Posted by & filed under .

Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty je technickou základňou pre údržbu cesty R2, ktoré bude v budúcnosti spravovať zverený úsek dlhý cca 54 km, úsek R4 v úseku okružná križovatka R4 s cestou I/17 – štátna hranica SR/MR, dĺžka 14,175 km  a úsek R2 v úseku Moldava nad Bodvou – Košické Olšany, dĺžka úseku 39,84 km.

V zmysle aktualizovanej koncepcie rozmiestnenia stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách SR stredisko pri Šebastovciach bude strediskom základného typu. Areál bude patriť pod správu SSÚR Košice ako vysunuté stredisko. V dôsledku toho je v areály znížený rozsah priestorov pre vedenie SSÚR a ďalšie doplnkové administratívne funkcie.

Hlavnou činnosťou strediska bude zabezpečiť podmienky pre bezpečnú, plynulú a hospodárnu prevádzku rýchlostnej cesty a zabrániť postupnému zhoršovaniu jej stavebného stavu vplyvom účinku dopravy, poveternostných vplyvov a ďalších fyzikálno-mechanických, alebo fyzikálno-chemických vplyvov. V rámci letnej údržby budú vykonávané činnosti ako sú čistenie a upratovanie vozoviek, odpočívadiel a ostatných dopravných plôch obslužných zariadení, čistenie a udržovanie odvodňovacieho a kanalizačného systému, ošetrovanie mostných ložísk a dilatácií, čistenie dopravných značiek, smerových stĺpikov a nástavcov, zvodidiel, údržba slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a ošetrovanie trávnatých plôch a ostatnej výsadby. V rámci zimnej údržby sa budú vykonávať činnosti ako sú zabezpečenie zjazdnosti a funkcia všetkých príslušných zariadení a dopravného značenia, odstraňovanie a zmierňovanie následkov zimných poveternostných podmienok a vytváranie optimálnych možností plynulej a bezpečnej premávky.

Areál SSUR je dopravne napojený na cestu I/17 Košice – Milhosť, ktorá spolu s rýchlostnými cestami R2 a R4 vytvára križovatku Košice – juh.

Pri vstupe do areálu SSÚR sa nachádza objekt prevádzkovej budovy strediska, odkiaľ sa vykonáva kontrola vstupu do areálu. Orientácia strediska je pozdĺžna v smere sever – juh, Územie je v  zábere vymedzené z východu cestou I/17, zo severozápadu rýchlostnou cestou R4 a z juhu násypom širokorozchodnej trate.

Objekty v stredisku sú umiestnené v troch radoch. Prvý rad objektov situovaných súbežne s rýchlostnou cestou R4 tvoria udržovňa vozidiel a mechanizmov a prevádzková budova SSUR s kontrolovaným vjazdom vozidiel a osôb. Za prevádzkovou budovou sa nachádza garáž a prístrešok pre osobné vozidlá. Od vjazdu do areálu sú objekty rovnobežné so štátnou cestou funkčne určené ako prístrešky, garáže, sklad odpadov, inertného materiálu, šrotovisko. V čele v severnej časti areálu sa nachádzajú silá pre skladovanie soli a príprava soľanky. V čele na južnej strane je situovaná čerpacia stanica pohonných hmôt a váha.

Doprava je v celom areály jednosmerná, šírka komunikácií postačuje na prejazd vozidiel s radlicou a spevnené plochy pred garážami poskytujú dostatočný priestor pre bezpečný vjazd a výjazd z garáží. Z areálu vedie núdzový výjazd. Návrh veľkosti objektov bol odvodený od veľkosti automobilov a mechanizmov používaných pri údržbe ciest, od požiadaviek na výkon činností a skladovanie materiálov a rozostupy objektov rešpektujú požiadavky technologickej prevádzky vozidiel a mechanizmov

Posted by & filed under .

Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty je technickou základňou pre údržbu cesty R2, ktoré bude v budúcnosti spravovať zverený úsek dlhý cca 72 km a to od  križovatky Lipovník po križovatku Šaca. Stredisko je umiestnené v km 14,5 riešeného úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou.

