Diaľnica D4 Bratislava, Most cez Dunaj

Posted by & filed under .

Mostný objekt tvoria dva dilatačné celky DC1 a DC2. Každý celok predstavuje  päťpoľový zavesený oceľový most s 2 pylónmi a každý so 7 pármi závesov. Nosná konštrukcia dilatačného celku má trojkomorový prierez. Šírka nosnej konštrukcie bude 42,20 m ( na celú šírku diaľnice a priľahlých chodníkov ), výška nosnej konštrukcie bude 5,00 m. Podpery mosta pod pylónmi sú stenové a pod ostatnými podperami tvorené dvojicou stien. Na ľavej strane mosta je navrhnutý chodník pre peších šírky 3,0 m, na pravej strane chodník pre cyklistov šírky 3,0 m a na obidvoch stranách mosta v priestore medzi clonami proti vtákom a zvodidlami bude umiestnený služobný chodník šírky 0,75 m.

Posted by & filed under .

Mostný objekt prechádza údolnou nivou rieky Slatiny. Premosťuje rieku , cestu III/05098  a výhľadovo cyklochodník. Niveleta je vo výškovom oblúku s  polomerom R=10000 m . Trasa rýchlostnej cesty R2 v danom úseku sa nachádza v prechodnici a v smerovom oblúku R=930 m. Priečny sklon je premenný, jednostranný max.  4,0%. SO 211-00 je navrhnutý ako dva súbežné, samostatné mosty so 14-timi poľami s oceľovou spriahnutou nosnou konštrukciou  pozostávajúcou zo štyroch hlavných oceľových nosníkov. Nad vnútornými podperami sú hlavné nosníky spojené priehradovými priečnikmi. Spodná stavba pozostáva z dvoch železobetónových krajných opôr a trinástich medziľahlých pilierov. Piliere  sú tvorené dvomi stĺpmi kruhového prierezu spojenými úložným prahom.  Založenie spodnej stavby je hĺbkové.

Posted by & filed under .

Most SNP (od roku 1993 do 28. augusta 2012 Nový most) je oceľový nesymetricky zavesený cestný most na jednom šikmom pylóne,  s vejárovým usporiadaním závesov, cez rieku Dunaj v Bratislave. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v koryte rieky Dunaj, čím je tento výnimočný, vo svetovej literatúre často citovaný bratislavský most je najväčším mostom v Slovenskej republike z hľadiska veľkosti rozpätia mosta.

Most je oceľový a zavesený na jednom pylóne vysokom 84,6 m. Celková dĺžka je 430,8 m, rozpätia medzi piliermi sú 74,80 m – 303 m – 54 m, šírka mosta je 21 m a celková výška od základov po vrchol pylóna je 95 m. 

Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá, pod nimi je z každej strany mosta chodník pre peších a cyklistov. Priechodná šírka medzi zvodidlami v každom smere jazdy je 8,5 m. Šírka chodníkov je 3,5 m Vo vnútri dvojkomorového prierezu sú umiestnené vodovodné potrubia priemeru 820 mm a káble telekomunikačného a elektrického vedenia. .

Na vrchole pylóna sa nachádza reštaurácia s priemerom 32 m, z ktorej je výhľad na Bratislavu. Úplne na vrchole pylóna nad reštauráciou je otvorená výhľadová plošina. Rýchlovýťah je umiestnený v jednom z nôh pylóna, v druhej sa nachádza núdzové schodisko so 430 schodmi.

Nový most v kategórii zavesených bol v čase jeho odovzdania do prevádzky v roku 1972 štvrtým najväčším mostom na svete. V užšej kategórii zavesených mostov, teda mosty iba s jedným pylónom a iba s jednou závesnou rovinou, mu svetové prvenstvo zostalo dodnes. Na treťom mieste je medzi mostami so šikmým pylónom. Most SNP bol v roku 2001  vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby.

