Električková trať Radlinského - Hlavná stanica - 1. etapa Modernizácia trate Radlinského - Kýčerského

Posted by & filed under .

Účelom stavby bola modernizácia električkovej trate na ulici I. Karvaša v úseku od Radlinského ulice po Kýčerského ulicu vrátane zapojenia na konci Blumentálskej ulice a Radlinského ulice v smere na Obchodnú ulicu. V rámci tejto etapy sa zmodernizoval električkový zvršok (pevná jazdná dráha vrátame antivibračných prvkov) a spodok vrátane odvodnenia, trakčné vedenie, 2 zastávky MHD – STU a Žilinská, upravili sa priecestia ulíc Slovanská, Mýtna a Žilinská (cementobet. doska). Povrchová úprava trate a spevnených plôch je z betónovej dlažby, vozovka na križovatke Radlinského – I.Karvaša a nadväzné časti na jestvujúce plochy z asfaltobetónu. Preložené boli niektoré stĺpy trakčného vedenia a zrekonštruovaná bola trolejová križovatka trolejbusov/električiek na priecestí s ulicou Žilinská. Vykonala sa rekonštrukcia časti verejného osvetlenia, oznamovacieho zariadenia, svetelnej dopravnej signalizácie a dopravného značenia.

Náklady cca 4,0 mil. EUR

Električková trať Radlinského - Hlavná stanica - 2. etapa Oprava trate Kýčerského – hlavná stanica

Posted by & filed under .

Stavba riešila odstránenie porúch trate neriešených za posledných 30 rokov, ktoré vyústilo do zastavenia prevádzky v 11/2011. Účelom stavby bola realizácia nevyhnutných opatrení súvisiacich s opravou koľaje (električkového zvršku a odvodnenia trate), v menšom rozsahu napájacieho systému v úseku od  Kýčerského ul. po otočku na hlavnej stanici (vrátane). Realizáciou opráv sa umožnilo obnovenie prevádzky do času uvažovanej realizácie novej električkovej trate v rámci pripravovanej investície investora I.P.R. Slovakia Bratislava na rekonštrukciu predstaničného priestoru.

Realizácia r.2011 (priecestie – križovanie Šancovej ul.), 2014

Dĺžka dvojkoľajnej trate 390 m + obratisko hlavná stanica.

Posted by & filed under .

Bicykel sa používa nielen ako dopravný prostriedok, ale aj na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt krajiny a ako faktor zdravého a ekologického pohybu a bolo výzvou nájsť ekonomicky prijateľnú a cyklisticky zaujímavú trasu spájajúcu Devín a Karlovu Ves. Kombinácia technicky a ekonomicky náročných riešení (cyklotrasa na konzole nad ramenom Dunaja) s technicky jednoduchými riešeniami (využitie jestvujúcich poľných a lesných ciest) a s bežným riešením (cyklotrasa vedená v pridruženom dopravnom priestore) priniesla 5 km trasu plnú prekvapení –kilometer pod stromami vedľa trblietavej vodnej hladiny, kilometer vo voľnej otvorenej krajine, kilometer vedľa áut, kilometer tienistým lesom a posledný kilometer okrajom mesta medzi domami, záhradami a lesom. Súčasťou cyklistickej trasy sú tri odpočívadlá pre cyklistov.

Posted by & filed under .

Účelom stavieb bola rekonštrukcia električkovej trate na Obchodnej ulici v úseku od Hurbanovho námestia po križovatku s Kolárovým námestím vrátane koľajového triangla do Námestia SNP a v úseku Hurbanovo námestie – portál tunela na Skalnej ulici. Okrem električkovej trate -električkový spodok a zvršok – bola súčasťou stavby aj rekonštrukcia trolejového vedenia, rekonštrukcia napájacích a spätných káblov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a súčasne s rekonštrukciou električkovej trate sa obnovili všetky priľahlé plochy ulíc a námestí „od fasády k fasáde“ s cieľom vybudovať pešiu zónu podľa koncepcie urbanistickej štúdie (BOGÁR KRÁLIK URBAN). Na Obchodnej ulici sa obnovil povrch celej pešej zóny, na Hurbanovom námestí sa pešie zóny Kapucínskej a Obchodnej ulice plynulo prepojili a územie bolo rekonštruované od Zámockej ul., pričom sa obnovilo aj Župné námestie. Stavba bola doplnená mestským mobiliárom, v dotknutom území boli riešené adekvátne vegetačné úpravy a celý návrh dopĺňa vhodná iluminácia.

