Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka

Posted by & filed under .

Areál športového centra bude vybudovaný v  priestoroch existujúceho futbalového štadióna, ktorý sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Pôvodný futbalový štadión bol vybudovaný v 80. rokoch minulého storočia pre TJ Červená hviezda. Štadión pozostával zo súťažného futbalového ihriska, pri ktorom bola hlavná krytá futbalová tribúna s miestami pre sediacich divákov a troch bočných tribún s miestami na státie, kapacita štadióna bola 10 000 miest pre divákov. Krytá tribúna a vstupné objekty tvorili hlavnú časť štadiónu.

Nový športový komplex bude vybudovaný v priestoroch pôvodného futbalového štadiónu. Hlavná tribúna futbalového ihriska bude zachovaná a prestavaná. Existujúce bočné vstupy na štadión a bočné tribúny, objekty toaliet a šatne a odovzdávacia stanica tepla budú odstránené. Nové objekty krytých športovísk budú umiestnené zo všetkých strán existujúceho súťažného futbalového ihriska a vytvoria uzatvorený komplex. V terénne nižšie položenej, východnej časti územia, kde je v súčasnosti tréningové ihrisko, bude nový atletický štadión s futbalovým ihriskom. Dopravné napojenie ani umiestnenie parkovísk sa nezmení, upravená bude len organizácia parkovacích miest. Pri parkovisku na západnej strane bude nový verejný cyklistický chodník. Areál športového centra bude slúžiť predovšetkým ako tréningové centrum mládeže, ktoré poskytne moderné a dobre vybavené priestory pre každodenné športové aktivity detí a mládeže.

Navrhovaný športový komplex bude zložený z viacerých funkčných celkov a to z objektu športovej haly, zo športového centra so zdieľanými funkciami pre všetky športoviská, zo športovej strelnice, z atletického tunela a atletického štadiónu a súťažného a tréningového futbalového ihriska.

Posted by & filed under .

Projekt rieši návrh novej výpravnej budovy v ŽST Vsetín.

Z dôvodu zásadnej zmeny koľajového riešenia v priestore žst Vsetín bude existujúca výpravná budova asanovaná spolu so súvisiacimi objektami, ktoré sú v kolízií s navrhovaným riešením. Pre potreby odbavenia cestujúcich a zabezpečenia prevádzkového zázemia železničnej stanice je navrhnutá nová budova-dopravný terminál (DT). Budova nahrádza pôvodnú budovu a bude slúžiť pre potreby vlakovej a autobusovej dopravy. Budova je trojpodlažná, jedná sa o novostavbu samostatne stojaceho objektu lichobežníkového tvaru. Celkové urbanistické riešenie umiestnenia novej budovy vychádza z urbanistickej štúdie, ktorá riešila celý predstaničný priestor. Na výstavbu DT nadväzujú v rámci projektu nástupné plochy a výhľadovo komerčný objekt. Dopravný terminál bude s týmito objektami prepojený komunikačne podchodom, ktorý prechádza cez 1.PP objektu.

Celková hmotová kompozícia objektu: kratšie strany lichobežníku sú obložené hliníkovými dierovanými kazetami (umelecká perforácia); dlhšie strany sú z väčšej časti presklené cez dve podlažia; vo výške druhého podlažia je predsadená fasáda z drevených lamiel. Použitím uvedených materiálov je objekt architektonicky prepojený jednak s prestrešením nástupísk a jednak aj s komerčným objektom cez Nádražnú ulicu.

Objekt slúži cestujúcim, ktorí v rámci dopravného uzlu budú využívať vlakovú a autobusovú dopravu (MHD a prímestskú). Objekt má celkom 2 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie komunikačne prepojené s nadväzujúcim podchodom.