V zmysle aktualizovanej koncepcie rozmiestnenia stredísk správy a údržby na diaľniciach a rýchlostných cestách SR stredisko pri Jablonove bude strediskom základného typu, pričom jeho hlavnou činnosťou bude zabezpečiť podmienky pre bezpečnú, plynulú a hospodárnu prevádzku rýchlostnej cesty a zabrániť postupnému zhoršovaniu jej stavebného stavu vplyvom účinku dopravy, poveternostných vplyvov a ďalších fyzikálno-mechanických, alebo fyzikálno-chemických vplyvov. V rámci letnej údržby budú vykonávané činnosti ako sú čistenie a upratovanie vozoviek, odpočívadiel a ostatných dopravných plôch obslužných zariadení, čistenie a udržovanie odvodňovacieho a kanalizačného systému, ošetrovanie mostných ložísk a dilatácií, čistenie dopravných značiek, smerových stĺpikov a nástavcov, zvodidiel, údržba slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a ošetrovanie trávnatých plôch a ostatnej výsadby. V rámci zimnej údržby sa budú vykonávať činnosti ako sú zabezpečenie zjazdnosti a funkcia všetkých príslušných zariadení a dopravného značenia, odstraňovanie a zmierňovanie následkov zimných poveternostných podmienok a vytváranie optimálnych možností plynulej a bezpečnej premávky.

Prístupová komunikácia do areálu sa napája na cestu I/50, na jej ľavej strane sa nachádzajú parkovacie plochy pre osobné vozidlá, ktoré slúžia pre verejnosť a pre zamestnancov SSÚR, HaZZ a DOPZ. Prístupová cesta na parkoviská je zároveň prístupovou cestou do areálu HaZZ a DOPZ.

V areáli HaZZ je umiestnená prevádzková budova slúžiaca potrebám HaZZ, za prevádzkovou budovou HaZZ je umiestnený areál DOPZ, v ktorom sa nachádza prístrešok pre havarované vozidlá a  prevádzková budova, obidva objekty slúžia potrebám DOPZ.

Pri vstupe do areálu SSÚR sa nachádza objekt prevádzkovej budovy strediska, odkiaľ sa vykonáva kontrola vstupu do areálu. Orientácia strediska je pozdĺžna v smere východ – západ, severná pozdĺžna strana areálu susedí s telesom cesty I/50, západná strana je ohraničená prístupovou komunikáciou vedúcou do strediska. Východná hranica susedí s privádzačom Jablonov, na juhu pokračujú poľnohospodársky využívané polia.

Objekty v stredisku sú umiestnené v troch radoch. Na severnej strane sú v rade umiestnené prístrešky a prístrešky so skladom značiek. V strednom rade sú umiestnené garáže pre sypače a garáže pre vozidlá a mechanizmy so vstupmi z dvoch pozdĺžnych protiľahlých strán, silá na soľ, objekt prípravy soľanky a požiarna nádrž. Na južnej strane sa nachádza udržovňa vozidiel a mechanizmov a čerpacia stanica pohonných hmôt. Na východnej strane vo výbežku uzavretom cestou I/50 a privádzačom sú umiestnené sklady s posypovým materiálom, sklad odpadov a šrotovisko. Doprava je v celom areáli jednosmerná, šírka komunikácií postačuje na prejazd vozidiel s radlicou a spevnené plochy pred garážami poskytujú dostatočný priestor pre bezpečný vjazd a výjazd z garáží. Z areálu nevedie núdzový výjazd. Návrh veľkosti objektov bol odvodený od veľkosti automobilov a mechanizmov používaných pri údržbe ciest, od požiadaviek na výkon činností a skladovanie materiálov a rozostupy objektov rešpektujú požiadavky technologickej prevádzky vozidiel a mechanizmov

Posted by & filed under .

Objekt jednotného centra riadenia dopravy (ďalej len JCRD) je spracovaný podľa záväzného podkladu „Koncepcia jednotného centra riadenia dopravy.

Cieľom uvedeného záväzného podkladu je navrhnúť a popísať koncepciu jednotného centra riadenia dopravy na úsekoch diaľničného prieťahu Bratislavou a v širšom okolí. Diaľnice a rýchlostné cesty, v rámci prieťahu na území hlavného mesta SR Bratislavy a širšom okolí, sú zložené z už vybudovaných a pripravovaných úsekov a zasahujú až na územia Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja v dĺžke 374,35 km vrátane dvoch tunelov Sitina 1 440 m a Karpaty 10 990 m.