Obchodná: Dĺžka dvojkoľajnej trate 665 m + triangel na Hurbanovom nám.

Spevnené plochy 15 780 m2

Náklady cca 6,639 mil. EUR

Kapucínska: Dĺžka dvojkoľajnej trate 413 m

Spevnené plochy 7 590 m2

Plocha mosta 736 m2

Náklady cca 4,481 mil. EUR

Posted by & filed under .

Projekt rieši modernizáciu jestvujúcej električkovej trate (Vajnorská radiála) situovanej v intraviláne mesta, ktorá prechádza ulicami Vajnorská a Stará Vajnorská až po obratisko Zlaté piesky, doplnenú o úsek v ulici Tomášikova a obratisko Žst. Nové mesto. Cieľom modernizácie je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky ako aj realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií na zvýšenie kvality prepravy cestujúcich. Modernizáciou sa zlepšia základné parametre ako zníženie hluku a vibrácií, zvýšenie cestovnej rýchlosti, skvalitnenie obsluhy územia, skvalitnenie samotnej prevádzky električkovej dopravy a zníženie nákladov na údržbu. V rámci stavby sa zrealizuje komplexná rekonštrukcia (modernizácia) el. trate – električkový spodok a zvršok, odvodnenie, nástupištia a ich vybavenie, informačný systém, trolejové vedenie a napájací systém, elektrické ovládanie a ohrev výhybiek s doplnením mazacích zariadení, rekonštrukcia existujúcich zariadení cestnej dopravnej signalizácie a dobudovanie nových v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné pre zaistenie prednosti prejazdu električkových vlakov, a vyvolané investície – úprava komunikácií a chodníkov, preložky a ochrana inžinierskych sietí. V trase sa nachádza 11 modernizovaných zastávok, ktoré budú vybavené novými nástupišťami štandardnej dĺžky 66 m a šírky 3,5 m, výšky 200 mm príp. 250 mm nad spojnicou temien koľajnicových pásov, bezbariérovými prístupmi, novými prístreškami s príslušným mobiliárom a informačnými tabuľami s automatickým ovládaním. Projekt rieši možnosť presunu obratiska a zastávky Nové mesto pred staničnú budovu a poštu pre skrátenie prestupnej vzdialenosti a vhodnejšie stavebno-technické riešenie nástupíšť.

Posted by & filed under .

Začiatok uvažovanej trasy je situovaný v križovatke pri hoteli Jánošík v km 5,489 odkiaľ je cyklotrasa vedená ako samostatná obojsmerná cyklistická cestička vo voľnom súbehu s pravostrannou hrádzou rieky Váh (v stiesnených pomeroch je situovaná priamo na nej), až po zaústenie potoka Smrečianka. V uvedenom úseku  v km 5,800 križuje podjazdom diaľničný privádzač a úrovňovo cestu III/018130. Od km 9,075 vedie cyklotrasa v úrovni pravostrannej hrádze potoka Smrečianka až po úrovňový prechod cez cestu I/18.    

Z hľadiska priestorového a konštrukčného riešenia je cyklotrasa navrhovaná ako obojsmerný cyklistický pás šírky

3,0m vedený samostatne ako cyklistická cestička. V stiesnených pomeroch je cyklotrasa vedená ako obojsmerný cyklistický pás šírky 2,0m spolu s chodníkom pre peších šírky 1,50m . Pojazdná vrstva je z asfaltového betónu.

Posted by & filed under .

Objekt haly pre umývač je situovaný v areáli Dopravného podniku mesta Košice, na mieste existujúceho objektu pre umývanie električiek, ktorý bude asanovaný. Objekt bude slúžiť na denné umývanie a dočisťovanie električiek.  V hale  budú inštalované dve nezávislé umývacie linky so stredovým velínom na výjazde z haly. Objekt je riešený ako jednolodná, jednopodlažná oceľová hala s prístavkom, v ktorom sú umiestnené priestory zázemia zamestnancov obsluhujúcich umývaciu linku a vykonávajúcich čistenie interiéru. Súčasťou objektu sú šatne s nevyhnutným hygienickým a technickým zázemím.

V rámci predmetnej zákazky DOPRAVOPROJEKT, a.s. spracoval v rámci projektovej prípravy dokumentáciu v stupni DÚR a DSP.