Most Ružín - odstránenie havarijného stavu mosta II/547020 Ružín

Posted by & filed under .

Mostný objekt bol vybudovaný v roku 1967. Nosnú konštrukciu tvorí trojpoľová rámová konštrukcia s rozpätiami 38,5+77,0+38,5m s kĺbom uprostred stredného poľa. V priečnom smere tvorí nosnú konštrukciu dvojkomorový nosník s premenou výškou od 1,4m do 4,0m. Nosná konštrukcia bola budovaná technológiou letmej montáže z prefabrikovaný segmentov. Na predpínanie konštrukcie boli použité hladké oceľové drôty, ťahané za studena.

Rekonštrukcia mosta primárne spočívala v zmene statického systému a vnesení dodatočného predpätia do nosnej konštrukcie. Zmena statického systému pozostávala v zmonolitnení stredového kĺbu. Vnesenie dodatočného predpätia je realizované prostredníctvom voľnej predpínacej výstuže. Predpínacie káble boli rozdelené do dvoch skupín. Prvá skupina káblov pozostáva zo 4ks lán 15xLs15,7/1860 vedených priamo v hornej časti dvojkomorového prierezu. Druhá skupina káblov pozostáva zo 4ks deviovaných lán 15xLs15,7/1860. V krajných poliach sú káble deviované k spodným doskám dvojkomorového nosíka prostredníctvom vybudovaných betónových deviátorov. Nad podperami sú káble zdvíhané k horným doskám dvojkomorového nosníka prostredníctvom pôvodných nadpodperových priečnikoch, ktoré boli zosilnené z pôvodných 0,3m na 0,5m. V strednom poli káble vychádzajú z dvojkomorového nosníka a sú deviované prostredníctvom oceľových deviátorov umiestnených v 1/3 rozpätia pod NK. Obidve skupiny káblov sú vedené kontinuálne cez celú NK a sú kotvené v zosilnených koncových priečnikov, odkiaľ bolo realizované aj samotné predpínanie. Na krajných oporách bola zrealizovaná výmena kyvných ŽB stien za hrncové ložiská. Výmena mostného zvršku pozostávala z vybudovania spádovej vrstvy, odvodňovacieho a izolačného systému, chodníkových dosiek, bezpečnostných zariadení, vozovky a mostných záverov.

 

Stavba Most Ružín, rekonštrukcia získala na 24. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2018
– Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov

 

Odborná porota ocenila:

 • výnimočné a progresívne projektové riešenie stavebného diela a vysoko náročné technické riešenie rekonštrukcie a modernizácie objektu mosta,
 • ekonomickú efektívnosť riešenia, zvýšenie zaťažiteľnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky pri požadovanej životnosti mosta,
 • vysokú kvalitu diela s kvalitným technickým spracovaním a použitie progresívnych technológií voľne vedenej predpínacej výstuže,
 • za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov v realizácii stavebného diela.

Posted by & filed under .

Začiatok stavby tvorí mostná estakáda nad cestou I/18, železničnou traťou Bratislava – Žilina, rybníkom a vodným dielom Hričov. Mostná estakáda dĺžky 1500,94 m má jeden dilatačný celok a tvoria ju dve samostatné nosné konštrukcie (ľavý most dĺžky 1500,94 m s počtom polí 30 a pravý most dĺžky 1441,61 m s počtom polí 29). Technológia výstavby mostného objektu je navrhovaná v križovatke Žilina Strážov na pevnej podpernej skruži, v úseku nad rybníkom pomocou výsuvnej skruže, hlavné polia nad riekou Váh technológiou letmej betonáže a západná časť mosta budovaná pomocou výsuvnej skruže „berd“. Most je založený hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach.

 

Stavba Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) získala na 23. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2017  – Cenu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  Hlavnú cenu a titul „Stavba roka 2017“ .

 

Cena udelená odbornou porotou za: 

 • unikátne riešenie stĺporadia na estakáde z hľadiska vplyvu na životné prostredie, a ochrany  vtáctva žijúceho v okolí priehrady a estakády,
 • odľahčenie dopravy na obchvate Žiliny,
 • riešenie celej estakády v dĺžke 1,5 km ako jedného dilatačného celku s najdlhšími mostnými závermi doposiaľ použitými na Slovensku,
 • výstavbu tunelov využitím stredovej jamy umožňujúcej razenie oboch tunelov v šiestich čelbách súčasne,
 • zvládnutie zakladania až 4 m pod hladinou Hričovskej priehrady,
 • použitie mobilných zvodidiel, umožňujúcich vjazd vozidiel záchrannej služby do oboch tunelov z ktorejkoľvek strany hneď po automatickom zastavení prevádzky,
 • unikátne riešenie a kotvenie svahov až pod uhlom 75°, z dôvodu ochrany prírody a majetku.

Posted by & filed under .

