Diaľnica D1 Budimír - Bidovce - 210 00

Posted by & filed under .

Začiatok  úseku  D1  Dudimír – Bidovce  je  navrhnutý  v jestvujúcej  križovatke  „Budimír“.  Koniec  úseku  diaľnice  je  navrhnutý  v križovatke  „Bidovce“ na ceste II/576.  Súčasťou  tejto  stavby  je  aj  úsek rýchlostnej cesty R2/R4 v úseku križovatka Košické Olšany – križovatka Hrašovík. Súčasťou stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce sú mimoúrovňové križovatky.

Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná - Ketelec

Posted by & filed under .

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty R7 v úseku od MÚK „Ketelec“ v Bratislave po mimoúrovňovú MÚK „Dunajská Lužná“ s cestou I/63, o celkovej dĺžke 8,425 km, v kategórii R 31,5/120.

Súčasťou stavby sú dve mimoúrovňové križovatky, 5 mostných objektov na R7 dĺžky 114,5 m, 111 m , 157,5 m, 24,44 m a 24,44 m, 5 mostných objektov nad R7 dĺžky 53,5 m; 62,0 m; 61,31 m; 61,5 m; 74,3 m, preložka c.I/63, úprava dotknutých MK, výstavba poľných ciest, protihlukové clony o celkovej dĺžke 2115 m a preložky inž. sietí.

Celkove 66 stavebných objektov a dva prevádzkové súbory.

Posted by & filed under .

Tento úsek diaľnice bude súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na území Slovenskej republiky. Navrhovaný úsek diaľnice Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.
Tento úsek diaľnice je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Na túto medzinárodnú cestu E50 je napojená medzinárodná cesta E371 , ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky. Diaľnica je súčasťou multimodálneho dopravného koridoru TEN-T – koridor VA a je súčasťou Transeurópskej magistrály TEM 4 ( E50 ), TEM 7 ( E371 ).

Navrhovaná diaľnica vytvorí podmienky pre odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Prešov s cieľom zlepšenia životného prostredia a zvýšenia bezpečnosti obyvateľov mesta Prešov, ako aj s cieľom poskytnutia  vyššieho dopravného komfortu užívateľom komunikácie.

DOPRAVOPROJEKT, a.s. spracoval aj stupne: DSZ , DÚR

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - odpočívadlo Blatná na Ostrove

Posted by & filed under .

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Lužná – Holice, o celkovej dĺžke 17,380 km, v kategórii R 31,5/120 a R24,5/120.

Súčasťou stavby sú dve mimoúrovňové križovatky, 2 mosty na R7 dĺžky 14,05 m a 5 m, 10 mostných objektov nad R7 dĺžky 41,5 m; 50,0 m; 41,5 m; 56,5 m; 54,95 m; 55 m; 52 m; 52 m; 52 m; 52 m, preložky ciest II a III. triedy, poľných ciest, výstavba veľkého odpočívadla, stredisko správy a údržby RC, protihlukové steny a preložky inž. sietí.

Celkove 192 stavebných objektov a 18 prevádzkových súborov.

Električková trať Radlinského - Hlavná stanica - 1. etapa Modernizácia trate Radlinského - Kýčerského

Posted by & filed under .

Účelom stavby bola modernizácia električkovej trate na ulici I. Karvaša v úseku od Radlinského ulice po Kýčerského ulicu vrátane zapojenia na konci Blumentálskej ulice a Radlinského ulice v smere na Obchodnú ulicu. V rámci tejto etapy sa zmodernizoval električkový zvršok (pevná jazdná dráha vrátame antivibračných prvkov) a spodok vrátane odvodnenia, trakčné vedenie, 2 zastávky MHD – STU a Žilinská, upravili sa priecestia ulíc Slovanská, Mýtna a Žilinská (cementobet. doska). Povrchová úprava trate a spevnených plôch je z betónovej dlažby, vozovka na križovatke Radlinského – I.Karvaša a nadväzné časti na jestvujúce plochy z asfaltobetónu. Preložené boli niektoré stĺpy trakčného vedenia a zrekonštruovaná bola trolejová križovatka trolejbusov/električiek na priecestí s ulicou Žilinská. Vykonala sa rekonštrukcia časti verejného osvetlenia, oznamovacieho zariadenia, svetelnej dopravnej signalizácie a dopravného značenia.

Náklady cca 4,0 mil. EUR

Električková trať Radlinského - Hlavná stanica - 2. etapa Oprava trate Kýčerského – hlavná stanica

Posted by & filed under .

Stavba riešila odstránenie porúch trate neriešených za posledných 30 rokov, ktoré vyústilo do zastavenia prevádzky v 11/2011. Účelom stavby bola realizácia nevyhnutných opatrení súvisiacich s opravou koľaje (električkového zvršku a odvodnenia trate), v menšom rozsahu napájacieho systému v úseku od  Kýčerského ul. po otočku na hlavnej stanici (vrátane). Realizáciou opráv sa umožnilo obnovenie prevádzky do času uvažovanej realizácie novej električkovej trate v rámci pripravovanej investície investora I.P.R. Slovakia Bratislava na rekonštrukciu predstaničného priestoru.

Realizácia r.2011 (priecestie – križovanie Šancovej ul.), 2014

Dĺžka dvojkoľajnej trate 390 m + obratisko hlavná stanica.

Posted by & filed under .

