Priemyselno-logistické centrum Zavar

Posted by & filed under .

Dokumentácia rieši návrh areálu pre priemyselne – logistické centrum pri obci Zavar v tesnej blízkosti výrobného závodu PSA Peugeot Trnava. Územie areálu tvoria tri sektory a rezervovaná plocha pre vybudovanie ČOV.

Náplňou stavby je vybudovanie napojenia areálu na komunikácie, vybudovanie areálových komunikácií a spevnených plôch, logistických hál, vnútroareálových  inžinierskych sietí, trafostaníc, retenčných nádrží, oplotenia  a sadových úprav. Stavba  pripraví aj body napojenia pre areálové prípojky plynu, vody, kanalizácie, elektriny a slaboprúdu.

Navrhnuté univerzálne haly zabezpečia hlavnú funkciu priemyselno-logistického centra. Umožnia vytvoriť logisticko-skladovacie priestory, technické priestory pre prevádzku a prostredie pre pracovníkov.  Areál má potenciál zamestnať až 2400 pracovníkov.

ŽSR, Bratislava predmestie - Bratislava Filialka - Bratislava - Bratislava Petržálka - prepojenie koridorov 1. Etapa - Železničná stanica Bratislava Filiálka

Posted by & filed under .

Projekt navrhuje podzemnú železničnú stanicu integrujúcu prevádzku  medzinárodných, vnútroštátnych, regionálnych ako aj  mestských vlakov, ktoré budú súčasťou systému MHD v dopravnom uzle námestia Trnavské mýto.

Železničná stanica Bratislava filiálka je navrhnutá v území nefunkčného koľajiska pôvodnej železničnej stanice. Dominantná hmota hlavného vstupu do stanice je navrhnutá v mieste súčasného parkoviska Domu odborov na Trnavskom mýte – čo najbližšie k zastávkam MHD. Ďalšie vstupy sú orientované do predpokladaných komunikačných prepojení v území. Riešenie ponecháva na povrchu rezervy vo forme zelených pásov, aby sa nezamedzilo budúcemu urbanistickému rozvoju územia.

Stanica je situovaná na priamom úseku železničnej trate. Má päť koľají a dve ostrovné nástupiská s dĺžkou nástupnej hrany 400 m, šírka nástupiska – 11,66 m. Stanica má štyri podzemné a jedno nadzemné podlažie. V najnižšom podlaží sú technické priestory, Nástupiská a koľajisko sú na 3. podzemnom podlaží. Zvislé komunikácie sú riešené ako chránené únikové cesty  výťahmi, trojicami eskalátorov, prípadne schodiskom a eskalátorom. 2. podzemné podlažie má výlučne technický charakter a tvoria ho  priebežné VZT odsávacie kanály, ktoré sú prístupné len pre potreby revízie a údržby. V 1. podzemnom podlaží je hlavná centrálne umiestnená  staničná hala. Na tomto podlaží sa nachádzajú priestory prístupné verejnosti, priestory vybavenia stanice, sociálne priestory, technické priestory, priestory pošty a priestory policajného oddelenia sú situované po bokoch  pozdĺž stanice. Komunikačné plochy vertikálnych komunikácií a verejné priestory tvoria hlavný priestor staničnej haly priebežnej po celej dĺžke stanice. Na halu nadväzujú čakacie priestory a služby pre cestujúcich. V južnej časti staničná hala v úrovni 1. podzemného podlažia prechádza pod Kukučínovou ulicou do priestoru hlavného vstupu na námestí Trnavské mýto. Na úrovni terénu sa nachádzajú tri hlavné vstupné vestibuly. Ďalšími nadzemnými objektmi sú  vyústenia únikových komunikácií a  evakuačných výťahov a vetracie objekty jednotlivých vyústení odvodov dymu a tepla požiarnej vzduchotechniky a pod.

