urbanizmus, územné plánovanie

Riešnie centrálnej rozvojovej osi Petržalky


POPIS PROJEKTU

Riešnie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Návrh vychádza z vytvárania lokálnych centier s polyfunkciou a s vytvorením mestských spoločenstiev (komunít) s pešou dochádzkou do 10-15 min. okolo električkovej osi v Petržalke, definovanej územnoplánovacou dokumentáciou. V návrhu sú uplatnené hlavné zásady:

 • os električky spája navrhované lokálne centrá, s dochádzkou do 10-15 min. chôdze
 • striedanie zastavaného územia – lokálnych centier a nezastavaného územia – kompaktných parkov vytvára pravidelný rytmus v priestore osi Petržalky,
 • pozdĺž Chorvátskeho ramena je navrhnutý líniový park s bezbariérovými pešími a cyklistickými trasami v zeleni, ktoré vytvárajú kontinuálne prepojenie „OD DUNAJA K DUNAJU“ cez celú Petržalku,
 • komunikácia pozdĺž električky je prerušená v častiach nezastavaného územia,

Navrhované polyfunkčné, lokálne centrá pozdĺž električky by sa mali v budúcnosti stať zárodkami – epicentrami ďalšieho rozvoja, budú základom účinného a trvalo udržateľného využívania zdrojov s vytvorením kompaktnej štruktúry osídlenia.

Zásady funkčného využitia:

 • horizontálnym aj vertikálnym miešaním funkcií vytvoriť rôznorodé urbanistické štruktúry s možnosťou vytvorenia nových pracovných príležitostí, služieb a bývania, ako aj voľnočasových, športových i kultúrnych aktivít s optimálnym napojením na MHD, pešie a cyklistické koridory
 • umožniť doplnenie mestskej časti Petržalka o nové formy bývania v prepojení na prácu a rekreáciu

Prepojením jednotlivých systémov dopravy, vytvorením optimálnych prestupových bodov je navrhnuté trvalo ekonomicky a ekologicky udržateľné dopravné riešenie založené na priorite mestskej hromadnej dopravy s podporením pešej a cyklistickej dopravy.

Zásady návrhu dopravy:

 • električková (koľajová) doprava vytvára priame severo – južné prepojenie s centrom mesta cez Starý most,
 • priama – rýchla kolesová doprava je vedená radiálami,
 • autobusová doprava vytvára priečne prepojenia, východno-západnú obslužnosť územia a napojenie autobusovej dopravy na električkovú dopravu, ktorá bude v riešenom území nosná,
 • v blízkosti lokálnych centier, kde je paralelne vedená električková trať a automobilová komunikácia,
 • cyklistická a pešia doprava -prepája verejné priestory, cyklistická aj pešia doprava pozdĺž Chorvátskeho ramena sú trasované ako kontinuálne prepojenie centrálnym územím Petržalky,
 • statická doprava je riešená v podzemí pod objektmi a samostatnými objektmi nadzemných garáží v takom rozsahu, aby sanovala aj nedostatok parkovacích miest v kontaktnom území.

V návrhu priestorových vzťahov je uplatnený princíp jasne diferencovaných mestských priestorov s členením na priestory súkromné, polosúkromné, poloverejné a verejné s možnosťou užívania odlišnými záujmovými skupinami podľa veku a podľa aktivít. Priamo v riešenom území boli v priestore Chorvátskeho ramena medzi lokálnymi centrami navrhnuté 4 mestské parky a bola posilnená líniová zeleň priamo popri ramene s predĺžením v severnej časti cez širšie koncipované premostenie Einsteinovej až k Dunaju a Sadu Janka Krála, aby kontinuálne prepájala územie Petržalky formou Líniového parku prírodného prostredia vody a zelene „OD DUNAJA K DUNAJU“.


TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie a detaily projektu

Miesto: Bratislava m. č. Petržalka
Stupeň dokumentácie: Urbanistická súťaž
Dátum spracovania dokumentácie: začiatok: 12/2013
koniec: 01/2014
Plocha riešeného územia celková: 164 ha
Funkčné využitie územia: horizontálne aj vertikálne zmiešané komplexné funkčné využitie
Zobraziť viac
GALÉRIA

Galéria projektu