Bicykel sa používa nielen ako dopravný prostriedok, ale aj na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt krajiny a ako faktor zdravého a ekologického pohybu a bolo výzvou nájsť ekonomicky prijateľnú a cyklisticky zaujímavú trasu spájajúcu Devín a Karlovu Ves. Kombinácia technicky a ekonomicky náročných riešení (cyklotrasa na konzole nad ramenom Dunaja) s technicky jednoduchými riešeniami (využitie jestvujúcich poľných a lesných ciest) a s bežným riešením (cyklotrasa vedená v pridruženom dopravnom priestore) priniesla 5 km trasu plnú prekvapení –kilometer pod stromami vedľa trblietavej vodnej hladiny, kilometer vo voľnej otvorenej krajine, kilometer vedľa áut, kilometer tienistým lesom a posledný kilometer okrajom mesta medzi domami, záhradami a lesom. Súčasťou cyklistickej trasy sú tri odpočívadlá pre cyklistov.

Posted by & filed under .

Účelom stavieb bola rekonštrukcia električkovej trate na Obchodnej ulici v úseku od Hurbanovho námestia po križovatku s Kolárovým námestím vrátane koľajového triangla do Námestia SNP a v úseku Hurbanovo námestie – portál tunela na Skalnej ulici. Okrem električkovej trate -električkový spodok a zvršok – bola súčasťou stavby aj rekonštrukcia trolejového vedenia, rekonštrukcia napájacích a spätných káblov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a súčasne s rekonštrukciou električkovej trate sa obnovili všetky priľahlé plochy ulíc a námestí „od fasády k fasáde“ s cieľom vybudovať pešiu zónu podľa koncepcie urbanistickej štúdie (BOGÁR KRÁLIK URBAN). Na Obchodnej ulici sa obnovil povrch celej pešej zóny, na Hurbanovom námestí sa pešie zóny Kapucínskej a Obchodnej ulice plynulo prepojili a územie bolo rekonštruované od Zámockej ul., pričom sa obnovilo aj Župné námestie. Stavba bola doplnená mestským mobiliárom, v dotknutom území boli riešené adekvátne vegetačné úpravy a celý návrh dopĺňa vhodná iluminácia.

Obchodná: Dĺžka dvojkoľajnej trate 665 m + triangel na Hurbanovom nám.

Spevnené plochy 15 780 m2

Náklady cca 6,639 mil. EUR

Kapucínska: Dĺžka dvojkoľajnej trate 413 m

Spevnené plochy 7 590 m2

Plocha mosta 736 m2

Náklady cca 4,481 mil. EUR

Posted by & filed under .

Projekt rieši modernizáciu jestvujúcej električkovej trate (Vajnorská radiála) situovanej v intraviláne mesta, ktorá prechádza ulicami Vajnorská a Stará Vajnorská až po obratisko Zlaté piesky, doplnenú o úsek v ulici Tomášikova a obratisko Žst. Nové mesto. Cieľom modernizácie je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky ako aj realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií na zvýšenie kvality prepravy cestujúcich. Modernizáciou sa zlepšia základné parametre ako zníženie hluku a vibrácií, zvýšenie cestovnej rýchlosti, skvalitnenie obsluhy územia, skvalitnenie samotnej prevádzky električkovej dopravy a zníženie nákladov na údržbu. V rámci stavby sa zrealizuje komplexná rekonštrukcia (modernizácia) el. trate – električkový spodok a zvršok, odvodnenie, nástupištia a ich vybavenie, informačný systém, trolejové vedenie a napájací systém, elektrické ovládanie a ohrev výhybiek s doplnením mazacích zariadení, rekonštrukcia existujúcich zariadení cestnej dopravnej signalizácie a dobudovanie nových v križovatkách, v ktorých je to nevyhnutné pre zaistenie prednosti prejazdu električkových vlakov, a vyvolané investície – úprava komunikácií a chodníkov, preložky a ochrana inžinierskych sietí. V trase sa nachádza 11 modernizovaných zastávok, ktoré budú vybavené novými nástupišťami štandardnej dĺžky 66 m a šírky 3,5 m, výšky 200 mm príp. 250 mm nad spojnicou temien koľajnicových pásov, bezbariérovými prístupmi, novými prístreškami s príslušným mobiliárom a informačnými tabuľami s automatickým ovládaním. Projekt rieši možnosť presunu obratiska a zastávky Nové mesto pred staničnú budovu a poštu pre skrátenie prestupnej vzdialenosti a vhodnejšie stavebno-technické riešenie nástupíšť.

Posted by & filed under .

Začiatok uvažovanej trasy je situovaný v križovatke pri hoteli Jánošík v km 5,489 odkiaľ je cyklotrasa vedená ako samostatná obojsmerná cyklistická cestička vo voľnom súbehu s pravostrannou hrádzou rieky Váh (v stiesnených pomeroch je situovaná priamo na nej), až po zaústenie potoka Smrečianka. V uvedenom úseku  v km 5,800 križuje podjazdom diaľničný privádzač a úrovňovo cestu III/018130. Od km 9,075 vedie cyklotrasa v úrovni pravostrannej hrádze potoka Smrečianka až po úrovňový prechod cez cestu I/18.    

Z hľadiska priestorového a konštrukčného riešenia je cyklotrasa navrhovaná ako obojsmerný cyklistický pás šírky

3,0m vedený samostatne ako cyklistická cestička. V stiesnených pomeroch je cyklotrasa vedená ako obojsmerný cyklistický pás šírky 2,0m spolu s chodníkom pre peších šírky 1,50m . Pojazdná vrstva je z asfaltového betónu.