovú miestnosť s kuchynkou na III. NP. Vertikálne komunikačné jadro tvorí schodisko s výťahom a vestibulom. Nachádza sa na juhovýchodnom nároží objektu.

Technické vybavenie objektu pozostáva zo zdravotno-technických inštalácií, ktoré riešia rozvod studenej i teplej vody ku jednotlivým odberným miestam a odkanalizovanie dažďových a splaškových vôd z objektu. Vykurovanie rieši zdroj tepla pre vykurovanie objektu a výrobu tepla pre ohrev teplej pitnej vody a taktiež výrobu tepla pre potreby napojenia teplovodných výmenníkov tepla kompaktných VZT jednotiek. Vzduchotechnické zariadenia zabezpečujú nútené vetranie s rekuperáciou všetkých priestorov, ako aj chladenie kancelárskych priestorov a klimatizáciu priestorov operátorského pracoviska a technologických miestností. Vnútorné silnoprúdové rozvody riešia napojenie jednotlivých elektrických zariadení na elektrickú energiu, umelé osvetlenie rieši osvetlenie objektu, bleskozvody zabezpečujú uzemnenie objektu. Vnútorné slaboprúdové rozvody zabezpečujú dátový a telefónny rozvod, rozvod káblovej televízie a kontrolu vstupu. Elektrická požiarna signalizácia zabezpečuje ochrannú signalizáciu všetkých priestorov pri vzniku požiaru, signály sa prenášajú do miestnosti stálej služby v objekte. Plynofikácia objektu rieši napojenie plynových zariadení na vonkajší rozvod plynu.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Stupeň dokumentácie: Dispozično prevádzková štúdia
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok:06/2018
koniec:06/2019
Doba realizácie stavby: Začiatok: 2020
Koniec: 2022
Plocha riešeného územia celková: 3 672 m2
Stavebné objekty: Príprava územia
Sadovnícke úpravy
Komunikácie a spevnené plochy
Jednotné centrum riadenia dopravy
Trafostanica
Odvodnenie parkoviska a ORL
Areálová kanalizácia splašková
Areálová kanalizácia dažďová
Areálový rozvod pitnej vody
Areálový rozvod požiarnej vody
Káblová prípojka VN 22 kV
Vonkajšie osvetlenie
Preložka káblového vedenia NN
Prepojenie informačného systému diaľnice a slaboprúdových rozvodov
Plynovodná prípojka
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektuNA STIAHNUTIE

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie tlačové správy a vyhlásenia spoločnosti Dopravoprojekt, a.s.. V prípade záujmu o viac informácií o spoločnosti a jej projektoch nás kontaktujte.