V jednotnom centre riadenia dopravy v Bratislave budú zoskupené viaceré zložky dohľadu a riadenia dopravy vrátane bezpečnostných zložiek. Jadrom celej budovy JCRD bude riadiace centrum dopravy (RCD). Riadiace centrum dopravy bude koncipované ako veľká centrálna operátorská miestnosť – sála riadenia dopravy, v ktorej budú integrované v rámci spoločného operátorského pracoviska nasledovné pracoviská:

  • centrálne operátorské pracovisko (COP),
  • regionálne operátorské pracovisko pre región západ a (čiastočne) stred (ROP),
  • lokálne operátorské pracovisko pre Bratislavu, tunel Sitina a tunel Karpaty – vrátane novo budovanej PPP diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 (LOP),
  • pracovisko PZ SR, spoločné s priestorom pre riadenie krízových situácií.

 

Priestorové rozdelenie jednotlivých pracovísk sa odvíja od rozmerov a usporiadania centrálnej veľkoplošnej zobrazovacej steny, ktorá je zdieľaná jednotlivým pracoviskám. Pre zobrazovanie spoločne zdieľaných bude navrhnutá videostena so spätnou projekciou v konfigurácii 4 x 10 zobrazovacích jednotiek s rozmerom 72“.

Riadiace centrum dopravy bude celkovo vybavené 11 operátorskými stanicami. Tieto operátorské stanice sú založené na báze počítačov PC ako klientských staníc, ktoré komunikujú so servermi vizualizácie umiestnenými v serverovni budovy JCRD (serverovňa A) a serverovni v existujúcich priestoroch budovy NDS na Domkárskej č.9 (serverovňa B). Prevádzka bude zabezpečovaná nepretržite 24/7/365.

Ku skupine miestností riadiaceho centra dopravy radíme aj kanceláriu pre pracovníkov Call centra. Miestnosť bude vybavená dvomi pracovnými miestami pre administratívne práce a obsluhu PC. Funkciu Call centra budú zabezpečovať 2 pracovníci na zmenu, prevádzka Call centra bude zabezpečovaná nepretržite 24/7/365.

Z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti riadenia dopravy v riešenej oblasti, bude existujúce riadiace centrum na Domkárskej č.9 zachované a technicky preorganizované tak, aby mohlo byť použité ako dočasné (záložné) pracovisko pre riadenie dopravy.

Pre zabezpečenie chodu uvedených činností je pre pracovníkov potrebné zabezpečiť prislúchajúce priestory pre oddych a hygienu, vzdelávacie a rokovacie miestnosti, potrebné technické a technologické priestory.

Posted by & filed under .

Areál národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce sa nachádza v mestskej časti Bratislava Rusovce v zastavanom území obce.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú obnovu parku na ploche 13,2 ha, objektu čeľadníka s plochou 3 800 m2 a ďalších objektov nachádzajúcich sa v parku.

Rekonštrukcia a obnova parku je zameraná na pôvodné krajinárske riešenia anglického lesoparku a historických záhrad z roku 1900. Zároveň však zohľadňuje novú funkčnú náplň objektu, ktorý bude slúžiť ako park prístupný verejnosti a rekreačné zázemie Rusoviec a celej Bratislavy. Jeho základ tvorí komunikačná sieť, ktorá sa po dlhom vývoji a rôznych prestavbách ustálila na súčasnom stave. Vzhľadom na fakt, že park bude rozdelený na verejnú a neverejnú časť je potrebné vytvoriť nové komunikačné prepojenia, ktoré umožnia vstup do parku a aj vstup na pôvodné chodníky. Novým chodníkom bude sprístupnené Rusovské rameno. Riešenie pozostáva z arboristických zásahov, úpravy krajinnej architektúry, zabezpečenie vybavenia parku vonkajším osvetlením, rozvodom vody i prvkami drobnej architektúry. Obnovená bude terasová záhrada, doplnená fontánou i bezbariérovým prístupom k nej. Novo navrhnuté v pôvodnom nezachovanom duchu budú historizujúce pergoly, treláže a altány. V navrhovanom riešení sa uvažuje s rekonštrukciou vodnej veže na rozhľadňu. Obnova objektu čeľadníka formou rekonštrukcie a obnovy zabezpečí v  nadzemnej časti pôvodný vzhľad objektu. Pôvodné oplotenie s cimburím, ktoré je v súčasnosti ukončené pri západnom nároží objektu čeľadníka bude formou kópie jestvujúceho pokračovať až po koniec pozemku v južnom cípe. Napojí sa na existujúce oplotenie kostola Sv. Víta, ktoré je pletivové.