Architektonický koncept vnútorných priestorov stanice je zameraný na zabezpečenie jasného a prehľadného pohybu cestujúcich vo všetkých verejných priestoroch od predstaničného priestoru po nástup do vlaku a naopak od výstupu z vlaku po výstupy do jednotlivých lokalít v území. Tejto základnej podmienke je prispôsobené dispozičné riešenie služieb pre cestujúcu verejnosť, informačný systém zahrňujúci informácie o vlakoch, nadväzujúcej MHD a službách poskytovaných v stanici a jej záujmovom území ako aj exteriérové vstupy.

Posted by & filed under .

Nová hala opráv bude umiestnená v jestvujúcom areáli železničnej stanice Nové Zámky. Hala opráv európskych železničných koľajových vozidiel bude slúžiť na vykonávanie opráv a údržby železničných koľajových vozidiel v rozsahu opráv a umývania skupín a agregátov vlakových vozidiel,  elektronického váženia, povrchovej úpravy vozidiel, skúšok VN komponentov vozidiel a pod.

V súčasnosti v opravovni koľajových vozidiel v Nových Zámkoch nepostačujú opravárenské kapacity pre opravy zvýšeného počtu nových motorových a elektrických jednotiek – osobných súprav a osobných vozňov ZSSK. Jestvujúce koľajové zariadenia, vetvenia a napojenia už nezodpovedajú dnešnému štandardu a vek niektorých sa odhaduje na cca 40-50 rokov. Preto sa stavebník rozhodol inovovať opravárenskú základňu a postupne pristúpiť k výstavbe nových priestorov haly opráv železničných koľajových vozidiel a s tým súvisiacim novým koľajovým napojením a rozvetvením a zaústením do jestvujúcich koľají ako aj novým spojením z koľajiskom technicko-hospodárskej údržby (prvá etapa stavby – THU Nové Zámky). Nové priestory majú slúžiť na opravy ŽKV nie len z oblasti Nových Zámkov, ale aj z oblasti Humenného, Zvolena a Žiliny.

Celé koľajisko v tvare a usporiadaní ako je dnes sa znesie. Na jeho mieste je navrhnutá hala opráv s dĺžkou takmer 250 m (dlhšia časť haly) a cca 160 m (kratšia časť). Vymení sa a nanovo sa vybuduje železničný zvršok, ekologicky sa zneškodní staré koľajové lôžko, vzhľadom na neúnosné podložie sa v stavbe počíta s novým železničným spodkom. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia úrovňového priecestia a priľahlých úsekov vnútroareálovej komunikácie a prekládky inžinierskych sietí z dôvodu zmeny usporiadania a konfigurácie koľajiska, ktorého návrh bol na niektorých miestach limitovaný stiesnenými pomermi pri napojení do jestvujúceho koľajiska a nového koľajiska THU Nové Zámky, ako aj novej haly opráv.

Veľké odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo.

Posted by & filed under .

Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia je situovaný v nadväznosti na pešie ťahy vedúce po odpočívadle. Sú v ňom umiestnené priestory pre poskytnutie štandardných služby pre návštevníkov odpočívadla: rýchle občerstvenie a hygienické zariadenia. Objekt je dispozične tvorený dvomi navzájom prepojenými samostatnými časťami.

V časti hygienického vybavenia sú umiestnené toalety pre mužov, ženy a imobilných zákazníkov a miestnosť pre upratovačku. V časti rýchleho občerstvenia sa nachádza ústredný odbytový priestor pre konzumáciu občerstvenia a v zázemí sú obslužné priestory pre manipuláciu, skladovanie a drobnú prípravu jedál a nápojov, ako aj miestnosti pre personál – šatňa pre zamestnancov, umyváreň, WC a kancelária.

Posted by & filed under .