Kotvenie ťahaných závesov na pravom, petržalskom brehu je zabezpečené pomocou železobetónového bloku objemu 10 500 m3.. Kotevný blok zachytáva zvislú zápornú reakciu o veľkosti až 130 MN. Výstavba bloku bola realizovaná v stavebnej jame priemeru cca 34 m chránené štetovnicovou stenou. Samotný šikmý, 17° od zvislej roviny dozadu naklonený pylón tvaru písmena A je založený na železobetónovej roštovej doske 20,5 x 40,5 m hrúbky 7 m. Roštová doska je podopretá 56 pilótami dĺžky 27 m.

Hlavné  303 m pole dvojkomorového nosného trámu výšky 4,6 m mosta je zavesený v troch miestach – 51,5 m, 70,2 m a 82,6 m od pravobrežnej pevnej podpery v mieste pylóna – v strednom deliacom páse mostovky. Krútiace momenty od excentrického jednostranného zaťaženia sú prenášané priamo do pobrežných podpier krutovo-tuhým prierezom nosnej konštrukcie. Zväzok závesov tvoria uzavreté laná priemeru 70,3 mm. Ortotropná uzavretá oceľová mostovka ako aj celá nosná konštrukcia včítane pylóna je celozvarovaná.  V čase výstavby mosta bolo unikátnym riešením aj realizovanie celozvarovaných  montážnych stykov prierezov mostného trámu.

Posted by & filed under .

Prístavný most (pôvodne do roku 1993 Most hrdinov Dukly) je dvojpodlažný diaľnično-železničný most cez Dunaj v Bratislave, v oblasti bratislavského dunajského nákladného prístavu.

Most je súčasťou diaľnice D1, ktorá je vedená na hornej mostovke. Na spodnej mostovke je umiestnená dvojkoľajná železničná trať. Po bokoch na konzolách sú 3 m široké lávky pre cyklistov a chodcov. Na lávky sú zavesené kolektory, v ktorých sú umiestnené inžinierske siete  – vodovodné, plynovodné a ďalšie vedenia.

Celé premostenie sa skladá z hlavného mostného objektu preklenujúceho Dunaj štyrmi poľami s rozpätím 102,4+204,8+64,0+89,6 m (celkovej dĺžky 460,8 m), na ktoré nadväzujú diaľničné a železničné estakády spolu s lávkami pre peších a cyklistov. Celková dĺžka cestného mosta s estakádami je  2 582 m. Celková dĺžka železničných estakád je 1 831 m, čo spolu s hlavným mostným objektom je 2 295 m. Dodržaný je plavebný otvor šírky 200 m a výšky 10 m nad maximálnou plavebnou hladinou. Hlavný mostný objekt má päť pilierov.

Výstavba prebiehala v rokoch 1977 – 1985, pričom železničná časť bola daná do prevádzky už v roku 1983. Generálnym projektantom bol štátny ústav DOPRAVOPROJEKT Bratislava.

Základy okrem pravobrežnej opory, ktorá je založená na pilótach, sú plošné. Podpera v koryte bola vybudovaná na umelom ostrove v cca 100 m vzdialenosti od pravého petržalského brehu Dunaja. Prístup na 70 m dlhý a 35 m široký ostrov bol zabezpečený pomocou dočasného viacpoľového priehradového mosta. Základová železobetónová doska stupňovite (3 m + 2 m) usporiadaná má pôdorysný rozmer 14×28 m.

Hlavnú nosnú sústavu tvorí priestorová prútová konštrukcia s tuhými styčníkmi. Tvoria ju tri zvislé priehradové nosníky a ich spojovacie prúty v rovine horného a dolného pásu. Pásy a diagonály hlavných nosníkov sú uzavretého zvarovaného,  prielezného prierezu. Všetky montážne styky boli realizované dôsledne pomocou vysokopevnostných skrutiek M24, M30 a M36. V moste bolo zabudovaných až 323 tisíc.