Objekt čeľadníka je rozsiahlou obdĺžnikovou stavbou s otvoreným nádvorím. Po obnove bude slúžiť hlavne verejnosti. Na prízemí sú navrhnuté priestory pre múzeum, komunitné centrum, sobášnu sieň, viacúčelové sály pre podujatia obce, reštaurácia. Objekt bude hlavným vstupom návštevníkov do parku, ktorí v ňom môžu využívať služby poznania, občerstvenia i hygieny. Suterénne priestory slúžia pre technické a technologické vybavenie objektu i údržbu parku. Vybrané suterénne klenuté priestory sú určené pre verejnosť. Priestory v podkroví sú neverejné, zamerané hlavne na prechodné ubytovanie a správu areálu.

Posted by & filed under .

Areál národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce sa nachádza v mestskej časti Bratislava Rusovce v zastavanom území obce.

Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu a obnovu historického objektu kaštieľa a priľahlého parku v určenom rozsahu. Navrhnutý je samostatný uzavretý a oplotený areál o rozlohe 3,7 ha s objektom kaštieľa v centre dispozície.

Kaštieľ má po návrhu komplexnej pamiatkovej rekonštrukcie, sanácii a po zreštaurovaní slúžiť na reprezentačné, stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia na najvyššej spoločenskej úrovni, významné medzinárodné návštevy, organizáciu seminárov za účasti najvyšších ústavných činiteľov.

Vnútorné priestory kaštieľa okrem podkrovia budú riešené ako účelové a reprezentačné. Technické a technologické zázemie bude situované v technicko prevádzkovom objekte a trafostanici s náhradným zdrojom, ktoré sú situované mimo plochu kaštieľa ako výlučne podzemné objekty, ktoré nerušia priehľady z okolia na kaštieľ.

V rámci obnovy kaštieľa boli súčasťou projektových prác aj špecifické časti dokumentácie – podchytenie základov, sanácia drevených stropov, opatrenia na odstránenie drevokazných húb, výmena poškodených prvkov krovy, sanácia zavlhnutého muriva. Veľký rozsah dokumentácie sa zaoberá návrhom na reštaurovanie, vybavenie priestorov mobiliárom.

Zrekonštruovaná existujúca vrátnica a nový objekt vstupného pavilónu budú slúžiť na zabezpečenie špeciálneho režimu vstupu osôb a tovarov z hľadiska bezpečnosti a ochrany osôb a majetku.

V rámci stavby budú obnovené spevnené plochy v potrebnom rozsahu a vydláždené komunikácie. Priľahlá časť záhrad a parku bude revitalizovaná a obnovená do podoby v zmysle historických fotografií. Novým prvkom bude oplotenie s presklenou transparentnou výplňou oddeľujúcou areál od verejnej časti parku.

Posted by & filed under .

Objekt haly pre umývač je situovaný v areáli Dopravného podniku mesta Košice, na mieste existujúceho objektu pre umývanie električiek, ktorý bude asanovaný. Objekt bude slúžiť na denné umývanie a dočisťovanie električiek.  V hale  budú inštalované dve nezávislé umývacie linky so stredovým velínom na výjazde z haly. Objekt je riešený ako jednolodná, jednopodlažná oceľová hala s prístavkom, v ktorom sú umiestnené priestory zázemia zamestnancov obsluhujúcich umývaciu linku a vykonávajúcich čistenie interiéru. Súčasťou objektu sú šatne s nevyhnutným hygienickým a technickým zázemím.

V rámci predmetnej zákazky DOPRAVOPROJEKT, a.s. spracoval v rámci projektovej prípravy dokumentáciu v stupni DÚR a DSP.