Hlavné čakacie plochy pre cestujúcich sú situované v odchodovej hale v 1.NP otvorenej cez dve podlažia. Tieto plochy nadväzujú v 1.np priamo na pokladne, vertikálne komunikácie v rámci objektu a plochy služieb cestujúcim. V 2. NP sú umiestnené ďalšie plochy pre čakajúcich vrátane špeciálnych VIP plôch a plôch pre cestujúcich s deťmi. V samostatnej časti budovy nad pokladňami je situované zázemie zamestnancov objektu vrátane šatní a dennej miestnosti. V suteréne objektu sa nachádza technické zázemie objektu, vrátane technologických miestností a sociálneho zázemia pre cestujúcich.

Priestory sú vertikálne prepojené dvoma komunikačnými jadrami – otvorené schodisko s výťahom a eskalátory pre cestujúcich a služobné schodisko pre zamestnancov prepájajúce pokladne, zázemie zamestnancov a tech. zázemie objektu.

Posted by & filed under .

Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty je technickou základňou pre údržbu cesty R2, ktoré bude v budúcnosti spravovať zverený úsek dlhý cca 54 km, úsek R4 v úseku okružná križovatka R4 s cestou I/17 – štátna hranica SR/MR, dĺžka 14,175 km  a úsek R2 v úseku Moldava nad Bodvou – Košické Olšany, dĺžka úseku 39,84 km.

V zmysle aktualizovanej koncepcie rozmiestnenia stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách SR stredisko pri Šebastovciach bude strediskom základného typu. Areál bude patriť pod správu SSÚR Košice ako vysunuté stredisko. V dôsledku toho je v areály znížený rozsah priestorov pre vedenie SSÚR a ďalšie doplnkové administratívne funkcie.

Hlavnou činnosťou strediska bude zabezpečiť podmienky pre bezpečnú, plynulú a hospodárnu prevádzku rýchlostnej cesty a zabrániť postupnému zhoršovaniu jej stavebného stavu vplyvom účinku dopravy, poveternostných vplyvov a ďalších fyzikálno-mechanických, alebo fyzikálno-chemických vplyvov. V rámci letnej údržby budú vykonávané činnosti ako sú čistenie a upratovanie vozoviek, odpočívadiel a ostatných dopravných plôch obslužných zariadení, čistenie a udržovanie odvodňovacieho a kanalizačného systému, ošetrovanie mostných ložísk a dilatácií, čistenie dopravných značiek, smerových stĺpikov a nástavcov, zvodidiel, údržba slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a ošetrovanie trávnatých plôch a ostatnej výsadby. V rámci zimnej údržby sa budú vykonávať činnosti ako sú zabezpečenie zjazdnosti a funkcia všetkých príslušných zariadení a dopravného značenia, odstraňovanie a zmierňovanie následkov zimných poveternostných podmienok a vytváranie optimálnych možností plynulej a bezpečnej premávky.

Areál SSUR je dopravne napojený na cestu I/17 Košice – Milhosť, ktorá spolu s rýchlostnými cestami R2 a R4 vytvára križovatku Košice – juh.

Pri vstupe do areálu SSÚR sa nachádza objekt prevádzkovej budovy strediska, odkiaľ sa vykonáva kontrola vstupu do areálu. Orientácia strediska je pozdĺžna v smere sever – juh, Územie je v  zábere vymedzené z východu cestou I/17, zo severozápadu rýchlostnou cestou R4 a z juhu násypom širokorozchodnej trate.

Objekty v stredisku sú umiestnené v troch radoch. Prvý rad objektov situovaných súbežne s rýchlostnou cestou R4 tvoria udržovňa vozidiel a mechanizmov a prevádzková budova SSUR s kontrolovaným vjazdom vozidiel a osôb. Za prevádzkovou budovou sa nachádza garáž a prístrešok pre osobné vozidlá. Od vjazdu do areálu sú objekty rovnobežné so štátnou cestou funkčne určené ako prístrešky, garáže, sklad odpadov, inertného materiálu, šrotovisko. V čele v severnej časti areálu sa nachádzajú silá pre skladovanie soli a príprava soľanky. V čele na južnej strane je situovaná čerpacia stanica pohonných hmôt a váha.