Horná diaľničná mostovka je samostatne pôsobiaca plávajúca poloprefabrikovaná železobetónová doska spojitá po celej ploche mosta, spriahnutá v priečnom smere priečnikmi. Celý tento mostovkový konštrukčný prvok je uložený na 5 radách 1265 ks gumo-plechových vrstvených ložiskách. Železobetónová doska má hrúbku 15 cm, šírku 27,6 m a dĺžku 460,8 m. Priečniky osovej vzdialenosti po 1,829 m sú z dvojice nosníkov I 34. Spriahnutie je zaistené oceľovými tŕňmi. Na priečniky boli ukladané prefabrikované panely „filigrány“ hrúbky 6 cm so zabudovanou nosnou výstužou mostovky. Prefabrikáty sú súčasťou nosnej konštrukcie mostovky ale tvorili aj debnenie pre jej dobetónovanie na plnú výšku

Medzi hlavnými nosníkmi – ich osová vzdialenosť je 6,5 m – je umiestnená železničná mostovka klasického usporiadania. Spojité pozdĺžniky boli spojené s hlavnou nosnou sústavou až po zabudovaní stáleho zaťaženia (oceľová konštrukcia + železobetónová spriahnutá mostovka + chodníky + asfaltový koberec), t.j. prenášajú len účinky zaťaženia od dopravy.

Posted by & filed under .

Most Lafranconi je prvý a zatiaľ jediný betónový most cez Dunaj v riečnom km 1871,34 v Bratislave, plní funkciu diaľničného mosta a je súčasťou diaľnice D2.

Každý dopravný smer umiestnený na samostatnom moste a má priechodnú šírku 11,75 m. Za zvodidlom v úrovni vozovky na vonkajších stranách sú služobné chodníky šírky 1,25 m. Šírka medzi krajnými zvodidlami je 26,50 m a medzi krajnými zábradliami 29,74 m. Na vonkajších stranách mostov pod konzolami nosnej konštrukcie vo vzdialenosti 4,7 m rovnobežne s niveletou sú chodníky pre chodcov resp. pre cyklistov. Podobne konzolách na vnútorných stranách nosnej konštrukcie mostov sú umiestnené potrubné vedenia a káblové vedenia inžinierskych sieti.    

Pilier na bratislavskom brehu a rámová podpera  v koryte Dunaja je založená plošne v skalnom podloží. Náročné zakladanie rámovej podpery bolo vykonané v otvorenej stavebnej jame pomocou gravitačnej dvojitej štetovnicovej ohrádzky s oceľovým rozopretím. Priestor dvojitej ohrádzky medzi štetovnicami bol vyplnený zeminou a štrkovité dno rieky bolo utesnené injektážou. Základová škára je navrhnutá už so zreteľom na prípadnú úpravu dna pre vodné dielo Wolfsthal.

Spodnú stavbu tvorí sedem betónových podpier a jedna krajná opora na petržalskej strane. Hlavná nosná rámová podpera je približne v strede koryta Dunaja. Driek podpery je spoločný pre obe nosné konštrukcie, je masívny, monolitický, betónový a  po úroveň storočnej vody chránený masívnym kamenným obkladom. Vzhľadom na dominujúci význam tohto piliera v Dunaji boli čelné plochy architektonicky stvárnené do podoby rúk podopierajúcich nosnú konštrukciu. Ostatné podpery sú zo železového betónu a majú obdĺžnikový tvar.