Cieľom dokumentácie je návrh obojstranného odpočívadla na novovybudovanej rýchlostnej ceste R4 Košice – Milhosť pri vstupe na územie Slovenskej republiky z Maďarskej republiky. Funkcia a umiestnenie obojstranného odpočívadla vyplýva zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry (hraničné distribučné miesto pre služby mýta – poskytovanie palubných jednotiek, predaj diaľničných nálepiek) a z projektu vstupných brán (informačno – predajné miesto, predaj diaľničných známok).
Pripájací a odbočovací pruh pravého odpočívadla, jednosmerná jednopruhová vetva šírky 8,0 m, pri napojení na r4 4,5 m od vonkajšej hrany vodiaceho prúžku r4.
Pripájací a odbočovací pruh ľavého odpočívadla, jednosmerná jednopruhová vetva šírky 8,0 m, pri napojení na r4 4,5 m od vonkajšej hrany vodiaceho prúžku r4.

Navrhované objekty budú poskytovať užívateľom rýchlostnej komunikácie nasledovné služby:

  • zariadenie pre osobnú hygienu vodičov kamiónov, samostatne pre cestujúcu verejnosť
  • služby mýtneho systému – predaj diaľničných známok a palubných jednotiek
  • informačné stredisko s predajom diaľničných známok

Polyfunkčný objekt sa nachádza v ťažisku odpočívky, situovaný je rovnobežne s osou komunikácie. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Dispozične a hmotovo je rozdelený do celkov zodpovedajúcich projektovaným funkciám.
Drobná architektúra pozostáva z objektov : stoly a lavičky, odpadkové koše, súbor zariadení pre aktívny oddych, informačný pilón, informačné tabule v priestore odpočívok.

Posted by & filed under .

Štúdia preverila variantné možnosti prestavby jestvujúcich hangárov B, C a D pre vytvorenie možnosti opráv vybraných typov lietadiel.  Riešené haly sú situované v areáli Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Predmetom prehodnocovaných variantov bolo zväčšenie svetlej výšky hangárových hál v jednotlivých moduloch v priečnom aj pozdĺžnom smere a preverenie možnosti umiestnenia lietadiel rôznych veľkostných typov v súvislosti s očakávanými investičnými nákladmi. Celková úžitková plocha riešených hál je hangár B 3771 m2, hangár C 3711 m2. Celkový obostavaný priestor je v závislosti od variantných riešení 41 310 m3 až 57 115 m3.

Projekt pre územné rozhodnutie rieši 1. etapu prestavby  hangárov B, C a D zväčšením svetlej výšky strednej lode v hangári C, uvoľnením dispozície a s tým súvisiace statické zabezpečenie celého objektu. Súčasťou návrhu je okrem nových oceľových konštrukcií v zdvihnutej časti haly aj zabezpečenie jestvujúcich oceľových konštrukcií v zmysle požiadaviek aktuálnych noriem. Strecha v strednej časti v pozdĺžnom module M2 bude zdvihnutá na úroveň strechy v module M1. Stĺp v strede dispozície na rozhraní modulov M2 a M3 bude odstránený a jeho statická funkcia bude nahradená novým priehradovým nosníkom nad rovinou strechy.

Dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby podrobne rozpracovala návrhy predchádzajúcich stupňov PD a realizácia ich previedla v zmysle návrhov. Hangárová hala C je skolaudovaná, odovzdaná do užívania a slúži pre servisovanie väčších typov lietadiel v zmysle požiadaviek nájomcu.

Posted by & filed under .

Riešené územie areálu sa nachádza v Ochrannom pásme národných kultúrnych pamiatok v Hornej Mlynskej doline, v susedstve NKP Kühmayerov mlyn a na brehu toku Vydrica. Účelom stavby je vybudovanie objektu sociálnych služieb, spevnených plôch, komunikácií, potrebnej infraštruktúry a ostatných prvkov, ktoré budú slúžiť pre prevádzku zariadenia v rámci areálu. Objekt sociálnych služieb je stavba s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami, situovaný v prednej časti areálu rovnobežne s brehom Vydrice. Administratívny objekt je jednopodlažná stavba situovaná v zadnej časti areálu, kolmo na Vydricu. Pre zabezpečenie hlavnej funkcie zariadenia bude slúžiť objekt sociálnych služieb.  Objekt bude slúžiť na ubytovanie, stravovanie a poskytovanie starostlivosť pre klientov – osôb odkázaných na sociálnu starostlivosť a na poskytovanie služieb spojených s touto starostlivosťou.  Administratívny objekt bude slúžiť pre pracovníkov zabezpečujúcich riadenie a organizáciu prevádzky zariadenia. V rámci areálu sú vybudované parkovacie miesta pre návštevníkov a zamestnancov. V zadnej časti areálu je zelená oddychová zóna s drobnou architektúrou. V rámci návrhu stavby bolo nutné rešpektovať náročné požiadavky pamiatkového úradu a zabezpečiť areál proti storočnej vode Vydrice. 