Doprava je v celom areály jednosmerná, šírka komunikácií postačuje na prejazd vozidiel s radlicou a spevnené plochy pred garážami poskytujú dostatočný priestor pre bezpečný vjazd a výjazd z garáží. Z areálu vedie núdzový výjazd. Návrh veľkosti objektov bol odvodený od veľkosti automobilov a mechanizmov používaných pri údržbe ciest, od požiadaviek na výkon činností a skladovanie materiálov a rozostupy objektov rešpektujú požiadavky technologickej prevádzky vozidiel a mechanizmov

Posted by & filed under .

Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty je technickou základňou pre údržbu cesty R2, ktoré bude v budúcnosti spravovať zverený úsek dlhý cca 72 km a to od  križovatky Lipovník po križovatku Šaca. Stredisko je umiestnené v km 14,5 riešeného úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou.

V zmysle aktualizovanej koncepcie rozmiestnenia stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách SR stredisko pri Jablonove bude strediskom základného typu, pričom jeho hlavnou činnosťou bude zabezpečiť podmienky pre bezpečnú, plynulú a hospodárnu prevádzku rýchlostnej cesty a zabrániť postupnému zhoršovaniu jej stavebného stavu vplyvom účinku dopravy, poveternostných vplyvov a ďalších fyzikálno-mechanických, alebo fyzikálno-chemických vplyvov. V rámci letnej údržby budú vykonávané činnosti ako sú čistenie a upratovanie vozoviek, odpočívadiel a ostatných dopravných plôch obslužných zariadení, čistenie a udržovanie odvodňovacieho a kanalizačného systému, ošetrovanie mostných ložísk a dilatácií, čistenie dopravných značiek, smerových stĺpikov a nástavcov, zvodidiel, údržba slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a ošetrovanie trávnatých plôch a ostatnej výsadby. V rámci zimnej údržby sa budú vykonávať činnosti ako sú zabezpečenie zjazdnosti a funkcia všetkých príslušných zariadení a dopravného značenia, odstraňovanie a zmierňovanie následkov zimných poveternostných podmienok a vytváranie optimálnych možností plynulej a bezpečnej premávky.

Prístupová komunikácia do areálu sa napája na cestu I/50, na jej ľavej strane sa nachádzajú parkovacie plochy pre osobné vozidlá, ktoré slúžia pre verejnosť a pre zamestnancov SSÚR, HaZZ a DOPZ. Prístupová cesta na parkoviská je zároveň prístupovou cestou do areálu HaZZ a DOPZ.

V areáli HaZZ je umiestnená prevádzková budova slúžiaca potrebám HaZZ, za prevádzkovou budovou HaZZ je umiestnený areál DOPZ, v ktorom sa nachádza prístrešok pre havarované vozidlá a  prevádzková budova, obidva objekty slúžia potrebám DOPZ.

Pri vstupe do areálu SSÚR sa nachádza objekt prevádzkovej budovy strediska, odkiaľ sa vykonáva kontrola vstupu do areálu. Orientácia strediska je pozdĺžna v smere východ – západ, severná pozdĺžna strana areálu susedí s telesom cesty I/50, západná strana je ohraničená prístupovou komunikáciou vedúcou do strediska. Východná hranica susedí s privádzačom Jablonov, na juhu pokračujú poľnohospodársky využívané polia.