Hornú stavbu mosta tvoria dve samostatné nosné konštrukcie jednokomorového priečneho rezu na spoločnej spodnej stavbe. Každá nosná železobetónová (B500 – C35/45) konštrukcia bola v celej dĺžke vybudovaná ako jeden dilatačný celok. Most je riešený ako sedempoľový spojitý nosník s jednou rámovou stojkou v koryte Dunaja s rozpätiami polí 83+174+172+4×83 m. Najväčšiu hrúbku má konštrukcia pri rámovej podpere, kde dosahuje 11 metrov. V hlavných poliach na dĺžke 2×100 m od podpery v rieke Dunaj sa výška parabolicky  zmenšuje na 4,7 m. Komorový priečny rez priamo pásovej časti mosta má konštantnú výšku 4,70 m. Pri budovaní hlavných polí bolo potrebné riešiť spojenie výrazne nesymetrických konzol 120 m (čo pri symetrickom statickom usporiadaní predstavuje možnosť rozpätia poľa 240 m) a 50 m čo prestavovalo náročný technicky problém, ako pri návrhu, tak hlavne pri realizácií. Každá konzola vykazovala rozdielne hodnoty deformácií  od účinkov denných zmien teploty, rozdiel bol až 45 mm. Zmonolitňované konce konzol boli vzájomne fixované oceľovou konštrukciou a horný povrch konzol sa ochladzoval postrekovaním vodou z Dunaja.

Posted by & filed under .

Most Apollo je bratislavský most cez rieku Dunaj, nachádza sa medzi Starým mostom a Prístavným mostom. Je to oblúkový most, teda je tvorený oblúkom, na ktorý sú pripevnené približne rovnobežné závesné oceľové laná, ktoré držia mostovku. Maximálne rozpätie mosta dosahuje 231 m, tomu sa zo statického hľadiska prispôsobila aj výška oblúka, ktorá je 36 m. Celková dĺžka mosta vrátane betónových estakád je 854 m a dĺžka hlavného mostného poľa 517 metrov. Hmohttps://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavatnosť mostného poľa je 5 240 ton.

Pri projektovaní sa skúmali viaceré varianty premostenia, konštrukčného materiálu ako aj systémov závesov. Po podrobnej analýze sa nakoniec vybral oceľový oblúk s ocelovou mostovkou a takzvaný radiálny systém závesov, ktorý je dostatočne staticky účinný, konštrukčne pohodlný a pohľadovo najkrajší z väčšiny rôznych uhlov. Projektovanie najviac skomplikovalo šikmé kríženie mosta s Dunajom, čo si z dôvodu zachovania celkovej harmónie tvaru mosta vyžiadalo definovanie množstva zložitých geometrických plôch a ich prienikov. V pohľade mosta sú dominujúcim prvkom tvarovo netradičné priečniky. Po vonkajších stranách trámov sú umiestnené chodníky pre chodcov a cyklistov, pod ktorými sú priechodné komory na káblové vedenia.

Unikátna bola najmä výstavba hlavného mostného oblúka, ktorý sa budoval na ľavej strane Dunaja a následne bol otočený na bárkach okolo kalotového ložiska.

Aj vďaka unikátnej technológii výstavby bol most vysoko ocenený viacerými svetovými organizáciami.

(zdroj: Mosty na území Slovenska, Ing. Paulík, PhD., wikipedia)

 

Významné ocenenia:

  • Európska cena pre oceľové konštrukcie udelená európskym združením pre oceľové konštrukcie 2005
  • Cena americkej spoločnosti stavebných inžinierov OPAL Award 2006 (OCEA AWARD of Merit) 2006
  • Hlavná cena a titul Stavba roka 2006
  • Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov 2006
  • Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy 2006

Posted by & filed under .

Mostný objekt  sa nachádza v inundačnom území rieky Váh a na rozhraní katastrálneho územia Turčianske Kľačany a Martin – Priekopa. Premosťuje zemný val , poľnú cestu, tok rieky Váh, ,asfaltovú cestu. Smerovo je mostný objekt v prechodnici L=180 a od staničenia 4,702 672  v oblúku R=2300m. Výškovo je niveleta mosta v stúpaní +1,70%, v staničení 4,881 840 je výškový oblúk R=14000m a ďalej niveleta mosta klesá –1,40%.  Priečny sklon na moste je jednostranný  +2,50%. SO 205-00 je navrhnutý ako dva súbežné, samostatné mosty. Ide o  5–poľový most z monolitického, dodatočne predpätého betónu. Nosná konštrukcia mosta pozostáva z dvoch vahadiel dĺžky 2x120m, premennej výšky budovaných technológiou letmej betonáže a  z  konštrukcie priamopásovej dĺžky 102,0m  budovanej na podpernej skruži.