Základňa technickej infraštruktúry DPB, a. s. Jurajov Dvor - l. etapa

Posted by & filed under .

Cieľom projektu bolo navrhnúť v areáli Jurajov dvor plnohodnotné priestory pre prevádzky, ktoré boli pôvodne fungovali v areáli na Olejkárskej ulici v  kapacitne, technicky i hygienicky nevyhovujúcich priestoroch. Prvou je prevádzka pre cestné motorové vozidlá (CMV), ktorá zabezpečuje opravy a údržbu osobných a nákladných automobilov a  stavebných mechanizmov celého DPB a. s. Bratislava. Výroba je umiestnená v halových priestoroch.  V sociálno-prevádzkovej časti sa nachádzajú priestory zázemia pre zamestnancov a kancelárie. Samostatnú časť tejto prevádzky tvorí umyváreň vozidiel.  Druhou prevádzkou umiestnenou v objekte je prevádzka koľajových tratí (KT), ktorá zabezpečuje výrobu a opravy častí oceľových konštrukcií koľají, údržbu výhybiek a údržbu a opravy samotných koľajových tratí. Prevádzka zabezpečuje svoje činnosti v dielenských priestoroch,  na vonkajších pracoviskách a  v sociálno-prevádzkovej časti sa nachádzajú obslužné priestory pre zamestnancov (šatne a hygienické zariadenia) a kancelárie v nevyhnutnom rozsahu.

Rekonštrukcia a modernizácia budovy č. súp. 315 - Námestie Republika č. 26 - Lučenec

Posted by & filed under .

Administratívna budova je dominantnou budovou na centrálnom námestí mesta Lučenec. Hmotovo je rozdelená na dve časti – osempodlažný administratívny blok situovaný v severo-južnom smere uzatvárajúci západnú stranu námestia a nižšiu dvojpodlažnú rokovacia časť. V prevádzke je od roku 1971, sídlia v nej niektoré zložky Okresného úradu a v súčasnosti nevyhovuje dispozične ani svojimi energetickými nárokmi. Investor preto pristúpil k zámeru rekonštrukcie a modernizácie budovy s cieľom vytvoriť priestory v plnom rozsahu spĺňajúce dnešné dispozično-prevádzkové požiadavky. Po ukončení rekonštrukcie bude budova  využívaná 178 zamestnancami Mestského a Okresného úradu v Lučenci.

Lokalitný program bol šitý na mieru konkrétnym zložkám oboch úradov a zodpovedá mu dispozičné riešenie jednotlivých podlaží, rozdelenie skladovacích priestorov, garáží, ako aj priestory technického zázemia.

V rokovacej časti budovy bude sídliť Mestská polícia, pričom verejná časť v pôvodnom priestore jedálne je rozšírená o sobášnu sieň.

V rámci modernizácie je riešené – komplexné zateplenie budovy s výmenou strešných plášťov a výmenou okenných a dverných výplní,  sú navrhnuté nové povrchové úpravy podláh, stien a stropov, nové dverné konštrukcie s určenou požiarnou odolnosťou a v neposlednom rade nové zábradlia na schodištiach. V súlade so zníženými energetickými nárokmi zateplenej budovy sa zrealizuje výmena zdroja tepla v kotolni. Navrhnuté sú nové rozvody tepla a radiátory, plynofikácia kotolne, nové rozvody bleskozvodov a elektroinštalácie, doplnená bude štruktúrovaná kabeláž, kamerový systém, zabezpečovací systém. Taktiež sú navrhnuté nový požiarny rozhlas, ozvučenie a elektrická požiarna signalizácia, nový systém vetrania a chladenia budovy najmä zasadacích miestností a kontaktného centra a ostatných doplnkových priestorov, nové rozvody studenej a teplej vody, kanalizácie, príprava teplej úžitkovej vody – čiže komplexné technické vybavenie budovy. Návrh je prispôsobený užívaniu všetkých verejných priestorov osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Priemyselno-logistické centrum Zavar

Posted by & filed under .