Mostný objekt tvoria dve súbežné diaľničné estakády. Nosná konštrukcia má komorový priečny rez z monolitického dodatočne predpätého betónu s prefabrikovanými vzperami podopierajúcimi mostovkovú dosku. Tvarová koncepcia priečneho rezu je zosúladená s tvarom priečneho rezu objektu 207 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj. Výška NK bude konštantná 2,80 m pre oba mosty.

Posted by & filed under .

Estakáda v Dolnom Hričove prechádza územím, kde sa križuje s traťou ŽSR a diaľnicou D3. Je navrhnutá ako dva súbežné mosty rozdelená na 2 dillatačné celky DC1 a DC2 , pri DC2 LM  sa odbočovacou vetvou napája na už vybudovaný úsek. Výškovo je niveleta mosta v oblúku R=10000 m ,  smerovo  v oblúku R=1750m. Nosnú konštrukciu  DC1 PM a LM tvorí spojitý 9 poľový predpätý priamopásový nosník s jednokomôrkovým priečnym rezom v výškou 3,585m – 4,500m. DC1 sa buduje technológiou  postupného výsuvu jednotlivých taktov z výrobne situovanej pred oporou č.1 za pomoci do čela ukotveného pomocného oceľového výsuvného nosa dĺžky 39,0 m. Spodná stavba pozostáva z krajnej opory a  medziľahlých pilierov tvorených dvojicou stĺpov s tiahlom, pri dobudovávaní pilierov pri D3 aj so stenou a hlavicou so založením kombinovaným t.j. plošným resp. hĺbkovo. Stykový pilier č. 10 je stykovým prvkom pre DC1 i DC2.  Spodná stavba pozostáva z krajných opory a  medziľahlých pilierov tvorených dvojicou stĺpov s tiahlom, pri dobudovávaní pilierov pri D3 aj so stenou a hlavicou so založením  plošným resp. hĺbkovým.

Nosnú konštrukciu  DC2 PM a LM tvorí spojitý 6 poľový predpätý priamopásový nosník s jednokomôrkovým priečnym rezom v výškou 3,100 m. DC2 sa buduje vrátane vetvy  na pevnej podpornej skruži systémom pole + konzola. Spodná stavba pozostáva z krajnej opory a  medziľahlých pilierov tvorených dvojicou osemuholníkových stĺpov s tiahlom. Piliere sú   založené kombinovane t.j. plošne resp. hĺbkovo.

Posted by & filed under .

Technická špecifikácia: popis technických údajov a špecifických výnimočných riešení projektu
Spodná stavba pozostáva z dvojice krajných opôr pre každý most, desiatich medziľahlých podpier pre každý most a jednej spoločnej podpery pre pravý a ľavý most. Súčasťou tejto podpery sú aj nízke pylóny.
Nosná konštrukcia staticky pôsobí ako dvanásť-poľový, spojitý, staticky neurčitý nosník a tvorí jeden dilatačný celok. Teplotnú os dilatačného celku uvažujeme nad podperou č.8.

Posted by & filed under .

Myšlienka zabezpečiť bezpečný prechod cyklistov na tzv. „Malý žitný ostrov“ nie je nová. Atraktívny priestor, ktorý sa nachádza medzi starým korytom Dunaja a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo ako blízkosť hlavného mesta je priamo predurčený pre rozvoj turistiky. Úzky priechodný prierez vozovky Vodného diela Čunovo bez chodníkov neumožňuje bezpečný prechod chodcov a cyklistov do tohto územia. V roku 2008 boli študované varianty vybudovania cyklomosta využitím spodnej stavby VD Čunovo.

Projekt hraničného mosta napokon bol vypracovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Pri spracovaní projektu bola využitá cesta prechádzajúca cez už exitujúce VD Dunakiliti. Prepojením „Malého žitného ostrova“ na slovenskej a Szigetközu na maďarskej strane sa zvýšia turistické možnosti tohto prekrásneho priestoru pozdĺž rieky Dunaj.

Premostenie hraničnej rieky s celkovou dĺžkou 497,65 m a so šírkou 4,9 m pozostáva z troch dilatačných celkov. Konštrukciu pravobrežného mosta na území Maďarska dĺžky 137,20 m a ľavobrežného (dĺžky 110,20 m) dilatačného celku tvoria tyčové prefabrikáty. Konštrukciu stredného dilatačného celku mosta nad starým korytom tvorí trojpoľový zavesený nosný mostný trám z ocele s dĺžkou  250,25 m. Cyklotrasa je ukončená za Lávkou pre peších a cyklistov pri malej vodnej elektrárni Dobrohošť..

Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti je navrhnutý ako dvojpylónová zavesená sústava so spriahnutou oceľo-betónovou mostovkou a spriahnutými pylónmi tvaru písmena „H“. Závesy umiestnené v dvoch šikmých rovinách vytvárajú semiharfovú sústavu.