Objekty v stredisku sú umiestnené v troch radoch. Na severnej strane sú v rade umiestnené prístrešky a prístrešky so skladom značiek. V strednom rade sú umiestnené garáže pre sypače a garáže pre vozidlá a mechanizmy so vstupmi z dvoch pozdĺžnych protiľahlých strán, silá na soľ, objekt prípravy soľanky a požiarna nádrž. Na južnej strane sa nachádza udržovňa vozidiel a mechanizmov a čerpacia stanica pohonných hmôt. Na východnej strane vo výbežku uzavretom cestou I/50 a privádzačom sú umiestnené sklady s posypovým materiálom, sklad odpadov a šrotovisko. Doprava je v celom areáli jednosmerná, šírka komunikácií postačuje na prejazd vozidiel s radlicou a spevnené plochy pred garážami poskytujú dostatočný priestor pre bezpečný vjazd a výjazd z garáží. Z areálu nevedie núdzový výjazd. Návrh veľkosti objektov bol odvodený od veľkosti automobilov a mechanizmov používaných pri údržbe ciest, od požiadaviek na výkon činností a skladovanie materiálov a rozostupy objektov rešpektujú požiadavky technologickej prevádzky vozidiel a mechanizmov

Posted by & filed under .

Cieľom spracovanej PD bolo navrhnúť jednotné centrum riadenia dopravy pre úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy a širšom okolí. V jednotnom riadiacom centre dopravy v Bratislave budú zoskupené viaceré zložky dohľadu a riadenia dopravy vrátane bezpečnostných zložiek.

V spoločných priestoroch objektu JCRD budú sídliť nasledovné zložky:

  • centrálne operátorské pracovisko (COP)
  • regionálne operátorské pracovisko (ROP) pre región západ a (čiastočne) stred (toto si ale vyžaduje existenciu kompletnej optickej infraštruktúry medzi jednotlivými strediskami SSÚD/R) a po transformácií na Celoslovenské operátorské pracovisko sem budú vyvedené všetky kamerové systémy z celej SR,
  • lokálne operátorské pracovisko pre Bratislavu, tunel Sitina a tunel Karpaty (vrátane novo budovanej PPP diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7),
  • Call centrum NDS pre celé Slovensko pre komunikáciu s verejnosťou (organizačne bude spadať pod COP)
  • archív NDS z oblasti informačných a riadiacich systémov diaľnic (IRSD),

 

Do budúcna možno uvažovať, že sa do týchto priestorov presťahujú aj ďalšie inštitúcie, ako je Polícia SR – zložka diaľničnej polície pre dohľad a riadenie D a RC v dopravnom uzle Bratislava.

Všetky tieto zložky budú sídliť v budove, ktorá bude vybudovaná ako nová v tesnej blízkosti SSÚD 2 Bratislava na Domkárskej ulici č. 9. V tejto budove bude mať každá zložka svoje pracovisko s príslušným zázemím.

V jednotnom riadiacom centre dopravy bude možné zbierať a vyhodnocovať informácie z informačných systémov všetkých jestvujúcich a pripravovaných úsekov v Bratislave a okolí. Aby to bolo možné je potrebné vytvoriť zázemie – objekt s priestormi pre prácu so zariadeniami a priestormi na umiestnenie informačných technológií.  Jednotné centrum riadenia dopravy pre úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy a širšom okolí a pre pripravované úseky, ktoré zasahujú až na územia Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja v dĺžke 374,35 km vrátane dvoch tunelov Sitina 1 440 m a Karpaty 10 990 m, je budova umiestnená v blízkosti SSÚD 2 Bratislava, so zabezpečeným prepojením na jestvujúce operátorské pracovisko v prevádzkovej budove SSÚD. Z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti riadenia dopravy v riešenej oblasti, bude existujúce riadiace centrum na Domkárskej č.9 zachované a technicky preorganizované tak, aby mohlo byť v prípade potreby použité ako záložné pracovisko pre riadenie dopravy.

Jednotné riadiace centrum dopravy je samostatne stojaca budova, stojaca v blízkosti hranice areálu SSÚD 2, pri núdzovom výjazde. Objekt sa dotýka svojou severnou stenou línie oplotenia SSÚD. Pri budove je umiestnená kiosková trafostanica, zabezpečujúca napojenie na elektrickú energiu, budova je napojená na plynovodnú prípojku a na kanalizáciu a vodovody v správe SSÚD 2. Na prístupovú komunikáciu k vjazdu do SSÚD je napojené nové parkovisko pre zamestnancov. Objekty JCRD sú umiestnené na voľnom pozemku patriacom NDS.