Dokumentácia rieši návrh areálu pre priemyselne – logistické centrum pri obci Zavar v tesnej blízkosti výrobného závodu PSA Peugeot Trnava. Územie areálu tvoria tri sektory a rezervovaná plocha pre vybudovanie ČOV.

Náplňou stavby je vybudovanie napojenia areálu na komunikácie, vybudovanie areálových komunikácií a spevnených plôch, logistických hál, vnútroareálových  inžinierskych sietí, trafostaníc, retenčných nádrží, oplotenia  a sadových úprav. Stavba  pripraví aj body napojenia pre areálové prípojky plynu, vody, kanalizácie, elektriny a slaboprúdu.

Navrhnuté univerzálne haly zabezpečia hlavnú funkciu priemyselno-logistického centra. Umožnia vytvoriť logisticko-skladovacie priestory, technické priestory pre prevádzku a prostredie pre pracovníkov.  Areál má potenciál zamestnať až 2400 pracovníkov.

ŽSR, Bratislava predmestie - Bratislava Filialka - Bratislava - Bratislava Petržálka - prepojenie koridorov 1. Etapa - Železničná stanica Bratislava Filiálka

Posted by & filed under .

Projekt navrhuje podzemnú železničnú stanicu integrujúcu prevádzku  medzinárodných, vnútroštátnych, regionálnych ako aj  mestských vlakov, ktoré budú súčasťou systému MHD v dopravnom uzle námestia Trnavské mýto.

Železničná stanica Bratislava filiálka je navrhnutá v území nefunkčného koľajiska pôvodnej železničnej stanice. Dominantná hmota hlavného vstupu do stanice je navrhnutá v mieste súčasného parkoviska Domu odborov na Trnavskom mýte – čo najbližšie k zastávkam MHD. Ďalšie vstupy sú orientované do predpokladaných komunikačných prepojení v území. Riešenie ponecháva na povrchu rezervy vo forme zelených pásov, aby sa nezamedzilo budúcemu urbanistickému rozvoju územia.

Stanica je situovaná na priamom úseku železničnej trate. Má päť koľají a dve ostrovné nástupiská s dĺžkou nástupnej hrany 400 m, šírka nástupiska – 11,66 m. Stanica má štyri podzemné a jedno nadzemné podlažie. V najnižšom podlaží sú technické priestory, Nástupiská a koľajisko sú na 3. podzemnom podlaží. Zvislé komunikácie sú riešené ako chránené únikové cesty  výťahmi, trojicami eskalátorov, prípadne schodiskom a eskalátorom. 2. podzemné podlažie má výlučne technický charakter a tvoria ho  priebežné VZT odsávacie kanály, ktoré sú prístupné len pre potreby revízie a údržby. V 1. podzemnom podlaží je hlavná centrálne umiestnená  staničná hala. Na tomto podlaží sa nachádzajú priestory prístupné verejnosti, priestory vybavenia stanice, sociálne priestory, technické priestory, priestory pošty a priestory policajného oddelenia sú situované po bokoch  pozdĺž stanice. Komunikačné plochy vertikálnych komunikácií a verejné priestory tvoria hlavný priestor staničnej haly priebežnej po celej dĺžke stanice. Na halu nadväzujú čakacie priestory a služby pre cestujúcich. V južnej časti staničná hala v úrovni 1. podzemného podlažia prechádza pod Kukučínovou ulicou do priestoru hlavného vstupu na námestí Trnavské mýto. Na úrovni terénu sa nachádzajú tri hlavné vstupné vestibuly. Ďalšími nadzemnými objektmi sú  vyústenia únikových komunikácií a  evakuačných výťahov a vetracie objekty jednotlivých vyústení odvodov dymu a tepla požiarnej vzduchotechniky a pod.

Architektonický koncept vnútorných priestorov stanice je zameraný na zabezpečenie jasného a prehľadného pohybu cestujúcich vo všetkých verejných priestoroch od predstaničného priestoru po nástup do vlaku a naopak od výstupu z vlaku po výstupy do jednotlivých lokalít v území. Tejto základnej podmienke je prispôsobené dispozičné riešenie služieb pre cestujúcu verejnosť, informačný systém zahrňujúci informácie o vlakoch, nadväzujúcej MHD a službách poskytovaných v stanici a jej záujmovom území ako aj exteriérové vstupy.