Posted by & filed under .

Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest je technickou základňou pre údržbu rýchlostnej cesty R1 vo zverenom úseku a vykonáva činnosti, ako sú  správa rýchlostnej cesty, údržba vozoviek a objektov rýchlostnej cesty, zelene, technických zariadení a dopravného značenia. V rámci areálu SSÚR boli riešené  administratívne budovy,  objekty opravovní, garáží, skladovacích priestorov a ČSPH, ako aj objekty slúžiace policajnému zboru a hasičskému a záchrannému zboru a aj komunikácie a spevnené plochy, vegetačné úpravy a inžinierske siete.

Posted by & filed under .

Stredisko správy a údržby diaľnic 5 Považská Bystrica je stredisko základného typu, ktoré plní úlohy na úseku údržby a bežných opráv diaľničných vozoviek a vozoviek ostatných dopravných plôch, odvodnenia diaľničného telesa, bezpečnostných zariadení a ostatných súčastí diaľnic, vegetácie, mostných objektov, zvislého a vodorovného dopravného značenia a objektov areálu SSÚD.

Urbanistický a architektonický návrh SSÚD bol vypracovaný s prihliadnutím na priestorové možnosti daného územia, mimoúrovňové napojenie preložky cesty I/61 na diaľnicu D1 a v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa. Návrh objektov vychádza z rozmerovej rady automobilov a mechanizmov, ktoré budú umiestnené v stredisku pričom zastavovací plán areálu rešpektuje technológiu prevádzky. Hlavný vstup do areálu je z preložky cesty I/61. Pri vstupe sa nachádza objekt prevádzkovej budovy strediska s odstavnými plochami pre osobné vozidlá a komunikácia vedúca pred prevádzkovou budovou strediska údržby diaľnic umožňuje prístup do areálu diaľničného oddelenia policajného zboru (DO PZ) s parkoviskom osobných vozidiel, prevádzkovou budovou a prístreškom pre havarované vozidlá a garáže. V areáli SSÚD sú ďalej  súbežne s preložkou cesty situované garáže a odstavné plochy pre osobné vozidlá, dielne pre údržbu vozidiel a mechanizmov, sklad MTZ, sklad značiek, trafostanica, sklad odpadov a voľná plocha šrotoviska, v rade vo svahu nad nimi sú ČSPH, požiarna nádrž, anténny stožiar rádiového spojenia, garáže, sklad soli, prístrešky a sklad značiek.

Posted by & filed under .

Stredisko správy a údržby diaľnic je technickou základňou pre údržbu diaľnice D1 vo zverenom úseku a vykonáva činnosti, ako sú  správa diaľnice, údržba vozoviek, diaľničných objektov, zelene, tunela, technických zariadení diaľnice a dopravného značenia. V rámci areálu SSÚD boli riešené  administratívno-prevádzkové budovy vrátane riadiaceho operátorského pracoviska pre diaľnicu a tunel Bôrik,  objekty opravovní, garáží, skladovacích priestorov, komunikácie a všetky potrebné inžinierske siete. Súčasťou areálu sú aj objekty policajného zboru a hasičského a záchranného zboru zabezpečujúce koordináciu činností pri prevádzke diaľnice a mimoriadnych situáciách.