Objekt JCRD je rozčlenený na dve objemové časti, v dvojpodlažnej, severnej  časti je na I. NP umiestnené technické zázemie pre riadiace centrum dopravy umiestnené na II. NP.  V trojpodlažnej časti sa nachádzajú priestory prislúchajúce výkonu činnosti pracovníkov NDS a bezpečnostných zložiek. Ide o vstupné priestory s rokovacou miestnosťou, informátorom a strážnou službou na I.NP,  o priestory bezpečnostných zložiek, šatne a školiacu miestnosť na II. NP a o miestnosť Call centra, vedúceho JCRD, IT špecialistu a oddychovú miestnosť s kuchynkou na III. NP. Vertikálne komunikačné jadro tvorí schodisko s výťahom a vestibulom. Nachádza sa na juhovýchodnom nároží objektu.

Technické vybavenie objektu pozostáva zo zdravotno-technických inštalácií, ktoré riešia rozvod studenej i teplej vody ku jednotlivým odberným miestam a odkanalizovanie dažďových a splaškových vôd z objektu. Vykurovanie rieši zdroj tepla pre vykurovanie objektu a výrobu tepla pre ohrev teplej pitnej vody a taktiež výrobu tepla pre potreby napojenia teplovodných výmenníkov tepla kompaktných VZT jednotiek. Vzduchotechnické zariadenia zabezpečujú nútené vetranie s rekuperáciou všetkých priestorov, ako aj chladenie kancelárskych priestorov a klimatizáciu priestorov operátorského pracoviska a technologických miestností. Vnútorné silnoprúdové rozvody riešia napojenie jednotlivých elektrických zariadení na elektrickú energiu, umelé osvetlenie rieši osvetlenie objektu, bleskozvody zabezpečujú uzemnenie objektu. Vnútorné slaboprúdové rozvody zabezpečujú dátový a telefónny rozvod, rozvod káblovej televízie a kontrolu vstupu. Elektrická požiarna signalizácia zabezpečuje ochrannú signalizáciu všetkých priestorov pri vzniku požiaru, signály sa prenášajú do miestnosti stálej služby v objekte. Plynofikácia objektu rieši napojenie plynových zariadení na vonkajší rozvod plynu.

Posted by & filed under .

Areál národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce sa nachádza v mestskej časti Bratislava Rusovce v zastavanom území obce.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú obnovu parku na ploche 13,2 ha, objektu čeľadníka s plochou 3 800 m2 a ďalších objektov nachádzajúcich sa v parku.

Rekonštrukcia a obnova parku je zameraná na pôvodné krajinárske riešenia anglického lesoparku a historických záhrad z roku 1900. Zároveň však zohľadňuje novú funkčnú náplň objektu, ktorý bude slúžiť ako park prístupný verejnosti a rekreačné zázemie Rusoviec a celej Bratislavy. Jeho základ tvorí komunikačná sieť, ktorá sa po dlhom vývoji a rôznych prestavbách ustálila na súčasnom stave. Vzhľadom na fakt, že park bude rozdelený na verejnú a neverejnú časť je potrebné vytvoriť nové komunikačné prepojenia, ktoré umožnia vstup do parku a aj vstup na pôvodné chodníky. Novým chodníkom bude sprístupnené Rusovské rameno. Riešenie pozostáva z arboristických zásahov, úpravy krajinnej architektúry, zabezpečenie vybavenia parku vonkajším osvetlením, rozvodom vody i prvkami drobnej architektúry. Obnovená bude terasová záhrada, doplnená fontánou i bezbariérovým prístupom k nej. Novo navrhnuté v pôvodnom nezachovanom duchu budú historizujúce pergoly, treláže a altány. V navrhovanom riešení sa uvažuje s rekonštrukciou vodnej veže na rozhľadňu. Obnova objektu čeľadníka formou rekonštrukcie a obnovy zabezpečí v  nadzemnej časti pôvodný vzhľad objektu. Pôvodné oplotenie s cimburím, ktoré je v súčasnosti ukončené pri západnom nároží objektu čeľadníka bude formou kópie jestvujúceho pokračovať až po koniec pozemku v južnom cípe. Napojí sa na existujúce oplotenie kostola Sv. Víta, ktoré je pletivové.