Krajné opory sú tvorené úložným prahom, driekom a základovým blokom s hĺbkovým základom. Medziľahlé podpery piliera č.3,4 a 5,6 majú kruhové stojky priemeru 4,0 m s oválnou hlavicou. Sú založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. Ostatné piliera tvorí dvojica kruhových stojok priemeru 2,20 m taktiež s hĺbkovým založením. Nad piliermi budú zriadené seizmické zarážky.

Posted by & filed under .

Mostný objekt 225-00 zabezpečuje mimoúrovňové kríženie diaľnice s dvojkoľajnou traťou ŽSR Košice – Žilina, Krpelianskym kanálom vrátane ľavostrannej hrádze, preloženou poľnou cestou , jestvujúcou poľnou cestou a umožňuje prechod pre zver. Smerovo vedie trasa diaľnice na moste SO 225-00  v oblúku polomeru R=1200,0m s priečnym sklonom  2,6%.  Niveleta je v stúpaní  s vrcholovým oblúkom o polomere R=12000 m.

Nosná konštrukcia DC1 oboch mostov je navrhnutá ako 4-poľová spojitá trámová konštrukcia z predpätých prefabrikovaných tyčových nosníkov uložených na prefabrikované priečniky, spriahnutých  železobetónovou doskou. Medziľahlé podpory DC1 sú tvorené  dvojicou stojok kruhového prierezu so založením v časti plošne resp. hĺbkovo. Stykový pilier č.9,10 tvorí základový blok a štvorica samostatných kruhových stojok.

Nosná konštrukcia DC2 oboch mostov je navrhnutá ako trojpoľová spojitá monolitická z predpätého betónu komôrkového prierezu s premennou výškou od 2,65 do 5,50m, realizovaná technológiou letmej betonáže a čiastočne aj na pevnej podpernej skruži. Medziľahlé podpory DC2 tvoria  stenové piliere oválneho tvaru s úložnou hlavicou pod ložiská. Zakladanie bude hĺbkové na pilótach. Krajné opory oboch celkov sú tvorené úložným prahom, driekom a základovým blokom s hĺbkovým základom. Medziľahlé piliere sú stenové s rozšírenou hlavou. Driek i hlava piliera sú obdĺžnikového tvaru, v kratšej časti opatrené polkruhovým zaoblením. Sú votknuté do základovej pätky a hĺbkovo založené. Krajné opory sú tvorené úložným prahom, driekom a základovým blokom s hĺbkovým základom.

Posted by & filed under .

Mostný objekt 209–00 sa nachádza v intraviláne a extraviláne obcí Bytčica a Lietavská Lúčka. Zabezpečuje kríženie diaľnice s traťou ŽSR Žilina – Rajec, s poľnou cestou, s cestou I/64  a miestnymi komunikáciami.  Bezpečne prevedie prietok potoka Rajčianka. Niveleta D1 na moste je vo výškovom oblúku o polomere R=100000,0m resp. 30000,0m a v údonicovom zakružovacom oblúku s polomerom R=20000,0. Smerové vedenie  je tvorené oblúkmi R=800,0m a R=900,0 m a  prechodnicami L=180,0 m. Priečny sklon  je jednostranný max. 2,5%. SO 209-00 je navrhnutý ako dva súbežné, samostatné mosty. Ide o 18–poľovú priečne delenú priamopásovú konštrukciu  konštantnej výšky komorového priečneho rezu. Je realizovaná technológiou postupnej montáže priečne delených prefabrikátov pomocou montážneho zariadenia a na pevnej podpornej skruži (krajné polia). Podpery č.3÷32 sú tvorené dvojicou obdĺžnikových stĺpov ,  piliere č. 33÷36 tvorí stenový stĺp s hlavicou pod  ložiskami.  Zakladanie je kombinované, časť podpôr je založených na hlbinných základoch a časť na plošných základoch.