Na moste sú navrhnuté dva oceľobetónové spriahnuté pylóny výšky 43,27 m a 42,85 m. Pylóny mosta sú tvaru H so šikmými stojkami odkláňajúcimi sa od osi mosta smerom hore aj dole od priečle. Sklon je rovnobežný so sklonom stien hlavného nosníka. Na priečli je uložený hlavný nosník. Most prevádza cyklistickú komunikáciu šírky 4,0 m, celková šírka mosta je 4,9 m.

Na moste je navrhnutých 24 závesov, ktoré sú umiestnené v dvoch rovinách a sú navrhnuté z oceľových vinutých lán (D80). Zadné závesy vytvárajú zápornú reakciu na nosnom tráme a táto reakcia je prenášaná pomocou pilierov do ktorých je nosná konštrukcia zakotvená.

Nosná konštrukcia mostného objektu tvorí jeden statický konštrukčný a dilatačný celok s výrazným architektonickým účinkom. Vejárovo usporiadaná (semiharfová) sústava závesov, vo dvoch šikmých rovinách, optimalizuje rozloženie vnútorných síl mostného trámu vo všetkých poliach. Hlavný nosný trám je z dvoch šikmých nosníkov otvoreného prierezu so spriahnutou železobetónovou doskou. Výška nosnej konštrukcie aj so spriahajúcou doskou je 1,9 m. Spriahajúca doska je navrhnutá z filigránových dosiek a monolitickej dobetonávky. Takýto návrh je oproti oceľovej ortotropnej mostovke ekonomickejší a časovo menej náročný pri výstavbe.

Posted by & filed under .

Konštrukciu mosta tvorí 7-poľový spojitý nosník s rozpätiami 51,70 + 5×70,50 + 51,70 m pre celú šírku diaľnice D4. Celková dĺžka mosta je 431,30 m. Priečny rez mosta tvorí jednokomorový monolit s prefabrikovanými vzperami, ktoré podopierajú dobetónovanú mostovku. Celková šírka konštrukcie v úrovni hornej dosky je po celej dĺžke konštantná 40,16 m, v úrovni spodnej dosky je šírka 12,00 m. Hrúbka spodnej dosky a trámov je po dĺžke mosta premenná. Hornú dosku budú dopĺňať rebrá s výškou 0,75 m, ktoré sú od seba vzdialené 2,35m v pozdĺžnom smere mosta. Výška prierezu je v pozdĺžnom smere konštantná 5,0 m. Nosná konštrukcia bude budovaná po etapách, technológiou letmej betonáže. V jednom zábere sa vybetónuje jadro lamely s dĺžkou 4,7 m. Po zmonolitnení nosnej konštrukcie v pozdĺžnom smere sa k jadru lamiel osadia prefabrikované vzpery, ktoré budú prichytené dvomi predpínacími tyčami. Po osadení vzpier bude dobudovaná horná doska. Výsledne vznikne prierez s tromi otvormi.

Posted by & filed under .

Mostný objekt tvoria dve súbežné diaľničné estakády. Nosná konštrukcia má komorový priečny rez z monolitického dodatočne predpätého betónu s prefabrikovanými vzperami podopierajúcimi mostovkovú dosku. Tvarová koncepcia priečneho rezu je zosúladená s tvarom priečneho rezu objektu 204 Most na D4 v km 4,028 cez rieku Dunaj. Výška NK bude konštantná 2,80 m pre oba mosty. Šírka NK pre ľavý most bude konštantná 18,59 m a pre pravý most premenná od 17,09 m až po 18,59 m.

Posted by & filed under .

Konštrukciu mosta tvorí 9-poľový spojitý nosník s rozpätiami 51,70 + 7×70,50 + 51,70 m pre celú šírku diaľnice D4. Celková dĺžka mosta je 604,05 m. Priečny rez mosta tvorí jednokomorový monolit s prefabrikovanými vzperami, ktoré podopierajú dobetónovanú mostovku. Celková šírka konštrukcie v úrovni hornej dosky je po celej dĺžke konštantná 40,16 m, v úrovni spodnej dosky je šírka 12,00 m. Hrúbka spodnej dosky a trámov je po dĺžke mosta premenná. Hornú dosku budú dopĺňať rebrá s výškou 0,75 m, ktoré sú od seba vzdialené 2,35m v pozdĺžnom smere mosta. Výška prierezu je v pozdĺžnom smere konštantná 5,0 m. Nosná konštrukcia bude budovaná po etapách, technológiou letmej betonáže. V jednom zábere sa vybetónuje jadro lamely s dĺžkou 4,7 m. Po zmonolitnení nosnej konštrukcie v pozdĺžnom smere sa k jadru lamiel osadia prefabrikované vzpery, ktoré budú prichytené dvomi predpínacími tyčami. Po osadení vzpier bude dobudovaná horná doska. Výsledne vznikne prierez s tromi otvormi.