Objekt čeľadníka je rozsiahlou obdĺžnikovou stavbou s otvoreným nádvorím. Po obnove bude slúžiť hlavne verejnosti. Na prízemí sú navrhnuté priestory pre múzeum, komunitné centrum, sobášnu sieň, viacúčelové sály pre podujatia obce, reštaurácia. Objekt bude hlavným vstupom návštevníkov do parku, ktorí v ňom môžu využívať služby poznania, občerstvenia i hygieny. Suterénne priestory slúžia pre technické a technologické vybavenie objektu i údržbu parku. Vybrané suterénne klenuté priestory sú určené pre verejnosť. Priestory v podkroví sú neverejné, zamerané hlavne na prechodné ubytovanie a správu areálu.

Posted by & filed under .

Areál národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce sa nachádza v mestskej časti Bratislava Rusovce v zastavanom území obce.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu a obnovu historického objektu kaštieľa a priľahlého parku v určenom rozsahu. Navrhnutý je samostatný uzavretý a oplotený areál o rozlohe 3,7 ha s objektom kaštieľa v centre dispozície.

Kaštieľ má po návrhu komplexnej pamiatkovej rekonštrukcie, sanácii a po zreštaurovaní slúžiť na reprezentačné, stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia na najvyššej spoločenskej úrovni, významné medzinárodné návštevy, organizáciu seminárov za účasti najvyšších ústavných činiteľov.

Vnútorné priestory kaštieľa okrem podkrovia budú riešené ako účelové a reprezentačné. Technické a technologické zázemie bude situované v technicko prevádzkovom objekte a trafostanici s náhradným zdrojom, ktoré sú situované mimo plochu kaštieľa ako výlučne podzemné objekty, ktoré nerušia priehľady z okolia na kaštieľ.

V rámci obnovy kaštieľa boli súčasťou projektových prác aj špecifické časti dokumentácie – podchytenie základov, sanácia drevených stropov, opatrenia na odstránenie drevokazných húb, výmena poškodených prvkov krovy, sanácia zavlhnutého muriva. Veľký rozsah dokumentácie sa zaoberá návrhom na reštaurovanie, vybavenie priestorov mobiliárom.

Zrekonštruovaná existujúca vrátnica a nový objekt vstupného pavilónu budú slúžiť na zabezpečenie špeciálneho režimu vstupu osôb a tovarov z hľadiska bezpečnosti a ochrany osôb a majetku.

V rámci stavby budú obnovené spevnené plochy v potrebnom rozsahu a vydláždené komunikácie. Priľahlá časť záhrad a parku bude revitalizovaná a obnovená do podoby v zmysle historických fotografií. Novým prvkom bude oplotenie s presklenou transparentnou výplňou oddeľujúcou areál od verejnej časti parku.

Posted by & filed under .

Objekt haly pre umývač je situovaný v areáli Dopravného podniku mesta Košice, na mieste existujúceho objektu pre umývanie električiek, ktorý bude asanovaný. Objekt bude slúžiť na denné umývanie a dočisťovanie električiek.  V hale  budú inštalované dve nezávislé umývacie linky so stredovým velínom na výjazde z haly. Objekt je riešený ako jednolodná, jednopodlažná oceľová hala s prístavkom, v ktorom sú umiestnené priestory zázemia zamestnancov obsluhujúcich umývaciu linku a vykonávajúcich čistenie interiéru. Súčasťou objektu sú šatne s nevyhnutným hygienickým a technickým zázemím.

V rámci predmetnej zákazky DOPRAVOPROJEKT, a.s. spracoval v rámci projektovej prípravy dokumentáciu v stupni DÚR a DSP.

