Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany - križovatka Dubná Skala

Posted by & filed under .

Diaľnica D1 v úseku Dubná Skala – Turany je súčasťou základného diaľničného ťahu v Slovenskej republike v smere západ – východ. Je situovaná v trase multimodálneho koridoru č. V, vetva A celoeurópskej cestnej siete a európskej cesty E 50. Trasa diaľnice v svojom priebehu využíva dispozície územia Turčianskej kotliny na rozhraní národných parkov Veľká a Malá Fatra, chránených maloplošných území, v blízkosti  zástavby Vrútok, Martina, Sučian a Turian, pričom z väčšej časti je situovaná v inundácii rieky Váh, Krpelianskeho kanála a vedie vo voľnom súbehu s jestvujúcimi dopravnými trasami železničnej trate Košice – Žilina a cestou I/18.  Začiatok daného úseku diaľnice D1 je situovaný za tunelom Višňové stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala na hranici mimoúrovňovej križovatky s cestou I/18  Dubná Skala.   Úsek dlhý 16,405 km je budovaný v kategórii D 26,5/120 a končí dočasným pripojením na cestu I/18 v  križovatke Turany, kde by v budúcnosti mala diaľnica D1 pokračovať úsekom Turany – Hubová. Celkový rozsah stavby je definovaný 284 stavebnými objektmi a 12 prevádzkovými súbormi. Medzi najvýznamnejšie objekty patria mostné objekty budované technológiou letmej betonáže.

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce - 210 00

Posted by & filed under .

Začiatok  úseku  D1  Dudimír – Bidovce  je  navrhnutý  v jestvujúcej  križovatke  „Budimír“.  Koniec  úseku  diaľnice  je  navrhnutý  v križovatke  „Bidovce“ na ceste II/576.  Súčasťou  tejto  stavby  je  aj  úsek rýchlostnej cesty R2/R4 v úseku križovatka Košické Olšany – križovatka Hrašovík. Súčasťou stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce sú mimoúrovňové križovatky.

Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná - Ketelec

Posted by & filed under .

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty R7 v úseku od MÚK „Ketelec“ v Bratislave po mimoúrovňovú MÚK „Dunajská Lužná“ s cestou I/63, o celkovej dĺžke 8,425 km, v kategórii R 31,5/120.

Súčasťou stavby sú dve mimoúrovňové križovatky, 5 mostných objektov na R7 dĺžky 114,5 m, 111 m , 157,5 m, 24,44 m a 24,44 m, 5 mostných objektov nad R7 dĺžky 53,5 m; 62,0 m; 61,31 m; 61,5 m; 74,3 m, preložka c.I/63, úprava dotknutých MK, výstavba poľných ciest, protihlukové clony o celkovej dĺžke 2115 m a preložky inž. sietí.

Celkove 66 stavebných objektov a dva prevádzkové súbory.

Posted by & filed under .

Tento úsek diaľnice bude súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na území Slovenskej republiky. Navrhovaný úsek diaľnice Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.
Tento úsek diaľnice je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Na túto medzinárodnú cestu E50 je napojená medzinárodná cesta E371 , ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky. Diaľnica je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru TEN-T – koridor VA a je súčasťou Transeurópskej magistrály TEM 4 ( E50 ), TEM 7 ( E371 ).

Navrhovaná diaľnica vytvorí podmienky pre odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Prešov s cieľom zlepšenia životného prostredia a zvýšenia bezpečnosti obyvateľov mesta Prešov, ako aj s cieľom poskytnutia  vyššieho dopravného komfortu užívateľom komunikácie.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. spracoval aj stupne: DSZ , DÚR

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - odpočívadlo Blatná na Ostrove

Posted by & filed under .

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužná – Holice, o celkovej dĺžke 17,380 km, v kategórii R 31,5/120 a R24,5/120.

Súčasťou stavby sú dve mimoúrovňové križovatky, 2 mosty na R7 dĺžky 14,05 m a 5 m, 10 mostných objektov nad R7 dĺžky 41,5 m; 50,0 m; 41,5 m; 56,5 m; 54,95 m; 55 m; 52 m; 52 m; 52 m; 52 m, preložky ciest II a III. triedy, poľných ciest, výstavba veľkého odpočívadla, stredisko správy a údržby RC, protihlukové steny a preložky inž. sietí.

Celkove 192 stavebných objektov a 18 prevádzkových súborov.