Nový cestný most medzi miestami Komárom - Komárno

Posted by & filed under .

Na projektovanom moste medzi mestami Komárom – Komárno prechádza úsek cestnej komunikácie kategórie C 11,5 s dvomi jazdnými pruhmi spájajúca hlavnú cestu č.1 na maďarskej strane so štátnou cestou I/63 na slovenskej strane. Dĺžka projektovanej cesty je 2404 m a z toho vlastné premostenie má dĺžku 600 m.

Projektovaný nový cestný most je umiestnený vo vzdialenosti 170 m od železničného mosta (oproti prúdu smerom na západ). Je vo vzdialenosti 2,8 km od Alžbetinho mosta nachádzajúceho sa v centre mesta. V staničení 1,545 220 km (štátna hranica=prúdnica rieky=priečny rez) nová komunikácia križuje rieku Dunaj v riečnom km 1770,6.

Šírka vozovky medzi zvodidlami je 11,5 m (jazdné pruhy: 2 x 3,75 m + bezpečnostné pruhy: 2 x 2,0 m). Na protiprúdnej strane mosta je umiestnený chodník pre chodcov šírky 1,8 m s dvoma jazdnými pruhmi. Na poprúdnej strane mosta je vedený cyklistický chodník s dvomi jazdnými pruhmi šírky 2,5 m, ktorý je napojený na cyklistickú magistrálu EUROVELO 6.

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárom a Komárno je oceľový nesymetricky zavesený cestný most na jednom šikmom pylóne ktorý je naklonený v priečnom smere. Most má závesy usporiadané do tzv. vejárovej sústavy. Usporiadanie pylónu je asymetrické, je naklonený nad most v priečnom smere. Práve toto robí tento most výnimočným. Most s takýmto typom pylónu je vo svete veľmi zriedkavý.

Most je zavesený na jednom pylóne, výška ktorého je 94,5 m nad vozovkou. Celková dĺžka mosta je 600 m. rozpätia jednotlivých polí sú nasledovné: 66+252+120+96+66 m. Šírka mosta je 20,4 m a celková výška od dna rieky po vrchol pylónu je cca 118 m.

Pevné kotvenie závesov je navrhnuté pri tráme. Napínanie závesov je navrhnuté v hornej časti pylóna. V pylóne je navrhnuté schodisko od úrovni vozovky až po posledné horné kotvenie závesu. Ťahové sily zadných závesov sú prenášané cez mostný trám pomocou tiahel do dvoch pilierov na slovenskej strane brehu Dunaja. Závesy sú navrhnuté ako paralelné multistrandy. Pylón je navrhnutý ako spriahnutý oceľobetónový v tvare nad vozovku priečne nakloneného písmena L. Uzavretý priečny rez pylóna podobajúci sa na písmeno U v tlačenej časti prierezu je vyplnený betónom. V dolnej betónovej časti podpery je navrhnutá obetónovaná oceľová vzpera. Veľkosť základového bloku pylóna je 16,9 x 41 m s hrúbkou 4,0 m a je tu navrhnutých 38 ks pilót priemeru 1,5 m a dĺžky 15,0 m. V pylóne sú navrhnuté aj predpínacie káble, ktoré slúžia na eliminovanie deformácií pylóna od zmrašťovania a dotvarovania betónu.

Hlavný nosný trám je otvoreného prierezu, ktorý sa skladá z dvoch šikmých nosníkov a ortotropnej mostovky. Kotvenie závesov je navrhnuté v línií hlavných nosníkov nad niveletou. Celková výška nosného trámu vrátane konštrukcie vozovky je 2,869 m (L/88).