Základňa technickej infraštruktúry DPB, a. s. Jurajov Dvor - l. etapa

Posted by & filed under .

Cieľom projektu bolo navrhnúť v areáli Jurajov dvor plnohodnotné priestory pre prevádzky, ktoré boli pôvodne fungovali v areáli na Olejkárskej ulici v  kapacitne, technicky i hygienicky nevyhovujúcich priestoroch. Prvou je prevádzka pre cestné motorové vozidlá (CMV), ktorá zabezpečuje opravy a údržbu osobných a nákladných automobilov a  stavebných mechanizmov celého DPB a. s. Bratislava. Výroba je umiestnená v halových priestoroch.  V sociálno-prevádzkovej časti sa nachádzajú priestory zázemia pre zamestnancov a kancelárie. Samostatnú časť tejto prevádzky tvorí umyváreň vozidiel.  Druhou prevádzkou umiestnenou v objekte je prevádzka koľajových tratí (KT), ktorá zabezpečuje výrobu a opravy častí oceľových konštrukcií koľají, údržbu výhybiek a údržbu a opravy samotných koľajových tratí. Prevádzka zabezpečuje svoje činnosti v dielenských priestoroch,  na vonkajších pracoviskách a  v sociálno-prevádzkovej časti sa nachádzajú obslužné priestory pre zamestnancov (šatne a hygienické zariadenia) a kancelárie v nevyhnutnom rozsahu.

Rekonštrukcia a modernizácia budovy č. súp. 315 - Námestie Republika č. 26 - Lučenec

Posted by & filed under .

Administratívna budova je dominantnou budovou na centrálnom námestí mesta Lučenec. Hmotovo je rozdelená na dve časti – osempodlažný administratívny blok situovaný v severo-južnom smere uzatvárajúci západnú stranu námestia a nižšiu dvojpodlažnú rokovacia časť. V prevádzke je od roku 1971, sídlia v nej niektoré zložky Okresného úradu a v súčasnosti nevyhovuje dispozične ani svojimi energetickými nárokmi. Investor preto pristúpil k zámeru rekonštrukcie a modernizácie budovy s cieľom vytvoriť priestory v plnom rozsahu spĺňajúce dnešné dispozično-prevádzkové požiadavky. Po ukončení rekonštrukcie bude budova  využívaná 178 zamestnancami Mestského a Okresného úradu v Lučenci.

Lokalitný program bol šitý na mieru konkrétnym zložkám oboch úradov a zodpovedá mu dispozičné riešenie jednotlivých podlaží, rozdelenie skladovacích priestorov, garáží, ako aj priestory technického zázemia.

V rokovacej časti budovy bude sídliť Mestská polícia, pričom verejná časť v pôvodnom priestore jedálne je rozšírená o sobášnu sieň.

V rámci modernizácie je riešené – komplexné zateplenie budovy s výmenou strešných plášťov a výmenou okenných a dverných výplní,  sú navrhnuté nové povrchové úpravy podláh, stien a stropov, nové dverné konštrukcie s určenou požiarnou odolnosťou a v neposlednom rade nové zábradlia na schodištiach. V súlade so zníženými energetickými nárokmi zateplenej budovy sa zrealizuje výmena zdroja tepla v kotolni. Navrhnuté sú nové rozvody tepla a radiátory, plynofikácia kotolne, nové rozvody bleskozvodov a elektroinštalácie, doplnená bude štruktúrovaná kabeláž, kamerový systém, zabezpečovací systém. Taktiež sú navrhnuté nový požiarny rozhlas, ozvučenie a elektrická požiarna signalizácia, nový systém vetrania a chladenia budovy najmä zasadacích miestností a kontaktného centra a ostatných doplnkových priestorov, nové rozvody studenej a teplej vody, kanalizácie, príprava teplej úžitkovej vody – čiže komplexné technické vybavenie budovy. Návrh je prispôsobený užívaniu všetkých verejných priestorov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.